Komise pro komunitní plánování sociálních služeb: Průvodce komisemi a výbory města – 8. část

Komise pro komunitní plánování sociálních služeb: Průvodce komisemi a výbory města – 8. část

V rámci cyklu, jehož prostřednictvím pravidelně představujeme jednotlivé komise Rady města Tišnova, jsme tentokrát položili obvyklou sérii otázek paní Ing. Zuzaně Brzobohaté, předsedkyni Komise pro komunitní plánování sociálních služeb.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se scházíte a na co kladete hlavní důraz?
Komise se schází pravidelně, zhruba po šesti týdnech. Musím pochválit členy, zatím jsme vždy byli usnášeníschopní a případná neúčast je opravdu z vážných důvodů. Je to také tím, že jednotliví členové reprezentují poskytovatele a klienty sociálních služeb a také neziskové organizace z této oblasti. Všichni tedy k práci přistupují velmi zodpovědně.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to jen formou zápisů z vašich jednání nebo máte s vedením města pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
Samozřejmě že předáváme zápisy, ale našeho jednání se pravidelně účastní také pan místostarosta Martin Sebera, který má tuto oblast na starosti. Takže předávání informací oběma směry funguje velmi dobře. A pan starosta už ví, že v příštím roce, kdy se bude aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb, budu častým návštěvníkem v jeho kanceláři.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Komise pro plánování sociálních služeb má svá specifika. Na rozdíl od jiných komisí se zabýváme také financováním těchto služeb, a to nejen v městě Tišnově, ale v celém regionu v okolí, jak se hovorově říká, v ORP Tišnov. Doporučení v tomto směru projednává nejen rada města, ale musí je schválit také zastupitelstvo. Jde o poměrně složitý systém spolufinancování služeb všemi obcemi regionu. Naše doporučení rada i zastupitelstvo respektují. Také konkrétní návrhy týkající se Centra sociálních služeb rada postupně řeší, jako příklad můžu uvést Návrh
pravidel pro přidělování bytů v Penzionu.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca posledních dvou až tří let?
Jak už jsem uvedla výše, pravidelným bodem je otázka financování a spolufinancování služeb jednotlivými obcemi. Důležitým bodem jsou informace z Krajského úřadu, neboť část financování a také registrace služeb jsou v kompetenci kraje. Velkým tématem je Centrum sociálních služeb, kde jsme se zabývali náměty, jak vylepšit po stránce technické budovu Penzionu, kde by celkem jednoduché úpravy mohly zpříjemnit obyvatelům život. Také pravidla pro přidělování bytů v Penzionu (právně jde o byty zvláštního určení) byla předmětem velké debaty. Nyní mapujeme potřebnost dalších služeb, protože nás čeká aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2021–23.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost či naopak?
Největší poptávka je po pečovatelské službě, kterou v Tišnově zajišťuje jednak Centrum sociálních služeb zřízené městem a jednak Charita. Obě služby poskytují velmi kvalitně, ale jak samy uvádějí, rády by rozšířily jejich kapacitu. To však není v kompetenci města Tišnova, zde stále bojujeme s Jihomoravským krajem o každé další pracovní místo. Rovněž je poptávka po dalších službách – odlehčovací, stacionář pro seniory, stacionář pro handicapované, chráněné bydlení pro občany s psychiatrickými diagnózami. Také chybí služby typu raná péče. Z mého pohledu shrnu – stávající služby jsou kvalitní, chtěly by však rozšířit kapacitu a některé nové služby zavést, ty specializované určitě v širším regionu např. Tišnovsko, Ivančicko, Rosicko, protože počet klientů je velmi malý. Tyto úvahy budou řešeny v aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb a tady budeme potřebovat velkou diskusi s občany. Budu se těšit, že se do ní zapojí.

Nachází se v řadách vaší komise i členové, kteří mají s touto prací rozsáhlejší zkušenost už z minulých volebních období a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
Složení komise je specifické. Část členů zastupuje instituce, které poskytují sociální služby, takže personální složení komise se může měnit např. při změně vedoucího pracovníka dané instituce. Z členů, kteří v komisi či výboru v minulosti působili, bych jmenovala zástupce klientů paní Cvrkalovou, Frýbovou, Ondrovou a pana Seidla. Přinášejí do komise velmi důležitý pohled z druhé strany.

Spolupracujete při své činnosti i s některou z dalších komisí Rady města Tišnova? Jaké konkrétní otázky řešíte společně?
S komisí bytovou jsme řešili Pravidla pro přidělování bytů v Penzionu. V příštím roce, v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních služeb, bude spolupráce širší, od Výboru finančního přes Komisi majetkovou, bytovou až po Komisi školskou, pro děti, mládež a rodinu.

Václav Seyfert

Předsedkyně komise Ing. Zuzana Brzobohatá na fotografii z vlastního archivu.

Další článek:
Předchozí článek: