Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí

(právník, přestupky)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

 Popis pracovní pozice:

 • zajišťování přestupkové agendy,
 • výkon funkce metodika spisové služby,
 • právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména – správní řízení, zákon o obcích a krajích),
 • státní správa v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností na úseku voleb a další.

 Požadavky:

 • VŠ vzdělání (magisterský či bakalářský studijní program) v oboru právo nebo veřejná správa,
 • výborná znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti      za přestupky a řízení o nich; zákona č. 251/2016 o některých přestupcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vše v platném znění,
 • orientace v dalších právních předpisech, znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • výborná znalost práce s PC – MS Office, internet, e-mail,
 • uživatelská znalost ASPI,
 • morální bezúhonnost, komunikativní schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
 • odolnost vůči stresu, aktivní přístup k práci,
 • ZOZ na úseku projednávání přestupků (v případě vzdělání v oboru veřejná správa) – nutná do 18 měsíců po nástupu,
 • zkušenosti v oblasti vedení správního nebo trestního řízení výhodou.

Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

 Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (školení, semináře, kurzy,…),
 • 5 týdnů dovolené,
 • 3 dny indispozičního volna (sick days),
 • program Benefit plus (příspěvek na kulturu, sport, rekreaci,…),
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 29.11.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 29.11.2019 – do 12:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – referent/ka OSVV – právník, přestupky – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: