Nejen o rekonstrukci školy s Radmilou Zhořovou

Nejen o rekonstrukci školy s Radmilou Zhořovou

PaedDr. Radmila Zhořová pochází z Tišnova. Navštěvovala zde základní školu a po absolvování tišnovského gymnázia vystudovala a v roce 1988 ukončila studium na Pedagogické fakultě UJEP v Brně, kde také v roce 1991 složila státní rigorózní zkoušky v oboru pedagogických věd. Kromě toho, že je od roku 2008 ředitelkou největší základní školy v regionu (ZŠ nám. 28. října), působí již druhé volební období v tišnovském zastupitelstvu. Mezi její největší zájmy patří cestování nejen po České republice, ale navštívila mimo mnohých evropských zemí např. i Indonésii, Izrael a USA.
Děkuji, že jste souhlasila s tímto rozhovorem, na úvod se rovnou zeptám, jak vlastně tráví ředitelka školy letní prázdniny?
Tak jako každý učitel i já trávím prázdniny především psychickou relaxací. Snažím se dát co nejvíce času své rodině, rodičům, práci na zahradě a prázdninovému cestování společně s přáteli. Hodně času strávím pomocí manželovi v naší rodinné restauraci. Často jsem samozřejmě také ve škole. Posledním červnovým dnem život ve škole nekončí. Nastává doba oprav, rekonstrukcí, malování a velkého úklidu. Během prázdnin probíhá ve školní budově také již tradiční soustředění Basketbalové školy mládeže a házenkářský kemp. Je mnohdy velmi náročné všechny tyto prázdninové aktivity dobře zkoordinovat. Škola tedy ani o prázdninách neodpočívá.

Vaše škola prochází již druhé prázdniny za sebou dílčí rekonstrukcí, ale ta hlavní Vás v následujících měsících čeká. Co však čekáte Vy od ní?
Naše škola postupně prochází několika etapami dílčích rekonstrukcí již od roku 2011, kdy byla během prázdnin celá budova zateplena a bylo vyměněno všech 1 200 oken. O letošních prázdninách probíhá již třetí část generální rekonstrukce toalet. Dá se říct, že se již celkem dobře orientuji ve stavebních činnostech. A máte pravdu, to hlavní nás však teprve čeká. Od září začne na škole velká investiční akce, půdní vestavba nad pavilonem 8. Dojde k vytvoření šesti nových učeben, dvou kabinetů, šatny a sociálních zařízení. Město Tišnov bylo úspěšné v žádosti o dotace na Ministerstvu financí ČR a díky vstřícnosti vedení města i odboru investic a projektové podpory byly zajištěny prostředky na realizaci akce. Nové patro by mělo být v provozu již od září 2017, takže nás všechny čeká provozně náročný školní rok. Věřím však, že vše zvládneme, a moc se na nové prostory těším.

Dá se po ukončení nástavby školy očekávat např. snížení počtu žáků v některých třídách a tím zkvalitnění výuky nebo např. rozšíření alternativních vzdělávacích programů?
Vytvořením šesti nových učeben se ve stávajících prostorách uvolní dostatek místa a nově nastupující žáci budou moci být rozděleni do většího počtu tříd. Moje představa je naplněnost tříd maximálně do pětadvaceti žáků. Věřím, že se mi tento trend podaří v budoucnu udržet. Alternativní proud vzdělávání ve škole nemíníme prozatím rozšiřovat. Od příštího školního roku budeme program „Začít spolu“ vyučovat na celém prvním stupni vždy v jedné třídě z ročníku a nové školní prostory se k umístění těchto tříd přímo nabízejí. Takže uvidíme. Máme se nyní jistě na co těšit.

Jak jste spokojena s projektem „Začít spolu“? Splnil Vaše očekávání?
Ano, splnil… Naše škola poskytuje kvalitní základní vzdělání dětem z Tišnova a okolních obcí. Jsme škola, která vzdělává žáky s různými vzdělávacími potřebami, talentem i nadáním. Programu „Začít spolu“ (ZaS) se věnujeme na prvním stupni ZŠ od roku 2012, tedy již čtyři roky. V každém ročníku máme po jedné třídě.  Rodičům je dána možnost volby, zda dítě bude navštěvovat tradičně vedenou třídu, či třídu s prvky ZaS. Zájem o nový výukový proud postupně narůstá.
Program ZaS s sebou přinesl jiný přístup nejen k dětem, ale i k rodičům. Jeho stěžejní filozofií je vstřícnost a otevřenost. Komunikace je otevřená  mezi všemi zainteresovanými partnery. Rodičům je umožněno vstupovat do výuky, participovat nejen na jejím průběhu, ale v případě zájmu i působit jako „asistenti ve výuce“ v centrech aktivit. Ceněná jsou i různá setkání na třídních besídkách, vystoupeních, při společných hrách, vaření, opékání špekáčků a i na besedách konaných v rámci výuky jednotlivými rodiči.
Velkým přínosem se mi jeví setkávání s rodiči. Konzultace ve složení rodič–žák–učitel, příp. asistent, tak nahrazují klasický model třídních schůzek a musím říci, že se ho snažíme zavádět i do tradičních tříd a na druhý stupeň. K úspěšnému přijetí programu přispělo velkou měrou vzdělávání pedagogů. Vzdělávací kurzy programu ZaS organizované sdružením Step by Step ČR a i návštěva škol, které se programu ZaS věnují dlouhou dobu.

Daří se během roku spolupracovat s rodiči žáků i jinou cestou než při třídních schůzkách nebo řešení výchovných problémů?
Při škole pracuje Klub přátel školy (KPŠ), kde se sdružuje mnoho rodičů našich žáků. Vedení KPŠ je pro mne partnerem při řízení školy a je pro mne často i konzultantem pro mnohá zásadní rozhodnutí. Jsme v neustálém kontaktu. Díky finančním prostředkům darovaným KPŠ např. v září otevřeme novou počítačovou učebnu. Ráda bych zde využila příležitosti a všem dárcům vřele poděkovala za spolupráci, vstřícnost a nejen materiální podporu.

Vídáte se občas s některými bývalými žáky, resp. zajímá Vás, co nyní dělají nebo v jaké oblasti života vynikli?
Celý svůj život bydlím v Tišnově a jsem velkým patriotem. Už hodně Tišnováků je mými bývalými žáky. Z některých se již postupně stali i moji kolegové nebo rodiče současných školáků. Samozřejmě se s mnohými vídám. Jsou mezi nimi lékaři, učitelé, právníci. Můj předchozí výčet povolání vlastně není vůbec důležitý. Hlavní je, že se za mnou mnozí vůbec vracejí. Chodí se pochlubit svými dílčími životními úspěchy a často již k nám do školy přivádějí i svoje děti. Jeden z mých úspěšných žáků nedávno absolvoval University of Oxford. To mi udělalo opravdu velkou radost.

Kdybyste měla stručně charakterizovat, v čem je Vaše škola výjimečná, co by to bylo?
Nejdříve mne samozřejmě napadá, že škola je výjimečná svojí velikostí a počtem žáků (850) i zaměstnanců (86). Charakterizuje ji však především kvalitní pedagogický sbor, materiální vybavenost, alternativní výuka, komplex hřišť včetně hřiště dopravního. Jistě k výjimečnosti přistupuje i její poloha pod Květnicí. Vždyť téma ekologie patří ke stěžejním pilířům výuky. Je určitě i velkou zvláštností, že autorský kolektiv našich učitelek vytvořil vlastní učebnice informatiky (Písík I. a II.), podle kterých se děti učí ve 4. a 5. ročníku.

A pokud bychom se podívali na nedostatky, vidíte prostor pro nějaké zlepšení, ať už materiální, nebo nemateriální?
Vždy je co zlepšovat. Všechny moje plány si však momentálně nechám pro sebe a seznámím s nimi nejprve moje kolegy ve sborovně. Zlepšování v oblasti materiální právě připravuji pro Radu města a věřím, že se většina mých požadavků dostane do městského rozpočtu na rok 2017.

Co popřejete žákům, zejména prvňákům, na začátku právě nadcházejícího školního roku?
S přicházejícím 1. září 2016 vstupuje v platnost novela školského zákona, která přinese do škol několik zásadních změn, hlavně velmi často skloňovanou inkluzi. Nemyslím si však, že tyto změny způsobí naší škole nějaké problémy. Spíše naopak. Všem dětem přeji školu, do které budou chodit rády, bude pro ně zajímavá a dostatečně kreativní. Školu, která je otevřená všem a v níž jsou nejen děti, ale i „Rodiče vítáni“.

Roman Skřepek
Foto: Ladislav Adamec

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: