Nový školní rok ve Sluníčku

Nový školní rok ve Sluníčku

Tak jako každý rok i letošního 1. září se naplnila Mateřská škola Sluníčko nejen dětmi, které ji již v minulých letech navštěvovaly, ale i těmi novými, které trošku bázlivě očekávaly další dění. Všechny přivítala loutková pohádka v provedení loutkoherce pana Ševčíka z Divadla Radost. „Dvě barevné pohádky“ pomohly dětem překonat počáteční ostych z nepříliš známého prostředí a zdárně zvládnout prvotní odloučení od rodiny.
To však nebylo jediné překvapení… Tím dalším, které ocenily hlavně děti, které již do MŠ chodily v loňském roce, bylo nové, v pořadí již druhé interaktivní zařízení, tak zvaný Magic Box, který jsme pro školu mohli pořídit díky vstřícnosti a nemalé finanční podpoře města Tišnova, našeho zřizovatele. Jedná se v principu o obdobu interaktivní tabule, která je určena zejména dětem předškolního věku. V loňském školním roce jsme zakoupili první zařízení, a protože se nám v praxi osvědčilo, pořídili jsme další.
Práce s Magic Boxem děti baví a zároveň jim pomáhá získávat nové informace z různých oblastí lidského života, světa, přírody i svého nejbližšího okolí. Seznamuje je s novými informacemi, rozvíjí poznávací funkce, procvičuje a upevňuje již získané poznatky, současně podporuje práceschopnost, soustředění se na danou činnost, rozvíjí vytrvalost, posiluje sebevědomí a při jeho ovládání i sociální vztahy.
Na první pohled děti dostaly k užívání „kouzelný koberec“ s projektorem a dotykovými pery (mají stejnou funkci jako myš u počítače), ale při bližším pohledu získaly kamaráda, který je provází při hře i učení. Ovládání zařízení je jednoduché, proto se s ním děti naučily brzy pracovat samostatně. Forma projekce na měkké podložce na zemi je v případě této interaktivní pomůcky vhodná hlavně pro předškolní děti. Projekce je snadno dostupná, děti se při ovládání pohybují po zemi a tím jsou motivovány i k motorickým dovednostem (na rozdíl od strnulého sezení u počítače). V současnosti činnost s Magic Boxem zařazujeme střídavě v jednotlivých třídách několikrát týdně a děti si ji velmi oblíbily.
Dalším překvapením, a to hlavně pro rodiče, bylo v průběhu září setkání s novou zaměstnankyní naší školy, speciální pedagožkou-logopedkou. K jejímu přijetí nás vedla dlouholetá negativní zkušenost se zhoršujícími se komunikačními schopnostmi dětí předškolního věku a naše snaha tuto skutečnost změnit k lepšímu. Správná výslovnost je velmi důležitý faktor při posuzování školní zralosti při nástupu dětí do základní školy, je základem pro výuku čtení a psaní v první třídě. Během září byli všichni rodiče logopedkou informováni o aktuálním stavu vyjadřovacích schopností svých dětí a byla jim nabídnuta možnost navštěvovat terapii v jejich přítomnosti přímo v MŠ. Rodiče dostávají návod na používání metod, námětů a postupů pro denní domácí procvičování. Výhodou logopeda v MŠ je skutečnost, že rodiče nemusejí ztrácet čas docházením s dítětem do zdravotnického zařízení, ale mohou si zvolit termín návštěvy podle svých časových možností, hlavně v době přivádění nebo odvádění dítěte ze školy.
Na závěr bych se ještě ráda zmínila o programu naší školy. Mateřská škola Sluníčko se řídí modelovým programem Škola podporující zdraví. Je jedinou mateřskou školou v Tišnově, která pracuje podle alternativního programu pro předškolní vzdělávání a současně splňuje požadavky, které určuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem Hrajeme si se Sluníčkem. Učitelky se řídí třídním vzdělávacím programem připraveným podle Kurikula podpory zdraví v MŠ. Při práci se všemi dětmi postupujeme tak, že vycházíme z úrovně vyspělosti každého dítěte, a to sociální, vědomostní, grafomotoriky, práceschopnosti, poznávacích procesů, samostatnosti v myšlení, rozhodování… Poznatky o vyspělosti dítěte získáváme z pozorování jeho projevů během celého pobytu ve škole a z výsledků diagnostiky každého dítěte vypracováváme tzv. SUKy (sdružené ukazatele dosaženého vzdělávání). Zpracované výsledky diagnostiky SUKy ve formě grafu předáváme rodičům tří- až pětiletých dětí jednou ročně, předškolákům dvakrát ročně. Na základě diagnostiky začínáme s dítětem pracovat od toho, co již zvládá, a dále jej rozvíjíme ve všech oblastech jeho osobnosti tak, aby se posunulo dále. Pokud má dítě nedostatky, snažíme se je odstranit při individuální práci. V případě, že je dítě na vyšší úrovni, pokračujeme v podpoře jeho dalšího rozvoje.
V loňském školním roce jsme provedli evaluaci školního vzdělávacího programu a na jejím základě jsme vytvořili nový. Státní zdravotní ústav v Praze provedl jeho kontrolu a inovaci schválil na další tříleté období. Tím jsme obhájili své členství v síti programu Škola podporující zdraví. Záměrem tohoto programu je podporovat zdraví v jeho celkovém pojetí (tělesném i duševním) v podmínkách školy a přispívat k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jedince, dítěte, pedagoga i zaměstnanců školy v součinnosti s rodiči a s obcí, po stránce tělesné, duševní i sociální. Plněním svého cíle je zaměřen pozitivně na posilování a vytváření optimálních předpokladů rozvoje jedince a současně je nástrojem včasné prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a závislostí.
Národní síť škol podporujících zdraví v ČR (jejím garantem je státní zdravotní ústav) je součástí celoevropské Schools for Health in Europe (Školy pro zdraví v Evropě), garantované Světovou zdravotnickou organizací pro evropské země (WEO Euro).

Mnoho pěkných dnů, týdnů, měsíců všem dětem i rodičům.

Jana Konečná, ředitelka MŠ Sluníčko
Foto: Jana Konečná

Další článek:
Předchozí článek: