V říjnu nás čekají komunální volby

V říjnu nás čekají komunální volby

Informace pro voliče

První den voleb – v pátek 5. 10. 2018 proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin,

druhý den voleb – v sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 6. 10. 2018 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.

Hlasování na území města Tišnova proběhne na obvyklých místech v 9 volebních okrscích.

(podrobnější informace o době a místu konání voleb najdete v příštím vydání TN č. 10/2018)

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan Tišnova za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a jež byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci (žádost o zápis do dodatku naleznete na http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam).

Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Dva dny přede dnem voleb, tj. 3. 10. 2018, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do zastupitelstev obcí, musí se dostavit do svého volebního okrsku dle místa trvalého pobytu a současně musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: zdenka.kralova@tisnov.cz nebo na tel. 549 439 711 – nahlásíte jméno, příjmení voliče, adresu trvalého pobytu a tel. kontakt na voliče.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Do Zastupitelstva města Tišnova se bude v říjnu 2018 volit 15 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

 • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků),
 • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
 • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Seznam podaných kandidátních listin volebních stran ve městě Tišnově:

v abecedním pořadí

 • ANO 2011
 • Česká strana sociálně demokratická
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 • Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
 • NEZÁVISLÍ OBČANÉ TIŠNOVa (NOTa)
 • Občanská demokratická strana
 • STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
 • Strana zelených

Informace o jednotlivých kandidátech naleznete v nejbližších dnech na www.tisnov.cz → VOLBY nebo přímo na www.volby.cz.

Přihláška pro zájemce o členství v okrskové volební komisi

V případě, že máte zájem o členství v některé z okrskových volebních komisí v rámci města Tišnova pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, můžete se předběžně přihlásit prostřednictvím dotazníku na http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam.

Informace k podmínkám členství: Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, a který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a jenž není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: