Květnice

Květnice

Stavební bytové družstvo oslavilo šedesáté výročí vzniku

Dne 5. 2. 2020 oslavilo družstvo KVĚTNICE, stavební bytové družstvo v Tišnově, šedesáté výročí svého vzniku, což si zaslouží ohlédnutí za historií družstva.

Od poloviny roku 1959 se na základě zákona č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě začala vytvářet družstva občanů a družstva zaměstnanců podniků k uspokojení potřeby nového bydlení jejich členů. V Tišnově bylo na ustavující členské schůzi družstva dne 23. 5. 1959 založeno Stavební bytové družstvo občanů v Tišnově. Do podnikového, nyní obchodního rejstříku bylo takto založené družstvo zapsáno dne 5. 2. 1960, čímž právně vzniklo a od tohoto data se odvíjí jeho šedesátiletá historie. Obdobně v té době vznikla stavební bytová družstva občanů v Kuřimi a ve Veverské Bítýšce, která byla s rozvojem podniků TOS Kuřim a RICO Veverská Bítýška převedena pod tyto podniky s názvy VÝHLED a SVRATKA.

V sedmdesátých letech pak probíhala integrace stavebních bytových družstev do větších celků a tím došlo ke sloučení těchto tří družstev do jednoho s novým názvem KVĚTNICE, stavební bytové družstvo se sídlem v Tišnově, do kterého byly později přičleněny bytové domy v Předklášteří, Čebíně, Drásově, České a Domašově z místních JZD, státních statků, státních lesů a podobně.

Původní sídlo družstva KVĚTNICE bylo na ulici U Humpolky v Tišnově, se zvětšením družstva byly zakoupeny dva rodinné domy v ulicích Brněnská 150 a Mlýnská 666 propojené dvorním traktem a jejich úpravou vzniklo nové sídlo družstva. Složitost služeb poskytovaných zaměstnanci správy družstva v Tišnově ve dvou budovách byla vyřešena generální rekonstrukcí budovy na ulici Mlýnská 666 a sestěhováním zaměstnanců do jedné budovy v roce 2015. Pro byty v Kuřimi je v provozu kancelář na ulici Popkova 1008.

Během činnosti právních předchůdců a následně družstva KVĚTNICE bylo postaveno dodavatelsky nebo svépomocí celkem 2 463 bytových jednotek o velikosti 1+1 až 4+1 v celkem 107 bytových dvou– až dvanáctiposchoďových domech a v menším počtu i v rodinných domech. Po roce 1990 byla výstavba družstevních bytů pozastavena z důvodu zastavení finanční podpory výstavby státem. Nové bytové jednotky tak vznikaly jednotlivě pouze vestavbami do stávajících půdních prostor, případně nástavbami na náklady stavebníků. Po roce 1990 se bytová družstva setkávala i s tím, že na bytové družstevnictví bylo neprávem a mnohdy i z neznalosti této problematiky nahlíženo jako na něco, co je překonáno a je pozůstatkem minulosti. Přitom bytová družstva a družstevní principy, které po celém světě fungují více než 170 let, nejsou prázdné a překonané pojmy a družstevní nájemní bydlení má své výhody. Řada představitelů státu, státní správy i politických stran si začíná uvědomovat, že při správně nastavené finanční podpoře družstevní bytové výstavby by mohla i v současné době bytová družstva nabídnout tolik potřebné a chybějící cenově dostupné bydlení.

Po roce 1990 však postupně probíhala i rozsáhlá revitalizace (zateplení a nové nátěry fasád, nové lodžie či balkony) většiny stávajících domů ve vlastnictví či ve správě družstva, kdy byl mimo jiné k lepšímu změněn do té doby uniformní vzhled jednotlivých domů, což se projevuje pestrostí a různorodostí jednotlivých sídlišť.

Novými zákonnými úpravami od roku 1994 došlo dále k transformaci bytového družstevnictví a k umožnění převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví družstevníků. Od tohoto roku souběžně s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví zajišťovalo družstvo i ustavení společenství vlastníků v jednotlivých domech jako samostatných právnických osob. Tím také došlo postupně k modifikaci činností zajišťovaných družstvem, kdy vedle uspokojování bytových potřeb svých členů družstvo provádí smluvní správu bytového fondu pro společenství vlastníků v původních  družstevních domech, příp. i v domech nedružstevních. V současné době má družstvo KVĚTNICE 405 členů, spravuje celkem 2 374 bytů v Tišnově, Kuřimi, Veverské Bítýšce, Předklášteří, Čebíně, Drásově, České a Domašově, z toho 2 007 bytů ve vlastnictví občanů a 367 družstevních bytů a vykonává smluvní správu pro 91 společenství vlastníků v těchto městech a obcích. Tuto správu zajišťuje družstvo v současné době osmi kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci.

Družstvo KVĚTNICE je dlouhodobě členem Svazu českých a moravských bytových družstev, kdy členství v tomto svazu přináší družstvu a jím  spravovaným společenstvím vlastníků zázemí a metodickou podporu ve složité a komplikované oblasti správy bytového fondu. Prostřednictvím tohoto členství mohou členové sdílet a řešit společné problémy ve všech oblastech dotýkajících se bydlení. V rámci tohoto svazu, a tedy v rámci bytových družstev v České republice se družstvo KVĚTNICE řadí mezi středně velká družstva. Pro své členy a pro společenství vlastníků družstvo dlouhodobě představuje odborně zdatného, stabilního a profesionálního partnera s jasnou historií a perspektivou.

Oslava šedesátého výročí vzniku družstva svědčí o dobré a záslužné činnosti družstevníků, zaměstnanců i funkcionářů družstva, za kterou jsou vidět uvedené výsledky. V celé historii družstva se vystřídalo 10 předsedů, 74 členů představenstva a množství zaměstnanců.

JUDr. Miloš Sobotka, předseda družstva KVĚTNICE, stavební bytové družstvo

Další článek:
Předchozí článek: