KRITICKÁ POZNÁMKA KE STRATEGICKÉMU VÝBORU

KRITICKÁ POZNÁMKA KE STRATEGICKÉMU VÝBORU

Po minulých komunálních volbách zastupitelstvo města zřídilo nový Výbor pro strategické plánování a rozvoj města. O jeho smyslu a zákonnosti jsem měl pochybnosti, a proto jsem se obrátil na Ministerstvo vnitra. Argumentoval jsem tím, že výbor představuje alternativní platformu vůči zastupitelstvu. Výbor donedávna tvořili všichni členové a členky zastupitelstva (v září 2017 na členství rezignovala zastupitelka Knoflíčková a nahradila ji tajemnice městského úřadu). Výbor je podle zákona poradním orgánem zastupitelstva a z povahy věci by jej tak neměli tvořit všichni zastupitelé a zastupitelky. Zdá se mi absurdní, když výbor doporučuje zastupitelstvu něco schválit; „My sami sobě doporučujeme, abychom něco schválili.“ No to už to můžete schválit rovnou, napoprvé, chtělo by se říci. Současně jsem vyslovil obavu, že hlavním důvodem pro zřízení tohoto výboru bylo vyloučení veřejnosti z jednání týkajících se rozvoje města. Jednání výboru je totiž na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné.

Ministerstvo vnitra ve své odpovědi uvedlo, že „situace, kdy jsou členy výboru zastupitelstva obce všichni členové zastupitelstva obce, sama o sobě není rozporná se zákonem o obcích, byť lze takový případ pokládat za atypický“. Dále citovalo vyjádření města: „Na výboru jsou projednávány záležitosti různého charakteru. Lze mezi nimi nalézt i takové, které jsou na výboru projednávány a jsou rovněž předkládány k projednání zastupitelstvu. Jedná se zejména o takové body programu, které pro kompetentní výkon funkce zastupitele vyžadují podrobnější seznámení. Jsme toho názoru, že je nepochybně i v zájmu občanů města, aby zastupitelé byli o projednávaných věcech co nejlépe informováni. Důvodem je především to, aby zasedání zastupitelstva mohlo řádně, v přiměřeném trvání a bez komplikací proběhnout…“ Město pak zdůraznilo, že výbor není alternativní platformou pro jednání zastupitelstva; vždy je dodržen zákonný postup. Zápisy z jednání výboru jsou pak nad rámec právní úpravy zveřejněny na webových stránkách města.

Závěry ministerstva respektuji, ale o smyslu výboru mám nadále pochybnost, protože demokracii vnímám jako diskusi a omezení diskuse, ke které výbor může vést, je omezením demokracie. Navíc jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné; nemělo by mu předcházet nějaké přípravné jednání, na kterém se „sladí noty“ nebo „obrousí hrany“. Bohužel takto na mě výbor působí a vyjádření města na tom nic nezměnilo. Z tohoto důvodu píši tento článek; jeho cílem je informovat občany a občanky města, protože možná o existenci výboru ani nevědí.

Na závěr zdůrazňuji, že zastupitele, zastupitelky a město neobviňuji z nějaké záměrné nekalosti. Pevně věřím, že jejich úmysly jsou čisté, mám pouze odlišný pohled na to, jak má jednání zastupitelstva probíhat. Je mi jasné, že pokud by zastupitelé a zastupitelky chtěli, mohli by se scházet neformálně, aniž by o tom kdokoli věděl, bez toho, že by existoval nějaký zápis. Jejich jednání by tak probíhalo zcela bez kontroly.

David Vávra

Další článek:
Předchozí článek: