Pozor na volně pobíhající psy a povinné očkování

Pozor na volně pobíhající psy a povinné očkování

Vážení občané, chovatelé psů, během pětiletého působení městské policie v Tišnově již můžeme konstatovat, že se situace při venčení psích mazlíčků podstatně zlepšila. Za to patří velký dík uvědomělým chovatelům. V uplynulých pěti letech museli strážníci projednat nebo oznámit správnímu orgánu jen minimum přestupků za venčení psa bez náhubku nebo vodítka, kdy ve většině případů postačilo k nápravě stavu pouze upozornění nebo domluva. Pokuty v tomto případě mohou být až drakonické, za porušení obecně závazné vyhlášky lze na místě uložit pokutu do 10 000 korun, ve správním řízení pak až do výše 50 000 korun. Jsme rádi, že k žádnému takovému „ohodnocení“ nemuselo dojít.

V poslední době se však začaly množit případy nedostatečně zajištěných psů a jejich útěky z dosahu majitelů nebo z pozemků. Jedná se o věc mnohem závažnější, neboť zde nastupuje odpovědnost chovatele za veškeré škody, jak na majetku, tak na zdraví, které může volně pobíhající pes způsobit, proto si dovolím nastínit pohled řečí zákona. Občanský zákoník vymezuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem tak, že způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Vlastník zvířete je tak primárně odpovědný za škodu způsobenou zvířetem, a to i v případě, že zvíře má u sebe jiná osoba (pak nastupuje solidární odpovědnost této osoby a vlastníka zvířete). Cílem zákonné úpravy je ochrana společnosti před případným nebezpečným jednáním zvířete. Pokud pes napadne jiného člověka a způsobí mu újmu na zdraví nebo věcnou škodu, nastupuje odpovědnost vlastníka zvířete. Vlastník je tak za případnou újmu způsobenou zvířetem odpovědný objektivně, tj. bez ohledu na zavinění. Odškodnění újmy na zdraví může dosahovat dle současné právní úpravy milionových částek jen v rámci odškodnění nemajetkové újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetková újma), pokud se jedná o velmi vážné újmy na zdraví. Kromě nemajetkové újmy mohou uplatnit poškození újmou na zdraví i řadu náhrad z hlediska odškodnění majetkové újmy (ušlý výdělek, náklady na léčbu apod.).

Případy nezajištěných, volně pobíhajících psů se bohužel množí. Jen v letošním roce jsme byli voláni k padesáti odchytům zatoulaných psů a při pohovorech s majiteli psů zjišťujeme, že ve většině případů ani netuší, jak dalekosáhlé problémy by jim mohly nastat, proto cítím potřebu téma neustále připomínat a věřit, že vše skončí pouze odchytem psa a jeho předáním majiteli. Povinné čipování psů od roku 2020

Pozor, ne každý to ví, málo se o tom mluví, a přitom se to týká všech majitelů psů v České republice. Do konce roku 2019 jsou všichni majitelé psů v České republice povinni nechat své psy označit mikročipem. Jedná se o novelizaci veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. v roce 2017. Po 1. lednu 2020 bude očkování proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Výjimku budou mít pouze starší psi, a to pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku.

Označení psů provádějí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Cena úkonu se odvíjí od typu mikročipu a sazebníku veterinárního lékaře. Jen pro informaci, mě osobně stálo označení psa 700 korun, kdy cena se skládá ze samotného mikročipu, ceny práce veterinárního lékaře a vydání nového, evropského pasu. Po označení psa jsem musel mikročip zaregistrovat v registru, dle obdržených pokynů od lékaře. Celá procedura i s administrativou trvala cca dvacet minut.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli a tím např. eliminovat negativní jevy při problematických chovech v tzv. množírnách. U označených zvířat bude také možné snadněji prokázat, kdo je jejich majitelem, což je přínosné zvláště v případech, kdy pes způsobí škodu nebo dojde k jeho
odcizení.

V žádném případě nejde o „výmysl“ města, ale o zákon, kdy majiteli psa bude za psa neoznačeného mikročipem hrozit pokuta ve správním řízení až 20 000 korun.

Pro více podrobných informací se obraťte na svého veterinárního lékaře. Ještě jednou připomínám ten nejdůležitější fakt, že od 1. 1. 2020 bude současné povinné očkování proti vzteklině bez označení psa mikročipem nebo zmíněným tetováním neplatné!

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: