Informace k volbě prezidenta České republiky v roce 2023

Informace k volbě prezidenta České republiky v roce 2023

Volba prezidenta České republiky proběhne:

I. kolo ve dnech 13. a 14. ledna 2023
případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Kandidáti

Přehled kandidátů na prezidenta České republiky naleznete na www.volby.cz

V případě, že žádný z kandidátů nezíská v I. kole počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se II. kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku I. kola volby prezidenta České republiky.

Do II. kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v I. kole volby nejvíce odevzdaných hlasů oprávněných voličů. Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do II. kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do II. kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve II. kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Právo volit prezidenta České republiky

má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhne věku nejméně 18 let (v případném II. kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhne věku nejméně 18 let) a nenastala u něho překážka v právu volit, tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk, zaměstnání nebo povolání, titul, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jeho příslušnost  k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky pro první kolo volby budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 10. ledna 2023.

Prosíme o kontrolu přístupnosti a označení Vašich poštovních schránek, aby bylo možné hlasovací lístky řádně doručit.

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Voliči, kteří mají evidovanou úřední adresu trvalého pobytu nám. Míru č.p. 111, si budou moci sadu hlasovacích lístků vyzvednout na podatelně Městského úřadu Tišnov, nám. Míru č.p. 346.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky nebudou voličům doručovány.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do II. kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Způsob hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Zkontrolujte si prosím včas platnost Vašeho občanského průkazu, případně cestovního pasu.

Od r. 2021 již není možné požádat ve dny voleb o vydání dočasného občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Ve volební místnosti, v prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Ze závažných, zejména  zdravotních důvodů, může volič předem požádat Městský úřad Tišnov (Odbor správních a vnitřních věcí, tel: 549 439 711), nebo ve dnech volby přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakty do volebních místností  ve dnech voleb budou k dispozici na www.tisnov.cz → Volby →Volba prezidenta republiky 2023.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení volby, tj. od 1. července 2022.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:

1. Písemné podání žádosti

A) v listinné podobě

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu:

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru 346, Tišnov, 666 01

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem I. kola volby tj. do 6. ledna 2023.

B) v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky:

ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem I. kola volby tj. do 6. ledna 2023.

Vzor žádosti: www.tisnov.cz → Volby → Volba prezidenta České republiky 2023 → Žádost o vydání voličského průkazu

2. Osobní podání žádosti

O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin. Není vyžadováno předložení písemné podoby žádosti, neboť je s voličem po prokázání totožnosti sepsán úřední záznam o podání žádosti.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu: Mgr. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel.: 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 29. prosince 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz pro případné II. kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro I. kolo a druhý pro II. kolo).

O vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta ČR lze za stejných podmínek požádat také v době mezi I. a II. kolem volby.

  • písemné podání žádosti – žádost o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta ČR, a to v listinné podobě či v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena do ledna 2023.
  • osobní podání žádosti – volič může osobně požádat o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta ČR do ledna 2023 do 16.00 hod.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve “svém” volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Okrskové volební komise ve městě Tišnově

Zájemcům o členství v Okrskových volebních komisích ve městě Tišnově připomínáme možnost předběžného přihlášení prostřednictvím formuláře, který naleznete na  www.tisnov.cz → Volby  → Volba prezidenta 2023 → Přihláška pro zájemce o členství v  OVK v Tišnově.

Další informace k volbám naleznete též na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz → VOLBY.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: