Změna legislativy u komunálního odpadu v roce 2017

Změna legislativy u komunálního odpadu v roce 2017

Na posledním loňském jednání Zastupitelstva města Tišnova schválili zastupitelé obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní sazba zůstává pro rok 2017 ponechána ve výši 500 Kč na poplatníka. Zásadní změna se nyní projeví při stanovení úlevy v souvislosti se zapojením do sběru plastů. Od roku 2017 se poskytuje úleva „ve výši 6 Kč za každý odevzdaný naplněný pytel s plasty a nápojovými kartony poplatníkům, kteří se v předchozím kalendářním roce zapojili do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými kódy, které obdrželi zdarma na Městském úřadě Tišnov, maximálně ve výši 500 Kč na poplatníka“, a to z důvodu, že dosavadní výše úlevy (ve výši 4 Kč za každý započatý kilogram plastů a nápojových kartonů) byla nepřiměřeně vysoká, navíc v řadě případů byly do pytlů vkládány i jiné předměty za účelem zvýšení jejich hmotnosti.

Nově dochází k úpravě týkající se osvobození od poplatku, kdy se osvobozují poplatníci z důvodu pobytu v zahraničí (například čestným prohlášením), pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody (potvrzením vězeňské služby nebo oznámením), pobytu v místě zaměstnání (potvrzením ubytovacího zařízení nebo nájemní či podnájemní smlouvou), pobytu v místě studia (potvrzením příslušné správy kolejí a menz nebo nájemní či podnájemní smlouvou) nebo z důvodu dlouhodobé hospitalizace (potvrzením zdravotnického zařízení), kdy se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo se nezdržovali na území města Tišnova.

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2017. S celým jejím zněním se můžete seznámit na webu města Tišnova.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: