Cizí jazyky ve výuce hudby

Cizí jazyky ve výuce hudby

Spojení výuky věcného předmětu s cizím jazykem má mezinárodní zkratku CLIL (Content and Language Integrated Learning). Nejrozšířenějším jazykem CLIL v České republice i v Evropě je angličtina. Jedním z cílů metody CLIL v České republice je dostupnost pro žáky všech škol.
Na ZUŠ Tišnov si ve školním roce 2015/2016 výuku CLIL vyzkoušelo 17 žáků z jedné klavírní a varhanní třídy. Byli to chlapci a dívky různého věku i různé dosavadní cizojazyčné přípravy. Cizím jazykem byla hlavně angličtina, ale též italština a ruština. Žáci si sami zvolili počet nových cizojazyčných jednotek za vyučovací hodinu: 3 až 15. Někteří starší žáci byli schopni cizojazyčně obohatit výuku například o souznačná slova. Náročnější žákovské cizojazyčné činnosti zde mohly být na pořadu dne. Řečeno odborněji: rozsah využití cizího jazyka probíhal v úrovních zhruba od (převážně) méně než A1 až po (výjimečně) C1 dle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ (2002). Blíže viz www.zustisnov.cz – záložka „Projekty“, podzáložka „CLIL“.
Několik dalších údajů pro ilustraci. V Rakousku je metoda CLIL na základních školách povinná, učebnice tam vznikly již pro první třídu. V Bulharsku si volí v CLIL hlavně angličtinu, ale také němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a jiné cizí jazyky. Právě jmenovitě uvedených šest cizích jazyků bylo v uplynulých pěti letech využito i v CLIL na ZUŠ Tišnov. Jak uvádí nejnovější odborná literatura, v českém školství je vznik studijních plánů zaměřených speciálně na CLIL již přede dveřmi (srovnej Benešová, B., Vallin, P.: CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015, str. 50). Na ZUŠ Tišnov na toto i další spřízněná témata proběhl před časem odborný profesní kurs – jednodenní seminář CLIL. Zúčastnila se ho první desítka zájemců z řad učitelů školy.

Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru na ZUŠ Tišnov a učitel a lektor CLIL
Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: