Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 23. května 2019 (čtvrtek) do 26. května 2019 (neděle). Na území České republiky se volby budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2019 na území České republiky

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4. května 2019) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení,
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče.

O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz.

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. po 14. dubnu 2019, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným rohem „A“ a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který změní místo trvalého pobytu v rámci území ČR před dnem 14. dubna 2019, nemusí činit žádný úkon.

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 17. ledna 2019.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu
1) Písemné podání žádosti
a) v listinné podobě
žádost v listinné podobě zašle volič na adresu: Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru 346, Tišnov, 666 19. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a musí být Městskému úřadu Tišnov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem, tj. do 17. května 2019 do 16.00 hodin.
Vzor žádosti: www.tisnov.cz / VOLBY EP / Žádost o vydání voličského průkazu
b) v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky
ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat
Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem, tj. do 17. května 2019 do 16.00 hodin.
Vzor žádosti: www.tisnov.cz / VOLBY EP / Žádost o vydání voličského průkazu

2) Osobní podání žádosti
O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
tj. do 22. května 2019 do 16.00 hodin. Není vyžadováno předložení písemné podoby žádosti, neboť je s voličem po prokázání totožnosti sepsán úřední záznam o podání žádosti. Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu:
Mgr. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel. 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. května 2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2019 na území České republiky

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

Za jakých podmínek může občan jiného členského státu EU hlasovat ve volbách na území ČR?
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že
• nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
• je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně
od 10. dubna 2019),
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany
zdraví lidu a
• je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Jak se občan jiného členského státu zapíše do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu?
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu
zapsán, jestliže:
• o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí
z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit – viz dále bod A,
• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu
požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu – viz dále B,
• o zápis do seznamu požádá – viz dále bod C.

A) Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách do EP
Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit.
Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)

B) Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí
Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto
seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu Žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
Vzor žádosti: www.tisnov.cz / VOLBY EP / Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a Žádost
o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu

C) Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
Vzor žádosti: www.tisnov.cz / VOLBY EP / Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a Žádost
o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno
Žádosti podle odstavce B) i C) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
K žádosti podle odstavce B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu na území ČR, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu), a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Toto čestné prohlášení je již součástí vzoru žádostí uvedených na www.tisnov.cz.

Kontaktní osoba pro podávání výše uvedených žádostí:
Mgr. Jitka Hamerníková, Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel, nám. Míru 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu,
č. kanceláře 117, tel. 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.
Další informace k volbám do Evropského parlamentu 2019:
https://www.mvcr.cz/volby.aspx
https://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam

Kontaktní osoby zajišťující agendu voleb na MěÚ Tišnov:
Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774, e-mail: dagmar.dvorakova@tisnov.cz
Mgr. Taťána Pospíšilová, tel. 549 439 777, e-mail: tatana.pospisilova@tisnov.cz

Podrobné informace o místu konání voleb a o způsobu hlasování budou též zveřejněny v příštím vydání TN č. 5/2019.

Služba na Městském úřadu Tišnov v neděli 14. dubna 2019
Městský úřad Tišnov bude v neděli 14. dubna 2019 v době od 8.00 do 16.00 hodin zajišťovat službu pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit a kteří hodlají projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR.
Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří jsou v Tišnově přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, chtějí volit do Evropského parlamentu, se musí osobně dostavit na Městský úřad Tišnov. Zde vyplní Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně Žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a prokáží se platným dokladem totožnosti.

Nejzazší lhůta pro podání výše uvedených žádostí pro volby do Evropského parlamentu je 40. den přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. Tento den připadá na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, tak končí skutečně tento den, a nikoli až následující pracovní den, tj. v pondělí.

Službu na Městském úřadu Tišnov bude zajišťovat: Mgr. Jitka Hamerníková, Odbor správních a vnitřních věcí
– evidence obyvatel, nám. Míru 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu, č. kanceláře 117, tel. 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

 

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

foto: pixabay. com

Další článek:
Předchozí článek: