Prázdninový rozhovor s Jiřím Dospíšilem

Prázdninový rozhovor s Jiřím Dospíšilem

Pane starosto, od posledního rozhovoru uběhlo již šest měsíců, co se ve městě za posledního půlroku změnilo, resp. co Vy sám považujete za důležité?

Za pozitivní považuji, že zastupitelstvo města velkou většinou hlasů schválilo směnu pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou. Město se tak stalo vlastníkem strategického pozemku mezi ulicí Na Honech a ulicí Dlouhou. V tuto chvíli bylo zadáno zpracování územní studie na konkrétní využití tohoto území. Výsledek lze očekávat v podzimních měsících, přičemž ještě před dokončením studie bude toto téma diskutováno s veřejností.

Jako unikátní počin vnímám i otevření soukromé Galerie Patriot, která nabízí mineralogickým nadšencům i laické veřejnosti ke zhlédnutí skutečné skvosty. Tato galerie tak vedle tradiční mineralogické burzy a Tišnovského krasu na Květnici dále povyšuje význam Tišnova v této oblasti.

Zprávou, která není potěšitelná, je další krok v oblasti redukce péče v tišnovské nemocnici. V tomto zdravotnickém zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj, již od začátku letošního roku nejsou akutní interní lůžka. Dle informací Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje vychází redukce péče v Nemocnici Tišnov z koncepce JMK v oblasti zdravotnictví, deklarované v memorandu k 2. etapě Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji, uzavřené dne 9. 11. 2012 mezi zdravotnickými pojišťovnami a MZ ČR. Šokující pro nás byl především způsob provedení a načasování sdělení tohoto, zdá se, nevratného kroku.

Před několika týdny jste otevírali pumptrackovou dráhu u cyklostezky směrem na Železné, byla opravena část cyklostezky u Svratky (Ostrovec), chystáte pro cyklisty v nejbližší době ještě něco nového?

Především mě velmi těší, jak je pumptracková dráha tišnovskými dětmi využívána. Často také jezdím na kole kolem řeky Svratky a i zde je zřejmé, že se dílo podařilo a frekvence cyklistů se zvyšuje. Jsou to dva střípky do mozaiky s názvem „Podpora cyklistické dopravy v Tišnově“. Doprava prostřednictvím jízdního kola má význam jako alternativa neustále rostoucího automobilismu a je vhodná i ze zdravotního hlediska. Jsem rád, že Tišnov v tomto směru „nespí“ a dlouhodobě se daří zlepšovat infrastrukturu a rozšiřovat tak pro obyvatele možnosti využití jízdního kola. Snad se nám podaří získat dotaci, abychom mohli v příštím roce začít realizovat projekt cyklostezky od ulice Ostrovec ke koupališti. Formální kontrolou naše žádost prošla, tak si držme palce!

Velkým tématem jara byla zamýšlená rekonstrukce areálu letního kina. Jakým směrem se bude tato akce nyní ubírat?

Areál letního kina je jedinečným místem, které stojí za to zachovat a dále rozvíjet. Zcela jistě skýtá potenciál lepšího využití pro obyvatele města, než jak tomu bylo doposud. Po veřejné debatě, kterou jsme záměrně vedli na mnoha úrovních (projednání v komisích města, veřejná anketa, veřejná prezentace a diskuse s občany, schůzka s předsedy společenství vlastníků bytů sousedících s letním kinem), se členové zastupitelstva nakonec přiklonili ke kompromisní variantě. Ta umožní jak stávající využití – tedy pro kulturní či společenské akce, tak nabídne prostory pro trávení volného času všech věkových generací a současně umožní využití také pro již fungující lukostřelbu, a to s náležitými bezpečnostními opatřeními. Děkuji všem, kteří se do veřejné debaty zapojili a přispěli svým názorem. Vážím si toho! V tuto chvíli se dolaďují potřebné detaily pro umístění lukostřelnice. Budou také zahájeny projekční práce týkající se samotného amfiteátru letního kina, včetně hygienického zázemí a promítací kabiny. Cílem je s využitím dotací uvést amfiteátr do patřičně reprezentativního stavu, jaký si obyvatelé města zaslouží. A soustředit se budeme rovněž na využití volných ploch před restaurací, kde bude postupně upraven prostor pro vybrané volnočasové prvky.

Tišnovské koupaliště změnilo během jara svůj vzhled a nyní i poskytované služby, jak jste s realizací této akce spokojen?

Nové brouzdaliště je velkou změnou viditelnou na první pohled. Myslím, že děti i rodiče budou spokojeni. Prostory bufetu sice návštěvník příliš nevnímá, přesto byla investice nutná, neboť tamní prostory byly hygienicky již naprosto neúnosné. Kromě toho vzniklo v dosud nevyužívaných prostorách nové hřiště na nohejbal a snažili jsme se zvýšit i komfort přijíždějících a příchozích návštěvníků zlepšením povrchu příjezdové komunikace a rozšířením parkovacích míst o novou plochu. Změn je to víc než dost a já děkuji všem, kteří na nich mají podíl. Dobrá práce!

Město zavádí od července zónu placeného parkování na nám. Míru a nám. Komenského. Co si od tohoto projektu slibujete a v čem pomůže obyvatelům města?

Ani naše město není výjimkou, pokud jde o trend nárůstu automobilové dopravy. Je přirozené, že s navyšujícím se počtem vozidel roste také poptávka po parkovacích místech. Centra měst pak logicky bývají automobily doslova zahlcena. Situaci je tedy nutné vhodným způsobem regulovat, přičemž podobné opatření, které nyní zavádíme v Tišnově, je ve městech srovnatelné velikosti již běžné. Z nedávno dokončeného generelu dopravy vyplynulo, že většina aut na náměstí stojí více než pět hodin. Právě na případy trvale parkujících aut je toto opatření zaměřeno. Tato vozidla zabírají místo těm, kteří jedou na náměstí vyřídit něco na poště, na úřadech či například vezou někoho blízkého k lékaři a potřebují na náměstí zaparkovat na krátkou dobu. Současně se snažíme v okolí náměstí nabídnout plochy pro zaparkování vozidel na delší dobu, ať už je to bývalá tržnice, či prostor, který aktuálně připravujeme – tj. pozemek navazující na stávající parkoviště naproti sokolovně. Věřím, že tato opatření se projeví pozitivně a povedou k celkovému zklidnění dopravy v centru města.

Jak jste spokojen s úrovní bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě, má městská policie stále co dělat?

Jsem toho názoru, že žijeme v bezpečném městě. Na druhou stranu i v Tišnově existují jevy, s nimiž se dnes a denně potýkáme a kterým je nutné věnovat pozornost. Nelíbí se nám nepořádek, který tu a tam na veřejném prostranství po sobě zanechají naši nepořádní spoluobčané. Bezohlední řidiči by neměli z pohodlnosti a lenosti parkovat na místech, která k tomu nejsou určena. Zcela jistě nesouhlasíme s otravováním našich starších spoluobčanů různými podomními prodejci. Vadí nám povaleči a alkoholici, a to nejen u nádraží. To vše a mnoho dalšího očekáváme, že vyřeší městská policie. Z pohledu vedení města by se nemělo jednat jen o represivní orgán, který bude „rozdávat pokuty na počkání a plnit městskou kasu“. Chceme, aby to byla důvěryhodná služba pro všechny občany, která klade důraz především na prevenci nežádoucích jevů. A já si cením toho, že po dobu svého dosavadního působení odvádí městská policie velmi dobrou práci a naplňuje naše očekávání. Ostatně svědčí o tom pochvalné reakce mnohých z vás na adresu našich strážníků.

Které projekty byste chtěli ještě v letošním roce dokončit?

Rozpracovaných projektů je skutečně mnoho. Již 29. července slavnostně uvedeme do provozu nové informační centrum a také Cestu hrdelního práva, na což se osobně velmi těším. Myslím, že Tišnov může být na tento jedinečný projekt právem pyšný. Všichni občané jsou na slavnost srdečně zváni! Po prázdninách by měla být dokončena rekonstrukce hřiště u ZŠ Smíškova, kde letošní zimní radovánky všem věkovým kategoriím zpestří umělá ledová plocha. Tak už pomalu nabrusme brusle! Na tuto akci bezprostředně naváže rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova, čímž dojde k výraznému zlepšení neutěšené dopravní situace před školou a ke zvýšení bezpečnosti dětí. V září vstoupí do příštího školního roku ZŠ nám. 28. října se šesti zbrusu novými učebnami vybudovanými v půdní vestavbě jednoho z pavilonů. Dále se pilně pracuje na rekonstrukci galerie v Jamborově domě, kterou v září otevřeme při příležitosti zahájení výstavy k výročí 130 let od narození mistra Josefa Jambora. Zahájeny byly práce na vybudování parku pod kostelem, jenž bude dokončen v příštím roce. No a největší dopad na nás všechny bude mít zahájení dlouho očekávané rekonstrukce ulice Brněnská. V letošním roce proběhne rekonstrukce plynovodu a kanalizace, v příštím roce bude následovat rekonstrukce komunikace, chodníků apod. Prosím tedy nás všechny o trpělivost a pochopení, pokud se setkáme s nutnými omezeními. Myslím, že výsledek bude určitě stát za to!

Přeji všem čtenářům příjemné letní dny, prázdniny plné zážitků a dobrou náladu.

 

Roman Skřepek

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: