Obec Březina

Obec Březina

Obec Březina leží v údolí řeky Svratky na úpatí Českomoravské vrchoviny, přibližně 2 km jižně od Tišnova v nadmořské výšce 247 m. Obec spadá pod okres Brno-venkov v Jihomoravském kraji a žije zde v současné době 323 obyvatel. Březina leží v půvabné krajině povodí řeky Svratky (dříve Švarcavy) a je obklopena zalesněnými kopci. V obci památkou nejstarší je Boží muka, která byla kdysi ozdobena krásnými kresbami s řeckým křížkem a letopočtem 1717. Další kulturní památkou je kaplička, kterou lze zařadit do roku 1774 dle zvonu, který byl v první světové válce zkonfiskován. Poblíž kapličky stojí pomník postavený v roce 1921 na památku občanům Březiny padlým v 1. světové válce. Do kulturních památek lze dále zařadit postavené tři kříže – z roku 1841. V obci Březina najdeme Sdružení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Základní organizaci Českého svazu včelařů. Starostkou obce Březina je paní Hana Obršlíková, která nám poskytla krátký rozhovor, aby nám přiblížila život a dění v obci.

Paní starostko, nejstarší listinný zápis o obci Březina je již z roku 1232, seznámila byste čtenáře na úvod s historií této malebné obce?
Ano, ráda. Roku 1232 markrabě Přemysl věnoval Březinu jako hospodářské zázemí cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří. Zápis z roku 1539 uvádí, že ve vsi bylo dvanáct usedlostí a dvě chaloupky. Počet domkářů se postupně zvýšil, avšak základní půdorys obce zůstal zachován, takže dějepisec v roce 1922 mohl konstatovat, že „… na návrší mírném stojí domy rolníků ve dvou řadách, z nichž jedna k západu, druhá k jihozápadu hledí, mlýn a ostatní domky domkařů, se tam roztroušené, povstaly pozvolna později…“ Současná Březina si i přes dosavadní stavební rozvoj zachovala
jak malé měřítko, tak nevelký počet obyvatel. Zachovány zůstaly tradiční vazby na město Tišnov, které je pro Březinu obcí s rozšířenou působností. Březina spadá pod římskokatolickou farnost v Tišnově.

Paní starostko, popište nám kulturní život v obci, jaké akce obec či místní spolky pořádají?
Tuto otázku zodpovím s velkou radostí, dalo by se říct, že s hrdostí. Naše obec čítá přes 300 stálých obyvatel. I přes to se zde po generace najde dostatek dobrovolníků, kteří svým aktivním přístupem přispívají k bohatému kulturnímu životu obce. Za zmínku stojí akce pořádané hasiči, jako jsou: Václavské hody, Masopust, Memoriál Pepy Koláře a další. Ve vsi je od roku 2013 aktivní „klub“ matek s dětmi tzv. Březiňáčci, díky kterým vzniká celá řada akcí pro ty nejmenší jako například: tvůrčí dílničky, uspávání broučků (lampionky), dětský den, slavnostní ukončení letních prázdnin a další. Za zmínku rozhodně stojí akce pořádané Alicí Dostálovou pod značkou Galerie Skleněnka. Jsme rádi, že jako obec Březina můžeme tyto aktivity podporovat.

Jak byste popsala občanskou vybavenost v obci?
Co se občanské vybavenosti týče, snažíme se o trvalý rozvoj, který reflektuje aktuální rozvoj osídlení v obci. K dispozici máme např. prodejnu smíšeného zboží, dětské hřiště, posílenou autobusovou dopravu, restauraci s kulturním sálem.

A co další plány obce?
V letošním roce proběhly restaurátorské práce na mramorovém kříži a na žulovém kříži, který je kulturní památkou. Dále se zapracovalo na údržbě zeleně, proběhl zdravotní ořez lip. Díky přesunu kontejnerů jsme vytvořili odpočinkové místo na návsi. Své opravy se dočkal i chodník vedoucí kolem kapličky. Rádi bychom v dohledné době zkvalitnili dopravní infrastrukturu obce především v rovině obslužných komunikací, chceme realizovat výše zmíněnou rekonstrukci kulturního sálu, rádi bychom disponovali venkovním pódiem, uvažujeme o investici do technické vybavenosti. Aktuálně plánujeme zásadní investici do objektu kulturního sálu, abychom občanům zpřístupnili kvalitní prostory pro konání výše uvedených kulturních akcí. Vždy budeme mít něco v plánu.

Jak byste na závěr popsala běžný život v obci Březina?
Naše obec je díky své lokalitě klidným, ale dostupným místem pro život. Setkávají se zde kulturní tradice s rozmanitými možnostmi využití volného času, a to vše v malebném údolí řeky Svratky protékající bezprostředně okrajem naší obce.

Magda Bednářová

Další článek:
Předchozí článek: