Již 10 let pomáháme aneb Oblastní charita Tišnov slaví 10 let existence

Již 10 let pomáháme aneb Oblastní charita Tišnov slaví 10 let existence

Oblastní charita Tišnov byla oficiálně zřízena na základě rozhodnutí Diecézní charity Brno od 1. 1. 2007. První zaměstnanec nastoupil od 1. 6. 2007. Svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství, je organizační složkou Diecézní charity Brno. Všechny ostatní oblastní charity vznikaly hned po revoluci v roce 1990 a jejich počáteční práce byla založena hlavně na dobrovolnících a nadšencích, kteří v nich, ve valné míře, působili. Ve svých oblastech začínali činnost hlavně řešením běžné potřebnosti (např. šatník, kompenzační pomůcky apod.), postupně potom přecházeli na sociální služby.

Vznik charity v Tišnově již svazovaly požadavky zákona o sociálních službách, které byly velice náročné. Zákon určoval přesné vysokoškolské vzdělání sociálních pracovníků i další pracovníci museli mít specifické vzdělání pro práci v jednotlivých službách. Paragrafy zákona byly přísné, na kvalitu služeb a její činnost a dodržování pravidel, včetně financování, dohlížely poměrně časté kontroly. Podmínky zákona a změna financování svazovaly Oblastní charitě Tišnov ruce a nedovolovaly zamýšlený rozvoj a založení všech potřebných sociálních služeb. A tak se nemohlo reagovat v plné míře na potřebnost v okolí. Charitu omezovaly předpisy, finance a prostory. Služby musely být registrované na Jihomoravském kraji a veškerá činnost se stala limitovanou.

 

„Původním záměrem nové oblastní charity bylo zřízení denního stacionáře a aktivizace seniorů, kteří se o sebe již nedokáží v domácnosti postarat, a ten nevyšel! Nemovitost, která byla k tomuto účelu vyhlédnuta, nám nebyla MÚ Tišnov pronajata. Začali jsme se tedy rozhlížet, co jiného by tato lokalita potřebovala,“ říká paní ředitelka Oblastní charity Tišnov. Protože se nedařilo získat nemovitosti do nájmu, začaly se provozovat hlavně terénní sociální služby nebo takové, které nepotřebují větší prostor.

               

„V září 2007 se podařilo zaregistrovat tři služby, pečovatelskou, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálněprávní poradenství. Tři čtvrtě roku jsme byli čtyři pracovníci v jedné kanceláři. Funkce požadované zákonem jsme kumulovali, všichni zaměstnanci pracovali ve více službách a zastupovali jak vedení, tak i přímou péči. Požadavky uživatelů a potřebnost těchto služeb se projevovaly jak v ORP Tišnov, tak v ORP Kuřim. Ověřili jsme si nutnost rozšíření stávajících služeb a vyjednávali s potřebnými orgány zřízení služeb nových. Bylo nezbytné nalézt nové, větší prostory pro provoz oblastní charity! Začali jsme opět jednat s pracovníky vedení města Tišnova a podali jsme žádost o nájem některých městských budov (bylo jich více). Nakonec se nám podařilo prosadit rekonstrukci objektu na ulici Ráboňova 116, a to pro provozování služeb a sídlo. Bylo to v roce 2008. Požadavek nakonec vedení města Tišnova vyslyšelo. Nejvíce se o umožnění pronájmu této budovy zasadili tehdejší starosta Ing. František Svoboda a místostarostka Ing. Zuzana Brzobohatá. Od 1. 6. 2008 se do nových prostor dostala první služba, a to nízkoprahové centrum Klub Čas, následně poradna a pečovatelská služba. Byla to pro nás velká sláva,“ vzpomíná první zaměstnankyně, ředitelka Ing. Marcela Dvořáková.

 

Hned v srpnu tohoto roku se pod řízení tišnovské charity dostala i zdravotní služba – Charitní ošetřovatelská služba. Ta zde již působila delší dobu, ale byla řízena Oblastní charitou Rajhrad. Po zvládnutí těchto služeb se začalo uvažovat, co dalšího by lidé od charity potřebovali. Velkým přínosem pro okolí by bylo zřízení domácí hospicové péče, která je velice náročná na odbornost i finance. Součástí je i odlehčovací služba, kterou jsme zřídili, a také lékař specializovaný na léčbu bolesti, toho se nám nedařilo dlouhodobě ale zajistit. Tak se do této potřebné a náročné služby pouští naše charita opět až nyní.

 

Co se ještě podařilo? Bylo to jediné pobytové zařízení a prostory se našly „až“ ve Skryjích. Na začátky tohoto nádherného zařízení si opět zavzpomínala paní ředitelka: „Paní starostka Skryjí, MUDr. Jana Jeřábková, znala velice dobře potřebnost zřízení pobytové služby pro lidi s mentálním postižením a v tu dobu nabídla i prostory pro tuto činnost. Vznikla tedy společná vize, vyplývající z požadavků rodin, které měly postiženého člověka v domácnosti. Zřízení této služby vyžadovalo velkou rekonstrukci v tu dobu nevyužité mateřské školy ve Skryjích, kterou nám paní starostka za tímto účelem nabídla. Měli jsme tedy stejný cíl. Začalo martyrium s projektem a sehnáním finančních prostředků na rekonstrukci. Žadatelem o finance na investice na ministerstvu a JMK se sice stala obec Skryje, zpracování a podávání žádosti ale zajišťovala Oblastní charita Tišnov. Po čtyřech letech nepřetržitých a několikrát se opakujících žádostí se podařilo sehnat dvanáct milionů na rekonstrukci budovy MŠ.

Devět milionů poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a povinnou spoluúčast ve výši tří milionů vyplatil, na základě opakujících se žádostí, Jihomoravský kraj. Mohlo se tedy začít s opravou. Vzniklo tak chráněné bydlení a sociální rehabilitace pro jedenáct mentálně postižených uživatelů. Místa byla velice rychle naplněna. Žádosti o tyto služby nejsme schopni z kapacitních důvodů pokrýt dodnes. Takový byl počátek poslední služby, kterou se nám podařilo v Tišnově a okolí zřídit. Nyní když se na příspěvku na služby musí podílet i obce, kdy finance jsou čím dál víc omezovány, je založit nebo rozšířit sociální služby téměř nemožné. Přestože nejsme schopni požadavky uživatelů z důvodu kapacity naplnit! Potřebnost je daleko větší.“

 

Aktuálně Oblastní charita Tišnov nabízí sedm služeb (šest sociálních a jednu zdravotní). Pomoc lidem žít na stáří ve vlastním domácím prostředí se svými rodinami, tuto možnost vytváří terénní služby, pojďme si je nyní představit:

Ošetřovatelská služba

Služba je zdravotní a je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pokrývá území ORP Tišnov a ORP Kuřim a zajišťuje ji devět pracovníků.

Pečovatelská služba

Tato sociální služba podporuje osoby při zvládání těžkostí péče o sebe a svoji domácnost a umožňuje jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistí jim důstojné setrvání v jejich domácím prostředí.

Odlehčovací služba

Poskytuje pomoc a podporu seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s tělesným postižením, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, již tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí, v pečovatelské a odlehčovací službě pracuje osmnáct zaměstnanců.

 

Ostatní sociální služby provozované charitou Tišnov jsou následující:

 

Klub Čas Tišnov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poskytuje v Tišnově a na Lomnici podporu mladým ve věku od 9 do 26 let, kteří se ocitají v konfliktní společenské situaci, zažívají obtížnou životní událost nebo omezující životní podmínky. Naše práce s klienty spočívá v pomoci s řešením situací, které je mohou ohrozit při jejich dospívání, přispíváme k jejich osobnímu rozvoji a pomáháme jim při hledání místa ve společnosti.

Chráněné bydlení Skryje

Má za cíl podporovat a pomáhat klientům uspokojit svoje biopsychosociální a spirituální potřeby s ohledem na poskytované činnosti tak, aby mohli žít plnohodnotným a celistvým životem. Bydlení zajišťuje 24hodinový provoz služby pro osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným.

Sociální rehabilitace Skryje

Poskytuje lidem s mentálním postižením prostor, čas a pomoc k nácviku činností spojených s každodenním životem s ohledem na nabízené činnosti tak, aby se naučili přebírat odpovědnost za svůj život a mohli se tak stát nezávislými lidmi. Cílem této služby je rozšiřovat a zlepšovat dovednosti klientů v oblastech pracovního uplatnění, samostatného bydlení, využití volného času a dalšího vzdělávání, tak aby byl podpořen přirozený rozvoj jedince v dospělém věku. Uživatelům těchto dvou služeb se věnuje deset pracovníků.

Poradna Porta Tišnov

Odborné sociální poradenství poskytuje informace a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí a neumí nebo ji nemohou řešit vlastními silami. Poradenství poskytujeme bezplatně a anonymně, působí u nás také právník, který provádí i oddlužení klientů. Službu zajišťují dva pracovníci.

Kromě toho provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Tuto službu může využít kdokoliv, nemusí být naším klientem. Půjčujeme např. polohovací postele, WC křesla, pojízdné vozíky, chodítka, antidekubitní matrace atd.

Ostatními činnostmi je v současné době potravinová banka pro sociálně slabé spoluobčany, projekt na úhradu obědů dětem ze sociálně slabých rodin. Také jsme schopni zajistit duchovní péči jak uživatelům, tak i zaměstnancům naší charity.

 

Vedení Oblastní charity Tišnov při tomto desetiletém výročí děkuje všem, kteří se na její činnosti jakýmkoliv způsobem podílí. A těchto příznivců, jak z řady občanů, tak i institucí, je opravdu velká řada.

 

Jana Marečková

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek navštívil Chráněné bydlení ve Skryjích. Foto: archiv OCH Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: