Snížení poplatku ze psů a zavedení povinných známek

Snížení poplatku ze psů a zavedení povinných známek

Od 1. ledna 2017 platí ve městě Tišnově a na území místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov několik nových vyhlášek.

Vyhláška č. 3/2016 vychází ze znění úpravy z roku 2010, dále bylo při její přípravě postupováno dle metodického materiálu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Ke změně dochází u ohlašovací povinnosti, kdy je nově stanoveno, že ohlašovací povinnost má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Současně byl k článku vztahujícímu se k ohlašovací povinnosti vložen nový odstavec, v němž se konstatuje, že „po splnění ohlašovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa známku označenou názvem obce a evidenčním číslem psa“, přičemž na toto ustanovení následně navazuje i návrh vyhlášky č. 4/2016.

Vyhláška zároveň upravuje počet i výši jednotlivých sazeb. Dosavadní úprava stanovovala celkem 12 odlišných sazeb místního poplatku ze psů, což bylo v praxi poměrně nepřehledné, proto bylo za účelem zpřehlednění a zjednodušení systému přistoupeno k regulaci jejich počtu. Nyní je stanoveno pouze šest sazeb, čehož bylo dosaženo vypuštěním zvláštních sazeb za druhého a každého dalšího psa. Dle evidence bylo v loňském roce v celém městě i místních částech nahlášeno pouze 34 psů jakožto druhých, popř. dalších psů téhož držitele (z celkového počtu 650). V praxi bylo přihlašování více než jednoho psa různými způsoby obcházeno, i proto bylo přistoupeno k stanovení jednotných sazeb.

Nově se snížil poplatek za každého psa na 1 000 Kč v bytech (důchodci zaplatí 200 Kč), na 500 Kč v rodinných domech (důchodci zaplatí 100 Kč) a na 250 Kč v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov (důchodci zaplatí 50 Kč). Ten, kdo má více psů, již nebude při jejich přihlašování finančně znevýhodněn.

Vyhláška č. 4/2016 vychází taktéž z metodického materiálu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra a z dosud účinné úpravy z roku 2003. Vzhledem k tomu, že tato vyhláška byla vytvořena poměrně dávno, bylo nutné přistoupit k její úpravě tak, aby odrážela současný legislativní stav. Zásadní novinkou však je včlenění nové povinnosti, kdy „osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou“, přičemž je dále v návaznosti na vyhlášku č. 3/2016 stanoveno, že evidenční známkou „se rozumí známka vydávaná Městským úřadem Tišnov držiteli psa v souvislosti se splněním ohlašovací povinnosti podle obecně závazné vyhlášky města Tišnova upravující místní poplatek ze psů (viz foto)“. V případě porušení této povinnosti se osoba vystavuje nebezpečí postihu za přestupek nebo správní delikt. Vymezení prostor pro volné pobíhání psů zůstalo zachováno v původní podobě obsažené ve vyhlášce č. 6/2003.

Obě výše uvedené vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce, nyní si je lze stáhnout na webových stránkách města.

 

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: