Vyjádření ke kritické poznámce aneb Zamyšlení na téma „Chceme se na věci kolem sebe dívat pozitivní, či negativní optikou“?

Vyjádření ke kritické poznámce aneb Zamyšlení na téma „Chceme se na věci kolem sebe dívat pozitivní, či negativní optikou“?

Se zájmem jsem si přečetl článek pana Vávry a jeho kritické zamyšlení nad existencí Výboru pro strategické plánování a rozvoj města a stejně jako on bych rád seznámil veřejnost se svým pohledem na toto téma.

Výbor pro strategické plánování a rozvoj města vznikl na začátku tohoto volebního období (v prosinci 2014) s naprosto čistými úmysly. Především se mělo jednat o platformu pro sdílení informací mezi vedením města a ostatními zastupiteli, a to i v tématech, která nepřísluší k řešení zastupitelstvu. Pro řadové (především opoziční) zastupitele je to možnost získat větší množství informací o problémech řešených na různých úrovních městské samosprávy a vyjádřit se k nim. Veřejnost je průběžně a zcela transparentně seznamována se vším, co výbor projednává. Na webových stránkách (http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-strategicke) jsou kromě složení výboru a kontaktů na členy výboru uveřejněny také všechny zápisy z jednání výboru včetně příloh. Tyto zápisy bývají vždy zařazeny následně k projednání na jednání zastupitelstva města.

Výbor pro strategické plánování a rozvoj města za období své existence zasedal celkem dvacetkrát a řešil celou řadu velmi důležitých záležitostí. Mimo jiné se i díky tomuto orgánu podařilo:

– ovlivnit podobu budoucí rekonstrukce nemocnice a přilehlého parku

– vytvořit a periodicky aktualizovat investiční výhled města na období tří let

– diskutovat nad koncepčními materiály města a připomínkovat jejich tvorbu (např. Koncepce bytová, Koncepce dopravy)

– podrobně projednat konkrétní projekty či studie města – Jamborův dům, smuteční síň, letní kino, parkovací dům Riegrova, Hony za Kukýrnou, přednádražní prostor…)

– přispět k zachování zahrádky U Palce pro kulturní účely

Existence výboru dle mého názoru nepochybně přispívá ke zvýšené komunikaci mezi zastupiteli a vytvoření lepší pracovní atmosféry, o které se nám v minulém volebním období mohlo jenom zdát.

Je otázkou, jak by v tomto ohledu u pisatele podnětu obstála mnohem méně transparentní, avšak v jiných obcích a městech běžná forma pracovních (a tedy zcela neveřejných) porad zastupitelstva.

Co mne potěšilo?

  • potvrzení skutečnosti, že v našem městě jsou aktivní obyvatelé, kteří sledují dění ve městě, nejsou k němu lhostejní a nebojí se veřejně prezentovat vlastní názor
  • příležitost k zamyšlení se nad obsahem článku a zhodnocení samotné existence onoho výboru, což vedlo nakonec ke konstatování, že jeho existence se z mého pohledu jednoznačně osvědčila

S čím nemohu souhlasit?

  • se slovy „omezení diskuse, ke které výbor může vést“, neboť se jedná o ničím nepodloženou spekulaci. Ani jednou se v aktuálním volebním období nestalo, že by byla na zastupitelstvu omezena možnost diskuse na jakékoliv téma z důvodu existence výboru. Diskuze na veřejných zasedáních zastupitelstva je poměrně bohatá, což každý může posoudit např. ze zveřejněných videozáznamů
  • s obavou, že „hlavním důvodem pro zřízení tohoto výboru bylo vyloučení veřejnosti z jednání týkajících se rozvoje města“. Tuto obavu rozhodně nesdílím. Naopak tvrdím, že díky existenci tohoto výboru a zveřejňování všech podkladů a zápisů z jeho jednání se nejen o rozvoji města diskutuje a uveřejňuje mnohem více informací než kdykoliv předtím
  • se slovy „… jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné; nemělo by mu předcházet nějaké přípravné jednání, na kterém se ‚sladí noty‘ nebo ‚obrousí hrany‘…“ Opět těžko komentovat, neboť nic konkrétního autor rovněž neuvádí

Co mne překvapilo?

  • že se autor článku se svým názorem a pochybnostmi o existenci výboru obrátil přímo na Ministerstvo vnitra, aniž by si zjistil více informací o věci a snažil se na toto téma diskutovat nejprve s těmi, kterých se to týká. Bylo to totiž zastupitelstvo města, z jehož JEDNOMYSLNÉHO (ano, pro jeho vytvoření hlasovalo skutečně všech patnáct členů zastupitelstva!) rozhodnutí výbor hned po volbách v roce 2014 vznikl. Je pro mne skutečně obtížně pochopitelné, že má-li někdo pochybnosti, obavy nebo odlišný pohled na to, jak má fungovat zastupitelstvo (de facto se to může týkat čehokoliv z dění ve městě), píše rovnou na ministerstvo

načasování podnětu adresovaného Ministerstvu vnitra a také tohoto článku, neboť výbor existuje více než tři roky a od té doby o zpochybnění jeho existence nezaznělo ani slovo. Že by to byla jen náhoda, navíc pár měsíců před vypršením zastupitelských mandátů?

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

 

Další článek:
Předchozí článek: