MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit další výzvy, tentokrát v IROP!

MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit další výzvy, tentokrát v IROP!

V červnu se MAS Brána Vysočiny podařilo vyhlásit dvě výzvy z operačního programu Zaměstnanost, a to na podporu prorodinných opatření a sociálních služeb.

V tomto létě plánuje MAS vyhlásit další výzvy, tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání a školství (odborné učebny pro základní školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a sociálních služeb (rozvoj sociálních služeb).

Integrovaný regionální operační program

  1. výzva MAS Brána Vysočiny na podporu vzdělávání a školství – I.

 

Finanční alokace výzvy 5 000 000 Kč

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé Aktivita Infrastruktura základních škol

– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

– školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Spoluúčast 5 %
Cílové skupiny Společné pro všechny aktivity

– osoby sociálně vyloučené

– osoby ohrožené sociálním vyloučením

– osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

– pedagogičtí pracovníci

– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivity Infrastruktura základních škol – žáci

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

– žáci (studenti)

– děti v předškolním vzdělávání

– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

– dospělí v dalším vzdělávání

Popis podporovaných aktivit Aktivita Infrastruktura základních škol

– stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol

 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

– stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

 

Projektové záměry musí být v souladu s místním akčním plánem vzdělávání nebo s krajským akčním plánem vzdělávání.

 

  1. výzva MAS Brána Vysočiny na podporu sociálních služeb – I.
Finanční alokace výzvy 1 500 000 Kč

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé – kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

– nestátní neziskové organizace

– církve

– církevní organizace

 

Spoluúčast 5 %
Cílové skupiny Aktivita Rozvoj sociálních služeb

– osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením

Popis podporovaných aktivit Aktivita Rozvoj sociálních služeb

– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu

– výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

– sociální poradny

– pečovatelská služba

– odlehčovací služby

 

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

Změny výzev jsou před jejich vyhlášením možné! Výzvy budou zveřejněny na http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop. Ke každé bude po jejím vyhlášení uspořádán seminář pro žadatele. V případě dotazů lze kontaktovat kancelář MAS – PhDr. Libuše Beranová, 777 706 722, nebo Mgr. Sylva Veselá, 777 558 154. Veškeré aktuální informace sledujte na našem webu www.masbranavysociny.cz.

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny.

 

Libuše Beranová

Další článek:
Předchozí článek: