Veřejná zeleň města

Veřejná zeleň města

Po dlouhé zimě jsme svědky rychlého nástupu jara. Tráva získává svou svěží barvu, rozkvétají stromy a vegetace se opět obléká do zelené. Ještě před tím v období vegetačního klidu bylo nutné především v rámci investičních akcí provést neoblíbené kácení. Asi nejcitelnější proběhlo v části ulice Riegrovy, kde bylo vykáceno dvacet pět kulovitých javorů a jedna borovice. Důvodem je dlouho očekávaná rekonstrukce této ulice, v rámci které bude mimo jiné vysazeno sedmdesát dva mladých alejových stromů, a to na ulici Riegrovu do oboustranného stromořadí a nová alej vyroste i na ulici Černohorské. U této převážně krajské investice se městu podařilo vyjednat navýšení počtu stromů oproti původně projektovaným. Kácelo se i na ulici Brněnské, která bude rekonstruována ještě dříve. Zde bylo vykáceno celkem třináct stromů, významné byly především tři vzrostlé lípy. V rámci investice zde bude vysazeno do obnovované lipové aleje devatenáct mladých stromů. Na ulici Bezručova bude rekonstruován chodník a veřejné osvětlení, obnoveny zde budou i stromy.

Jako absolvent Zahradnické fakulty MZLU Brno zajišťuji již několik let správu veřejné zeleně města a vždy se snažím o nové výsadby stromů tak, aby převyšovaly počty stromů kácených. Za posledních patnáct let se tak podařilo nově vysadit či obnovit několik alejí na ul. Janáčkova, Kukýrna, Dlouhá, Jiráskova, Nerudova a další. K navýšení počtu stromů došlo výrazně při projektu Regenerace zeleně města Tišnova, kdy byly odborně ošetřeny všechny stromy a nově vysázeno tři sta stromů a několik tisíc keřů. Stromy byly aktuálně vysazeny i v nově budovaném parku. Dalších několik desítek stromů vysazujeme každoročně na vhodná místa po městě.

Vězte, že žádostí ze strany občanů o pokácení stromů je mnoho. Většinou se jedná o neopodstatněné důvody k jejich pokácení, kterými bývají například nepořádek z opadu listí či květů, stínění stromu od severní strany, zastínění signálu satelitu apod. S takovými důvody nelze uspět při povolovacím procesu kácení. V případě, že je žádost o kácení opodstatněná, projedná ji Komise životního prostředí složená především z odborníků. Při schválení kácení je ihned komisí navržena náhradní výsadba. Následně žádost před vydáním rozhodnutí kvalifikovaně posoudí Ing. Bc. Chaloupková na Odboru ŽP MěÚ Tišnov. K zahájenému řízení vznášejí dále připomínky i občanská sdružení. Není to tedy proces jednoduchý a každé kácení se pečlivě zvažuje. Někdy dokonce přistupujeme i k zadání odborného posudku, který vypracuje certifikovaný znalec v oboru. Kromě dokončovaného parku by měly v budoucnu vzniknout dle územních studií další dvě rozsáhlé parkové plochy v jižní a severní části sídliště Hony za Kukýrnou.

Na některých besedách jsem také zaslechl jednu velmi zavádějící informaci, kterou bych rád okomentoval. Údajně je dle územní studie sídelní zeleně ve městě pouze 5 % zeleně parků z optimálních 15 %. Ano, parky zde chyběly, ale současně je nutné zmínit, že do těchto procent není zahrnuta například zeleň uličních stromořadí apod. Pro posuzování výměry zeleně je nutné hodnotit celek zeleně se všemi složkami, protože například podíl zeleně sídlišť je hodnocen velmi pozitivně. Územní studie sídelní zeleně také říká, že na jednoho obyvatele připadá v Tišnově 63 m2 zeleně, optimální hodnota přitom činí 50 až 75 m2 na jednoho obyvatele. Tento současný stav bude tedy vzhledem k připravovaným realizacím parkových úprav dále jen zlepšován, a to v údajích není vůbec zahrnuta zeleň příměstských lesů města.

Na závěr bych rád upřímně poděkoval všem občanům, kteří napomáhají vyšší čistotě města pravidelným úklidem kolem své nemovitosti. Vždyť pro naše prarodiče to bylo samozřejmostí a každého musí těšit mít před svým prahem zameteno. Není v silách města po rychle ukončené zimě během několika dní zajistit naráz všechny jarní práce.

Věřím, že veřejná zeleň bude nadále vzkvétat a těšit občany města tak, jako nás svou krásou potěšily právě dokvétající narcisy vysazené na mnoha místech ve městě.

 

Václav Drhlík, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Foto: Ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: