Komise školská, pro děti, mládež a rodinu (Průvodce komisemi a výbory města – 7. část)

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu (Průvodce komisemi a výbory města – 7. část)

V dnešním pokračování odpovídá na naše otázky paní Jana Konečná, předsedkyně Komise školské, pro děti, mládež a rodinu.

Jste předsedkyní komise, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem komise pracuje, jak často se scházíte a na co kladete hlavní důraz?
Předsedkyní jsem byla jmenována v lednu 2019. V minulém volebním období došlo ke změně v organizaci komise, kdy bylo školství spojeno s komisí pro děti, mládež a rodinu. Komise řeší podněty z řad členů nebo navrhuje či doporučuje radě nejvhodnější varianty řešení aktuálních témat v dané oblasti. Scházíme se podle potřeby v rozpětí 1,5 až 2 měsíců. Hlavní důraz klademe na celkový pohled na řešenou věc, s přihlédnutím k dalším aspektům spojeným s daným problémem třeba i nepřímo.

Jak předáváte svá doporučení radě města? Je to jen formou zápisů z jednání nebo máte s vedením pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ nebo máte nějaký námět na zlepšení?
Pravidelně předáváme radě doporučení k projednávaným otázkám formou zápisu, ale současně máme i častý kontakt prostřednictvím pana místostarosty Sebery, který se účastní některých jednání jako host. Jeho přítomnost je pro rozhodování velice užitečná; dokáže nám zprostředkovat podrobnější informace týkající se projednávaných skutečností z komplexního pohledu člena rady. Myslím si proto, že žádná podstatná změna není nutná.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Nevedu si přehled usnesení, abych dokázala spočítat, jak s nimi rada naložila. Mám však s panem starostou Dospíšilem i místostarostou Seberou častá jednání také z pozice ředitelky školky, tudíž o jednotlivých bodech probíraných na komisi vedeme debatu neustále. Nevzpomínám si na žádné usnesení, které by nebylo respektováno.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky, jimiž jste se v komisi v poslední době zabývali?
Kromě pravidelně se opakujících témat, jako je přidělování dotací jednotlivým subjektům pracujícím s dětmi, získávání informací o situaci ve školství, úrovni i náplni volnočasových aktivit pro děti a rodinu, řešíme aktuální otázky. Mezi nejdůležitější patřila revize kapacit předškolních zařízení. Po důkladném zvážení bylo rozhodnuto navýšit počet míst v předškolních zařízeních, a tudíž bylo rozhodnuto postavit novou mateřskou školu. V současné době se od začátku kalendářního roku věnujeme řešení budoucí nedostatečné kapacity základních škol. Vlivem nové výstavby a nárůstu počtu obyvatel roste i počet dětí základních školách. Podle statistických údajů nastane brzy situace, kdy už nebudou kapacity základních škol v Tišnově stačit. K nutnosti na výšit je přispívá i docházka dětí z okolních obcí do tišnovských škol. Je třeba se včas na řešení situace připravit. Věřím, že se optimální varianta najde a vše dopadne ku prospěchu

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, u nás dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost či naopak?
Jednoznačně spokojenost. Při spolupráci s radou i úředníky města je patrná velká podpora školám, prorodinným i zájmovým aktivitám. Všem jsou vytvářeny v mezích možností vhodné podmínky jak materiální, tak i finanční. Rada se zajímá o potřeby škol, zájmových skupin i rodin a je vždy nápomocna při řešení problémů. Velkou pozornost věnovala například vytvoření podmínek pro přijetí všech dětí do předškolních zařízení. Díky organizační i finanční podpoře vznikla Dětská skupina Potůček pro 2leté děti, které nebyly z kapacitních důvodů do zdejších předškolních zařízení přijaty. Příkladem jsou další investice do škol: realizace vestaveb na obou školách, průběžná oprava Inspira a budovy na ulici Riegrova, modernizace sociálek a kuchyně na ZŠ nám. 28. října, připravovaná výstavba nové školky, ale také okamžitá pomoc vedení města při haváriích ve školách. Velmi komplexním krokem se jeví dlouhodobý a strategický projekt Místní akční plán vzdělávání, zaměřený na zkvalitnění a rozvoj vzdělávací soustavy na celém území obce s rozšířenou působností.

Jsou v řadách komise i členové, kteří mají s touto prací zkušenost již z minulých volebních období, a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
Určitě několik dlouhodobých členů najdeme. Například já jsem pracovala ve školské komisi s menší přestávkou už před sametovou revolucí a jsem její členkou dodnes. Jsem ráda, že mohu současným i dřívějším členům poděkovat za čas strávený prací ve prospěch občanů města ať už rozhodováním na jednání, nebo přímou prací s dětmi ve volném čase.

V jakém poměru jsou jednotlivé oblasti, tedy školství–mládež–rodina, v činnosti vaší komise zhruba zastoupeny?
Zastoupení je pestré. Komisi tvoří členové z různých typů škol, zájmových organizací i politických stran. Často je v jedné osobě sloučena stranická příslušnost s odbornou způsobilostí na danou oblast. Podle mého názoru není zásadní, kdo v jaké oblasti se angažuje, ale zda má o práci pro občany zájem. Jsou zde zastoupeny mateřské i základní školy, spolky, Brďo, Inspiro. Na poslední komisi proběhla debata o rozdělení nynější komise a vytvoření dvou: školské a zájmové. Uvidíme, zda se podaří tuto myšlenku uskutečnit.

Václav Seyfert

Předsedkyně komise Jana Konečná na fotografii z rodinného archivu.

Další článek:
Předchozí článek: