Životní prostředí našim žákům není lhostejné

Životní prostředí našim žákům není lhostejné

Naše základní škola se za dlouhá léta své existence vryla do podvědomí místních občanů jako škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Kromě toho se však velmi intenzivně věnujeme práci s dětmi v oblasti environmentálních aktivit. Snažíme se v nich vzbudit zájem nejen o prostředí, ve kterém žijí, bydlí, chodí do školy nebo tráví volný čas. Je pro nás také důležité, aby určité ekologické problémy dnešní doby chápaly v širších souvislostech a dokázaly si vytvořit správný názor na věc. V této oblasti jsme prošli dlouhou cestu, sami hledali vhodný způsob, jak děti přivést k tomu, aby nebyly lhostejné ke svému okolí a k přírodě se chovaly šetrně. Budova školy je velmi rozlehlá a členitá. Nabízí se tak možnost, jak některé prostory školy využít a přizpůsobit tak, abychom žákům přiblížili přírodní zajímavosti a také zpříjemnili jejich pobyt ve škole.

Proto jsme velmi rádi, že se nám před dvěma lety podařila kompletně obnovit stálá výstava o vrchu Květnici, kterou v devadesátých letech vytvořila paní učitelka Hosnédlová. Zub času se na ní bohužel začal podepisovat, a tak v nás postupně zrálo rozhodnutí výstavu obnovit. Téma zůstalo stejné, a to Květnice – přírodní památka tyčící se nad školou. Tahle úžasná lokalita si zaslouží pozornost nejenom učitelů, ale také žáků. Dětem chceme předat informace týkající se regionu a místa, odkud pochází, a takovým místem Květnice jistě je. Je skvělé, že se prostory výstavy děti prochází každý den. Často vidíme, že samy studují, čtou a prohlíží si vystavené texty a exponáty. I během vyučování přichází celé třídy se svými vyučujícími a přímo na místě výstavy probíhá výuka. V loňském roce se stálou výstavu o Květnici podařilo doplnit a rozšířit o část týkající se podzemních prostor. Ve spolupráci s tišnovskými speleology bylo vytvořeno pět výukových panelů, které přibližují objevení Královy jeskyně, její postupné zkoumání a další objevy v květnickém podzemí. Součástí je také trojrozměrný model jeskyně vybudovaný žáky naší školy pod vedením paní učitelky Kvíčalové. Výstava je také zpřístupněna pro veřejnost (po domluvě).

Za zmínku též stojí naše atrium – místo, kde slavnostně začínáme a končíme každý školní rok. Zcela jistě se řadí mezi místa ve škole, která si zaslouží velkou pozornost. Za podpory Lesů ČR zde byla před pěti lety vytvořena plocha, do které byly vysázeny různé druhy zeleně tak, aby se toto místo mohlo využívat k výuce a zároveň pro potěchu oka. Byly na ní také instalovány naučné tabule s informacemi o chráněných územích, dřevinách, vývoji lesa. Od dubna do října jsou v atriu k dispozici stoly a lavičky, u kterých může probíhat výuka, ale zároveň zde žáci mohou trávit volné hodiny k odpočinku. Místo je využíváno také pro setkávání kroužků s přírodovědným zaměřením.

Na prvním stupni vede přírodovědný kroužek pro děti od druhé do páté třídy paní učitelka Dufková. Orientovaný je na poznávání přírody v okolí školy, poznávání přírodnin, pokusnictví, mikroskopování a badatelsky zaměřené poznávání. K dispozici máme badatelské batůžky, které jsou vybaveny potřebnými pomůckami, určovacími atlasy a klíči. Za dobu své existence si kroužek mezi dětmi získal velkou oblibu a je hojně navštěvovaný. Na druhém stupni vede biologický kroužek paní učitelka Kovaříková. Určený je pro žáky, kteří se připravují na biologickou olympiádu. Díky důsledné přípravě a správné motivaci se žákům každý školní rok podaří získat nějaké pěkné umístění nejen v biologickém, ale i chemickém kole okresních i krajských kol těchto olympiád.

Velmi úzce spolupracujeme s ekologickými centry a jinými organizacemi, jejichž bohaté nabídky výukových programů a ekologických pobytů využíváme pro žáky prvního i druhého stupně. Na prvním stupni jde především o jednodenní i vícedenní pobyty s programem zaměřeným na environmentální výchovu. Využíváme nabídky Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, CEV Lipka – pobočka Jezírko. Letos jsme poprvé navštívili další pobočku Lipky – Rychtu Krásensko. Kromě toho často vybíráme z bohaté nabídky jednodenních výukových programů Inspira Tišnov.

Dalším z cílů environmentální výchovy a vzdělávání na škole je naučit děti třídit odpad. Myslíme si, že po mnohaletém působení na děti a tím i celé jejich rodiny se nám to daří. Děti třídí papír, hliník, víčka, baterie, drobné elektrospotřebiče a plasty. Postupně do jednotlivých tříd pořizujeme koše na třídění odpadu, které získáváme z projektu Recyklohraní. Pro děti, které jsou nejúspěšnějšími sběrateli, pořádáme každoročně výlet např. do Kovozoa ve Starém Městě u Uherského Brodu, do útulku zvířat v Křoví, na rozhlednu Babí lom, na zříceninu Zubří, zříceninu hradu Lúčka a také do chráněného území Údolí Bílého potoka v Chlébském.

Žákovská samospráva také organizuje pravidelný úklid kolem školy. Každá třída má na starost určenou část, ve které provádí úklid – sběr odpadků, hrabání trávy a starého listí, odstranění trávy z dlaždic kolem školy a další práce. Snažíme se, aby si děti okolí školy vážily a udržovaly v něm pořádek.

Do budoucna bychom chtěli stávající aktivity v oblasti environmentální výchovy zachovat. Naše vize je vymyslet a ve spolupráci s kolegy vytvořit vlastní vzdělávací program pro jednotlivé ročníky, který bude zaměřený na ekologii, bude naplňovat principy a cíle ŠVP a bude v dětech upevňovat kladný vztah k přírodě a životu.

Lenka Dufková, Barbora Kulhánková

Foto: Lenka Dufková

Další článek:
Předchozí článek: