Květnové kalendárium Tišnovska

Květnové kalendárium Tišnovska

5. KVĚTNA – PŘED 70 LETY
Ve čtvrtek 5. května 1949 byl paní Josefě Kothbauerové udělen pamětní odznak druhého národního odboje. Toto vyznamenání bylo zřízeno v roce 1946 pro ty československé státní občany, kteří se zúčastnili boje proti okupantům mimo organizované vojenské jednotky se zbraní v ruce. Uděloval jej ministr vnitra, jímž byl v té době Václav Nosek. Pamětním odznakem je medaile ražená z bronzu, jejímž autorem je sochař Alois Sopr. Josefa Kothbauerová byla již od března 1939 členkou tišnovské odbojové skupiny zbrojovácko-legionářské. Svou statečností zachránila život několika dalších členů odboje. Vloni obdržela společně se svým manželem Oldřichem in memoriam čestné občanství města Tišnova.
6. KVĚTNA – PŘED 110 LETY
Ve čtvrtek 6. května 1909 se ve Skaličce narodil Jaroslav Kotas. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Námětem jeho děl se stala krajina přetvářená člověkem (městská zákoutí, ulice), věnoval se i malbě portrétů a zátiší. Jeho dílo vzbudilo pozornost i na zahraničních výstavách, například v roce 1976 v New Yorku a 1980 v Tokiu. V Tišnově vystavoval v letech 1944, 1959 a posmrtně 1982; na vernisáži tehdy vystoupil herec Radovan Lukavský a Sukovo kvarteto. Jaroslav Kotas zemřel 27. února 1981.
9. KVĚTNA – PŘED 360 LETY
V pátek 9. května 1659 byla vydána listina o rodu tišnovského měšťana Vavřince Siegla, k níž je přivěšena nejstarší známá pečeť tišnovské městské obce. Pečeť o průměru 44 milimetrů pochází patrně z poloviny 15. století; kromě uvedené listiny se zachovala i na plášti hodinového zvonu z roku 1666 na věži farního kostela svatého Václava. V kruhovém pečetním poli členěném pletencovým triquetrem a vyplněném řadou drobných křížků je umístěn pozdně gotický štít s korunovaným dvouocasým lvem ve skoku. Existuje sice písemný doklad o ještě starší pečeti města již z 2. srpna 1367, ale tato zmíněná pečeť ani její vyobrazení se nedochovaly.
13. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 13. května 1999 začal v místní sportovní hale mezinárodní turnaj Spring Cup ve volejbalu mužů, který probíhal po celý týden až do 20. května. Tišnovskou skupinu tvořily týmy Slovinska, Belgie, Lotyšska, Finska, Kypru, Norska, Litvy a juniorská reprezentace České republiky. Po ukončení základních skupin se v Tišnově hrály zápasy o umístění na 9.–16. místě.
16. KVĚTNA – PŘED 15 LETY
V neděli 16. května 2004 se v sále tišnovského kina uskutečnil premiérový koncert nově vzniklé Dechové hudby města Tišnova s hosty Květou Navrátilovou, Jiřím Helánem a Liborem Pantůčkem. Orchestr tvořilo třicet amatérských hudebníků od místních podnikatelů přes dělníky až po žáky ZUŠ, kapelníkem byl tehdejší ředitel základní umělecké školy Jaromír Škára. Soubor přestal existovat po necelých čtyřech letech.
17. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
V pondělí 17. května 1999 byl v městské knihovně zahájen veřejný provoz internetu. První měsíc byl pro všechny uživatele k dispozici zdarma a nová služba byla maximálně využívána, takže všichni zájemci byli omezeni nejvýše na jednu hodinu provozu. Od poloviny června si už každý musel svůj čas u počítače sám uhradit formou poplatku ve výši 70 korun za hodinu. V té době byla v Tišnově právě knihovna první institucí, kde bylo možno internet používat; do jednotlivých domácností ještě nebyl zaveden. Dnes je situace samozřejmě již diametrálně odlišná, nicméně využití internetu v knihovně v Brněnské ulici je i nadále možné.
18. KVĚTNA – PŘED 85 LETY
V pátek 18. května 1934 se narodil Petr Fruhwirt. Syn legendárního tišnovského lékaře aktivně vystupujícího proti nacistické i komunistické totalitě neměl v důsledku nevhodného kádrového profilu možnost vystudovat podle svého přání. Stal se inženýrem a profesně působil dlouhá léta v oblasti zemědělství. Po prvních svobodných volbách se stal městským radním za Občanské fórum a už jako člen Občanské demokratické strany byl pak dvakrát zvolen starostou Tišnova; vykonával tuto funkci v období 1994–2002. Je znám rovněž jako osoba významně spojená se zdejším skautingem.
19. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 20. května 1999 převzal tišnovský občan, houslista a propagátor jazzu Jan Beránek Cenu Gustava Broma. Stalo se tak v nabitém sále karlovarského hotelu Pupp v rámci 16. ročníku Mezinárodního jazzového festivalu. Cena byla v tom roce udělována podruhé, prvním laureátem byl o rok dříve trumpetista Jaromír Hnilička. Podle statutu jde o „nejvyšší uznání a ocenění významné osobnosti domácí i evropské scény, bytostně spjaté s jazzem“. Janu Beránkovi byla cena udělena za „dlouhodobou odbornou činnost v oblasti hudební publicistiky, za vynikající výsledky v práci popularizátorské a pedagogické a za originální přínos do historie české jazzové interpretace“. Cena je udělována dodnes, v posledních letech se tak děje v Brně. Vloni ji například obdržel světově proslulý kontrabasista Miroslav Vitouš.

21. KVĚTNA – PŘED 155 LETY
V sobotu 21. května 1864 byla do rakouského obchodního rejstříku zapsána předklášterská papírna Carla Maxmiliána Kopřivy a nastalo období postupného rozšiřování a modernizace její výroby. Papírna byla založena klášterem Porta coeli, ovšem přesné datum není známo – na Vokounově vedutě z roku 1728 je již zakreslena a označena jako Papier Mühl. V roce 1782 byla klášterem prodána do soukromých rukou, ve veřejné dražbě ji zakoupila Magdalena Jedličková. Poté se zde vystřídalo několik majitelů, až v roce 1848 ji převzal C. M. Kopřiva od svého strýce Antonína Žižky. V úspěšné produkci pak pokračovali Kopřivovi synové a vnuci. Po znárodnění se podnik stal nakrátko součástí Moravskoslezských papíren Šumperk, později vznikly samostatné Předklášterské papírny, roku 1958 přejmenované na Brněnské. Po roce 1989 zde výroba běžela v rámci státního podniku téměř 20 let, až 19. října 2009 vláda rozhodla o jejím zrušení.
21. KVĚTNA – PŘED 15 LETY
V pátek 21. května 2004 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi městy Tišnov a Sereď ze Slovenské republiky, okres Galanta, Trnavský kraj. Na tišnovské radnici ji podepsali tehdejší starosta František Svoboda a primátor Seredě Ján Lehota. Důraz v ní byl kladen na spolupráci v oblastech školství, kultury, sportu, místní samosprávy, podnikatelských aktivit, cestovního ruchu a ekonomických vztahů.
22. KVĚTNA – PŘED 70 LETY
V neděli 22. května 1949 zemřel Ignác Pokorný, příslušník známé dynastie zdejších legendárních fotografů, z nichž nejvýznamnějším se stal jeho starší bratr Norbert. Ignác, narozený 18. února 1871, bydlel na Kukýrně, tvořil rodinné a portrétní snímky, dokumentoval příležitostné akce a vytvářel pohlednice. Na květen připadá rovněž výročí narození jeho synovce, Norbertova syna Norberta Josefa Pokorného (v pondělí 23. května 1904). Výrazně zmodernizoval otcův podnik, pracoval v ateliéru již i při umělém světle a využíval dalších nových technických poznatků. Zemřel 8. září 1969.
24.–25. KVĚTNA – PŘED 45 LETY
V pátek a sobotu 24. a 25. května 1974 se v tišnovské sokolovně konalo krajské kolo soutěže trampských, folkových a country skupin Porta. Na pódiu se za značného zájmu publika vystřídalo celkem 33 kapel. Mezi tradičními trampskými soubory zvítězila brněnská skupina Příboj, nejlepším country souborem byl vyhlášen Antares rovněž z Brna, další dvě kategorie vyhrály skupiny z tehdejšího Gottwaldova: Rosa (moderní trampská píseň) a Kominíčci (folková píseň). Čestné uznání poroty získal tehdy téměř neznámý Wabi Daněk za píseň Dawson.
27. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 27. května 1999 v 18.15 hodin bylo po předchozím zkušebním provozu zahájeno oficiální vysílání Tišnovské televize. Původní režim předpokládal zpravodajství v třítýdenních intervalech, po čtvrteční premiéře vždy reprízy v sobotu dopoledne a v úterý večer. Zbylý čas vyplňovala videotextová smyčka. Obsah i provoz zabezpečoval Ing. Radim Tichý.
28. KVĚTNA – PŘED 145 LETY
Ve čtvrtek 28. května 1874 podal starosta Josef Hansel na schůzi obecního zastupitelstva návrh na založení spořitelny, konkrétně „aby s ohledem na to, že obecní vydání den ze dne větší jest, k zlepšení důchodu městského městská spořitelna se zřídila“. V té době v Tišnově již 19 let
působila Občanská záložna, která byla ryze česká, zatímco o vznik spořitelny usilovala především hospodářsky silná německá část obyvatelstva. Návrh byl odsouhlasen a po dalších úředních krocích zahájila spořitelna svoji činnost 1. října 1875. Plných deset let až do roku 1885 byla jednací řečí němčina. Prvním předsedou výboru i ředitelství spořitelny se stal Ferdinand Kallab.
30. KVĚTNA – PŘED 60 LETY
V sobotu 30. května 1959 se uskutečnilo slavnostní zahájení oslav 700 let města Tišnova. Toto výročí bylo v Tišnově stěžejní událostí celého roku, přestože dnes se již ví, že tehdejší pořadatelé datum povýšení Tišnova na město špatně interpretovali a navíc vycházeli z dokumentu, který současní historici považují za falzum. Slavnost zahájil předseda místního národního výboru Antonín Řehoř proslovem před plným sálem sokolovny, poté následovalo představení pohádkové hry Julia Zeyera Radúz a Mahulena v podání Karasova divadla. Oslavy pak pokračovaly v následujících týdnech a měsících mnoha rozmanitými akcemi až do podzimu.

Václav Seyfert

Držitel ceny Gustava Broma, houslista Jan Beránek, dnes Dalecký. Fotografie: Divadlo U stolu

Další článek:
Předchozí článek: