Úvodní informace k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a k souběžným volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

Úvodní informace k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a k souběžným volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) a první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) proběhnou 7. října a 8. října 2016, případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 14. října a 15. října 2016.

Právo volit do Zastupitelstva JMK

má státní občan ČR, který je na území města Tišnova hlášen k trvalému pobytu, alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Právo volit do Senátu – volební obvod č. 55 Brno-město

Voličem je státní občan České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu v Tišnově, alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let) a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

  • pro volby do zastupitelstev krajů – na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

(občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou na voličský průkaz hlasovat v územním obvodu Jihomoravského kraje)

  • pro volby do Senátu – na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

(občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou na voličský průkaz hlasovat v územním obvodu volebního obvodu č. 55 Brno-město)

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:

  1. žádost v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu:

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru 346, Tišnov, 666 19

2) žádost v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem zaslat na:

epodatelna@tisnov.cz

3) žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky.

ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016.

4) osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, přízemí budovy úřadu, Bc. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel. 549 439 775,

e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. září 2016 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů budou mít barvu šedou a budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 4. října 2016.

Hlasovací lístky pro první kolo voleb do Senátu budou barvy žluté a budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 4. října 2016.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu budou barvy šedé. Voličům nebudou dodány předem, obdrží je až přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

 Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Podrobnější informace k organizaci voleb budou zveřejněny v příštím vydání Tišnovských novin č. 10/2016, které vychází 21. září 2016.

Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz „VOLBY 2016“ nebo přímo na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, u Mgr. Bc. Veroniky Slavíčkové, tel. 549 439 777, nebo Ing. Dagmar Dvořákové, tel. 549 439 774.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Foto ilustrační

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: