Projednané body programu Zastupitelstva města Tišnova ze dne 16. 4. 2018

Projednané body programu Zastupitelstva města Tišnova ze dne 16. 4. 2018

V pondělí dne 16. 4. 2018 od 17.00 hodin se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2018.

Program jednání:

 1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
 2. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2017
 3. Zpráva o kultuře za rok 2017
 4. Zpráva o sportu za rok 2017
 5. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2017
 6. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p. o., za rok 2017
 7. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31. 3. 2018)
 8. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova za rok 2017
 9. Hospodaření města Tišnova za rok 2017
 10. Zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2017
 11. Navýšení provozního příspěvku Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvkové organizaci
 12. Zpráva o komunálních službách za rok 2017
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 11/2017, o nočním klidu
 15. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 – Sport a tělovýchova nad 50 000 Kč
 16. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 – Ostatní zájmová činnost nad 50 000 Kč
 17. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 –Prorodinné aktivity nad 50 000 Kč
 18. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 – Kultura nad 50 000 Kč
 19. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 – Volnočasové aktivity nad 50 000 Kč
 20. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Tělocvičná jednota Sokol Tišnov)
 21. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018
 22. Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 11. května 2016
 23. Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Park pod kostelem)
 24. Změna kupní smlouvy mezi městem Tišnov a manželi M. ve věci prodeje kotelny K11 na ulici Dřínová v Tišnově
 25. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Tišnov a spolkem Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.
 26. Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc. č. st. 1762
 27. Pojmenování nově vzniklé ulice v Tišnově (mezi kruhovým objezdem u nádraží a ul. Klášterská)
 28. Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2018 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov
 29. Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2018
 30. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p. o., pro rok 2018 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.
 31. Stanovy DSO Tišnovsko
 32. Korespondence zastupitelům města Tišnova
 33. Reakce náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna (dopady odsunu brněnského hlavního nádraží)
 34. Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova
 35. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov
 36. Zápis č. 2/2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek-Hajánky
 37. Zápis č. 2/2018 a zápis č. 3/2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné
 38. Zápis č. 1/2018 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 39. Zápis č. 1/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
 40. Zápis č. 1/2018 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města
 41. Zápis č. 1/2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova
 42. Změna členství ve Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova
 43. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova

44. Dotazy, podněty, připomínky

 

Foto: Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: