I muzea mají narozeniny

I muzea mají narozeniny

Jubilejní rok Podhoráckého muzea s devadesátým výročím založení zvolna, ale nemilosrdně končí.

Muzeum k prvnímu prosinci tohoto roku uspořádalo šest výstav, muzejní noc, dny evropského dědictví, patnáct přednášek, doprovodných programů a besed v muzeu i městě Tišnově, v dalších obcích a městysech. Do sbírek bylo zapsáno osmdesát tři předmětů, obrazů, fotografií a dokumentů. Muzeum zajišťovalo průvodcovskou činnost v klášteře Porta coeli, spolupracovalo na projektech ve třech případech, zodpovědělo dotazy třiceti sedmi badatelů. Proběhlo nocování v muzeu a příměstský tábor, v těchto dnech i adventní setkání.

Také na příští rok je naplánována veškerá činnost, odborná, výzkumná, sbírkotvorná, publikační, přednášková a výstavní, zde bude pestrá prezentace od obrazů a fotografií přes výročí, staré pověsti a dravce po dřevěné hračky. Nicméně vždycky musí zbývat místo na okamžitou reakci podle potřeby pracoviště i veřejnosti, na improvizaci, což často naopak přispěje k akčnosti a obohatí záběr muzejní práce.

Charakter vnější práce muzea je zásadně odlišný od minulosti, muzeum se čím dál více otevírá veřejnosti, dětem, neproniknutelné vitríny nemají dávno převahu, byť jsou dosud. Tento vývoj má i zcela konkrétní příčiny: například stále častěji se v rodinách nemluví o historických událostech, pak tedy škola a také muzeum mnohokrát otevřou dětem prostory poznání, které byly pro předchozí generace samozřejmé a zažité. Není tomu tak ovšem vždy. Při přípravě a provozu výstav o obou světových válkách a o sametové revoluci pro muzejníky vyvstalo z pramenů a materiálů hned několik témat. Souvisela s hodnotovým žebříčkem lidí ve vypjatých situacích, a naopak v obdobích bez závažných událostí. Blízké a dojímavé byly dopisnice, osobní vztah k předkům, k věcem z rodiny a památkám, historicky a dokumentárně
cenné jsou fotografie.

Region Tišnovsko je sběrná oblast muzea, po posledních správních reformách je opět téměř v souladu s historickými kořeny a až na několik výjimek odpovídá obvodům spravovaným městy Kuřim a Tišnov. Muzeum jako tzv. paměťová, výchovně-vzdělávací a osvětová instituce sleduje také některé jevy v oblasti kultury, které procházejí všedním i svátečním životem, mění se v závislosti na čase a ekonomicko-sociálních podmínkách. Např. je to předávání tradic, povolání, živností, řemesel, tradičních postupů a postojů, jako je vlastenectví, pasivita nebo společenská a kulturní aktivita v rodinách a spolcích, vztah k politice a další. Rodinné slavnosti jsou velmi cenné pole výzkumu, ale
poměrně uzavřené. Tradice může být přerušená a znovu obnovená, naopak kontinuita prochází nepřerušeně. Asi nejlépe jsou obecné tradice vidět v Tišnově a okolí na společenských událostech kalendářního roku, jako jsou masopust, přátelská posezení, taneční zábavy a plesy, Velikonoce, nově trhové slavnosti, pálení čarodějnic, hody, trávení adventu, Vánoce. Pracovníci Podhoráckého muzea evidují tuto situaci, ukládají materiál pro přiblížení dalším generacím, jejichž životní styl může být zcela odlišný. Když nahlédneme za oponu času do života lidí před sto lety, srovnání je jednoduché, protože rozdíl je jasně viditelný. A zachycení odlišností věků je úkol muzeí. Kdo se nezajímá o minulost, toho budoucnost je nejistá, jak se často cituje.

Na závěr kalendářního roku 2019 běží v muzeu další programy: od 10. listopadu výstava Sametová revoluce, která je věnována 30. výročí událostí v listopadu 1989 s důrazem na situaci na Tišnovsku (potrvá do 12. ledna 2020). V neděli 1. prosince v 15.30 hodin se koná adventní setkání na téma Vánoční tradice a socialismus. Od 3. prosince 2019 do 16. února 2020 uzavře jubilejní rok výstava Jídlo zimního času aneb od Dušiček po Hátu (s dobrotami našich pra a prababiček).

Návštěvníky přivítají jako vždy stálé muzejní expozice. Volný narozeninový vstup bude v neděli 29. prosince 2019.

Irena Ochrymčuková

Foto: Milan Holzapfel

Další článek:
Předchozí článek: