Park pod kostelem a Farská zahrada v Tišnově – Podpořme významnou proměnu!

Park pod kostelem a Farská zahrada v Tišnově – Podpořme významnou proměnu!

V Tišnově byl během let 2017–2018 realizován nový městský park, který si zasluhuje naši pozornost. Svažitá plocha pod kostelem sv. Václava v centrální historické části města Tišnov sloužila od poloviny 13. století jako zahrady, přiléhající k domům okolních ulic. V 60. a 80. letech minulého
století vzniklo několik studií přestavby městského historického jádra včetně řešení prostor parku, který městu chyběl. Teprve v roce 2000 vznikla první studie.
Park se skládá ze dvou na sobě nezávislých lokalit. Autoři projektu: Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o. (Ing. Marek Holán, Ing. Jana Janíková, Ing. Julie Horká, Ing. Denisa Hrubanová, Ph.D.), zhotovitel: GARDENLINE s. r. o. z Litoměřic (subdodavatelské firmy z Tišnova – Stavitelství Zemánek s.r.o. a NATIVI GARDEN s. r. o.) a investorem je město Tišnov. Náklady: celkem 16 077 542 Kč za podpory dotací z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí částkou 1,4 milionu korun.
První část území je lokalita zvaná Na Hrádku, která navazuje na funkční starý hřbitov. Staré lipové památné stromořadí vedoucí z horní části Bezručovy ulice do spodní ulice Brněnské bylo vybaveno novým osvětlením, terénní zlomy upraveny výstavbou gabionových opěrných zídek. V horní části plochy vznikl objekt technického zázemí s provozem drobného občerstvení s veřejnými toaletami. Terasa s mobiliářem umožňuje příjemné posezení s výhledy do půvabného okolí. Pod terasou bylo vybudováno dětské hřiště s hracími prvky, v dolní jihozápadní části svažitého parku je umístěn menší parkový amfiteátr. Bylo zachováno maximum stávajících stromů s citlivou dosadbou, aby byl zachován charakter parku přírodě blízkého. Převážná část parku je v silně členitém a svažitém území; projektant musel dbát na dodržení zachování přírodního charakteru s minimalizací
zpevněných ploch.
Několik zbylých soukromých zahrad s domy mezi první a druhou částí parku bylo ohraničeno novými liniemi oplocení. Pochozí chodníky jsou pokryty kamennou „divokou mozaikou“, podružné cesty jsou mlatové s betonovými šlapáky.
Druhá část bývalých zahrad na jižních svazích pod návrším s farním kostelem sv. Václava je tvořená pěší promenádou vedoucí k bráně na historické náměstí Míru z ulice Bezručovy. Má název Farská. Pod zdejší opěrnou zdí je umístěno malé dětské hřiště, pítko a pergola. Pěší trasu lemují záhony teplomilných bylin a trvalek, vysázené na zídkách. Svah pod cestou tvoří travnatá plocha s obnoveným ovocným sadem, působivé jsou staré solitérní ovocné stromy ponechané na dožití. Ve spodní části ústí cesta do nádvoří Jamborova domu. Zde byla vytvořena zpevněná plocha pro příležitostné komorní akce. V této části je také umístěn na zvonici, kterou navrhl výtvarník Milivoj Husák, zvon, který byl odlit k příležitosti sta let od vzniku republiky. Od zvonice vede schodiště s odpočívadly, lemované květinovými výsadbami, do horní partie Farské zahrady. Působivým artefaktem jsou kované mříže a branka. V zahradě Farská je i možnost uskutečnění svatebních obřadů. V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce bylo dne
17. 11. 2019 v parku za přítomnosti veřejnosti slavnostně odhaleno umělecké dílo architekta Bořka Šípka s názvem „Lavička Václava Havla“. Toto dílo bylo pořízeno a nainstalováno z rozhodnutí Rady města Tišnova. Jedná se o dvě kovová zahradní křesla spojená kulatým stolem s otvorem, jehož středem prochází národní strom – lípa. Objekt je umístěn na vyhlídkovém místě ve Farské zahradě.
Město Tišnov věnuje značné úsilí propagaci parku a vybudované dílo přihlásilo v roce 2019 do národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2019/2020.
Vzhledem k mimořádné a významné proměně číslo 6 s názvem Tišnov – Park pod kostelem – Farská zahrada prosíme vážené čtenáře o podporu hlasem do 30. 3. 2020 na www.cestamipromen.cz/hlasovani.
Profesní sdružení Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlásilo i letos soutěžní přehlídku PARK ROKU 2019. Park pod kostelem v Tišnově získal v této soutěži cenu děkanky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity doc. dr. Ing. Aleny Salašové na návrh Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., zástupce v porotě návrhové komise. Paní děkanka ocenila iniciativu města Tišnova a nově vzniklý městský park na místě zpustlých zahrad a jeho využití pro setkávání a relaxaci občanů. Revitalizace parku splnila účel, pro který byl záměr realizován.
Vznik nového městského parku je mimořádným dokladem pochopení potřeb místních obyvatel a dík patří zejména panu starostovi Bc. Jiřímu Dospíšilovi a členům radnice v Tišnově. Přejme parku, aby byl maximálně, ale citlivě využíván a aby jeho následná údržba byla i nadále ukázková ve spolupráci s projektanty a realizátory. A také doufejme, že se stane příkladem pro vznik dalších městských parků!

Dagmar Fetterová, emeritní pracovnice NPÚ ÚOP v Brně

Další článek:
Předchozí článek: