Projekty, které ovlivnily život kolem nás

Projekty, které ovlivnily život kolem nás

Rok 2018 byl rokem volebním, ale zároveň také rokem,
ve kterém byla zahájena celá řada důležitých projektů, jež posunuly
město Tišnov zase o kousek dál do 21. století. A protože
na to příjemné a povedené se velmi rychle zapomíná, připomeňme
si v tomto bilančním přehledu, co všechno se letos ve městě
v oblasti investičních akcí událo.
Ulice Kvapilova
V říjnu byla dokončena rekonstrukce ulice Kvapilova, která
navazovala na loňskou rekonstrukci ulice Smíškova a prostranství
kolem základní školy. V ulici přibyla nová parkovací stání
a současně byl vybudován 2,5 metru široký chodník a nové veřejné
osvětlení včetně nasvětlení přechodu pro chodce. Vzhledem
k tomu, že tato trasa je hlavní přístupovou cestou k základní
škole, byl kladen zvýšený důraz na bezpečnost chodců.
Celkové náklady stavby činily 2,7 milionu korun.
Sanace skalního svahu – zabezpečení cyklostezky
Koncem března 2018 byla zahájena plánovaná sanace skalního
masivu nad cyklostezkou (Tišnov – Předklášteří) za Trmačovem.
Jednalo se o úsek od posledního domu v ulici Trmačov až po odbočku
do lomu. Vzhledem k tomu, že se letošní jaro vyznačovalo
poměrně příznivým a teplým počasím, mohly být práce dokončeny
před zahájením cyklistické sezony. Výsledkem je bezpečná
trasa pro výlety jak pěšky, tak i na kole. Bylo provedeno vyčištění
svahu od náletů, vytěžení narušené části skalního masivu, byly
instalovány ochranné ocelové sítě a vybudovány opěrné palisády.
Celkové náklady této sanace dosáhly 4,1 milionu korun, projekt
byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci
operačního programu Životní prostředí.
Park pod kostelem – I. a II. část
V pátek 1. června 2018, symbolicky na Mezinárodní den dětí,
se uskutečnilo dlouho plánované slavnostní otevření Parku pod
kostelem v Tišnově, respektive jeho větší části s názvem Velká
zahrada. Přestože myšlenka vybudování parku byla starší než
deset let, projekt samotný byl zahájen v roce 2017.
Dne 1. září 2018 se oficiálně otevřela veřejnosti i druhá část
Parku pod kostelem. Tato část nazývaná Farská zahrada byla
dříve tvořena právě zahradou fary, sadem a zahrádkami. Zde
je namístě vyslovit poděkování Římskokatolické farnosti Tišnov,
která v roce 2006 přenechala zahradu fary městu Tišnov
za symbolickou cenu s podmínkou vybudování parku. Právě tato
část patří k nejkouzelnějším místům celého parku.
Náklady celého projektu činily 15,7 milionu korun. Projekt
byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí.
Oprava fasády hotelu Květnice
Vnímaví občané si nepochybně všimli nového kabátu hotelu
Květnice. Tato kulturní památka si jej již zasloužila. Při rekonstrukci
byl kladen důraz na kvalitní opravu zdobných prvků
a citlivý výběr historických barev.
Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ nám. 28. října
V roce 2018 byla realizována poslední, čtvrtá etapa rekonstrukce
sociálních zařízení v ZŠ nám. 28. října. Opraveno bylo
mimo jiné i hygienické zázemí u tělocvičen včetně šaten a sprch.
Celkové náklady rekonstrukce činily 3,5 milionu korun.
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky
Provoz mateřské školky se již dlouhodobě potýkal s havarijním
stavem elektro rozvodů. O letních prázdninách se přistoupilo
k jejich kompletní výměně včetně nových rozvodů internetu,
telefonů, zabezpečovacího zařízení a instalace kamer. V hernách
byla osazena „chytrá“ osvětlovací tělesa, u kterých se dá ovládat
teplota světla dle biologického rytmu dítěte. Celkové náklady
činily 3,1 milionu korun.

Klimatizace v Kině Svratka
Diváci, kteří od června navštívili Kino Svratka, vnímali, že
zejména v létě byla v těchto prostorách o něco nižší teplota,
než bylo dříve běžné. Starou vzduchotechniku doplnila i nově
instalovaná klimatizace hlavního sálu. Samotné zakomponování
klimatizace proběhlo velmi citlivě s tím, že vývody klimatizace
jsou viditelné pouze při pohledu na strop sálu. Celkem byly instalovány
4 jednotky vnitřní a 4 venkovní. Cena realizace dosáhla
částky 2 milionů korun.
Cyklostezka SUBTERRA – koupaliště
Dopravu mezi kruhovým objezdem u Benziny a viaduktem
u Penny komplikovala od konce léta výstavba nové cyklostezky
navazující u Subterry na cyklostezku „Dřevoplac“ a vedoucí až
ke koupališti, kde mohou cyklisté pokračovat k obci Březina.
Pro přechod krajské komunikace byl použit stávající podchod
pod silnicí ve směru na Brno, přes Závistku byla vybudována
nová lávka. Součástí projektu je 18 stojanů a 6 uzamykatelných
boxů pro jízdní kola v prostoru před koupalištěm. Díky tomuto
projektu dojde již koncem tohoto roku k bezpečnějšímu pohybu
cyklistů v ulicích Červený Mlýn a Za Mlýnem. Projekt „Cyklostezka
Tišnov – Březina, úsek Subterra – koupaliště“ je spolufinancován
Evropskou unií. Předpokládané náklady jsou 11
milionů korun.
Celková rekonstrukce ulice Brněnská
V současnosti asi není v Tišnově žádná stavba zmiňována
tak často jako rekonstrukce ulice Brněnské, která tvořila
a v budoucnu bude opět tvořit jednu z hlavních příjezdových
cest do města. Projekt byl zahájen na podzim roku 2017 rekonstrukcí
rozvodů plynu. Dále navazovala rekonstrukce vodovodu,
splaškové kanalizace a nezbytné přeložky kabelových rozvodů.
Dokončení celé stavby je plánováno na květen 2019. V současné
době probíhá výstavba chodníků a pokládání podkladních vrstev
vozovky. Současně prováděné práce jsou financovány dílem ze
strany Jihomoravského kraje a dílem ze strany města Tišnova.
Zimní přestávka potrvá dle klimatických podmínek od konce
prosince do března 2019. Předpokládané náklady města na tento
projekt jsou 19,9 milionu korun. Na stavbu společné stezky
pro chodce a cyklisty přispěl dotací Jihomoravský kraj.
Cyklostezka Ostrovec
Na podzim letošního roku byl v návaznosti na stavbu nového
fotbalového hřiště AFK Tišnov na Ostrovci zahájen projekt
propojení ulice Nádražní s trasou podél řeky. Od společnosti
Metrostav a. s. byl vykoupen pozemek z bývalého areálu firmy
SUBTERRA tak, aby bylo možné projít podchodem pod tratí
a pokračovat až k řece a dále. V letošním roce byl pozemek oplocen
a povrch zapraven a urovnán drtí. V příštím roce zde bude
realizován vodovodní řad k bytovým domům u řeky, které jsou
dnes nevhodně napojeny z vlakového nádraží. Dále bude projekt
pokračovat vybudováním zpevněné stezky pro chodce a cyklisty.
Věříme, že toto spojení budou občané hojně využívat při cestě
za sportem i přírodou. Trasa dále pokračuje jak cyklostezkou
na Březinu, tak i směrem opačným na Předklášteří.
Rekonstrukce silnic Tišnov – Deblín a Tiš nov – Drásov
Byť se nejednalo ani v jednom z uvedených případů o investiční
akce města Tišnova, šlo bezpochybně o významné a finančně
nákladné projekty, které v loňském a letošním roce ovlivnily život
nejednoho Tišnováka. Ať už to bylo při dojíždění do školy,
zaměstnání nebo jen při běžných výletech po okolí. Přesto, že
kvůli uvedeným stavbám došlo k úplným uzavírkám těchto komunikací,
obě investiční akce Jihomoravského kraje se povedly
a díky tomu můžeme nyní z Tišnova jezdit po nových a mnohem
bezpečnějších komunikacích.

text i foto Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Další článek:
Předchozí článek: