Na co můžete přes MAS Brána Vysočiny získat finance z EU v období 2017 až 2023?

Na co můžete přes MAS Brána Vysočiny získat finance z EU v období 2017 až 2023?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD (zkratka z anglického názvu Community-Led Local Development Strategy) je uceleným rozvojovým dokumentem, který se vztahuje na celé území MAS Brána Vysočiny (území 17 obcí – Borovník, Lubné, Níhov, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Deblín, Úsuší, Nelepeč-Žernůvka, Vohančice, Březina, Tišnov, Heroltice, Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav).

Ve strategickém dokumentu byly na základě jednání pracovních skupin, řídícího výboru i odborníků vytipovány oblasti, na které je třeba se do budoucna zaměřit. Na některé z těchto oblastí/opatření byly od EU přiděleny dotační prostředky. Nyní je dokument strategie MAS Brána Vysočiny ve 3. kole věcného hodnocení, po jeho schválení MAS Brána Vysočiny vyhlásí výzvy, a to v operačním programu Zaměstnanost (OP Z), v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a v Programu rozvoje venkova (PRV). Pro žadatele budou vždy po vyhlášení výzvy uspořádány semináře. MAS Brána Vysočiny bude žadatelům nápomocna především poskytováním konzultací.

Opatření, na která můžete žádat o dotaci přes MAS Brána Vysočiny

 

Programový rámec IROP

Opatření IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování

celkové způsobilé výdaje: 5 263 tis. Kč
podporované aktivity:
Modernizace zázemí a pořízení vybavení pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální, zdravotní a návazné služby
Vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci

Opatření IROP B: Infrastruktura vzdělávání

celkové způsobilé výdaje: 9 611 tis. Kč
podporované aktivity:
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
Rozvoj infrastruktury (stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení vybavení) pro zajištění rozvoje žáků ZŠ a SŠ v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), např. vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen apod.
Stavební úpravy, rekonstrukce a pořizování vybavení za účelem podpory sociální inkluze na školách a školských zařízeních sloužících k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání a podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)
Budování infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže
Opatření IROP C: Infrastruktura dopravy

celkové způsobilé výdaje: 4 210 tis. Kč
podporované aktivity:
Opatření ke zvýšení bezpečnosti na průtazích obcemi (budování bezbariérových chodníků, přechodů a souvisejícího veřejného osvětlení na frekventovaných průtazích obcemi), zvyšování bezpečnosti zastávek veřejné dopravy
Odstraňování bariérovosti pěší a veřejné dopravy (bezbariérové přechody pro chodce, zastávky veřejné dopravy, schody atd.)
Programový rámec OP Z

 

OP Z A: Sociální a návazné služby

celkové způsobilé výdaje: 13 247 tis. Kč
podporované aktivity:
Udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a podpora dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování)
Podpora prorodinných opatření (zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování – ranní či odpolední pobyt, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora, dětské skupiny)
Programový rámec PRV

 

Opatření PRV A: Investice do zemědělských podniků

celkové způsobilé výdaje: 7 045 tis. Kč

podporované aktivity:
Investice do zemědělské infrastruktury a do hmotného majetku zemědělských podniků (stavby, technologie, mobilní stroje, peletovací zařízení pro vlastní spotřebu)

Opatření PRV B: Investice do zemědělských produktů

celkové způsobilé výdaje: 2 000 tis. Kč

podporované aktivity:

Investice do vývoje, zpracování a odbytu zemědělských produktů (stavby, technologie, uvádění produktů na trh)
Opatření PRV C: Diverzifikace zemědělství

celkové způsobilé výdaje: 4 444 tis. Kč

podporované aktivity:

Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností vázaných na zemědělskou výrobu (zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství atd.)

Opatření PRV D: Spolupráce subjektů

celkové způsobilé výdaje: 2 000 tis. Kč
podporované aktivity:
Podpora spolupráce subjektů vedoucí k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (koordinace spolupráce – studie proveditelnosti, podnikatelský plán, nastavení spolupráce; realizace projektu – prodejní prostory, technologie a vybavení související s prodejem, náklady na propagaci v místním kontextu)
Kompletní dokument strategie MAS Brána Vysočiny (Úvod, Analytická, Strategická, Implementační část a Přílohy) je zveřejněn na webových stránkách MAS http://masbranavysociny.cz/index.php/strategie-sclld.

V případě dotazů či konzultace vašich záměrů se na nás neváhejte obrátit!

Kontakt: vedoucí pracovník SCLLD PhDr. Libuše Beranová, e-mail: manager@masbranavysociny.cz, telefon: 777 706 722.

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny je spolufinancován Evropskou unií.

 

Libuše Beranová

Další článek:
Předchozí článek: