Mariánsky sloup

Mariánsky sloup

náměstí Komenského, Tišnov
V pol. 19. století přišel do Tišnova významný moravský sochař Josef Břenek, aby zde u příležitosti cyrilometodějského jubilejního roku 1863 vytvořil jedno ze svých vrcholných děl – mariánský sloup na Dolním rynku.

Břenek, hranický rodák, žák brněnského sochaře Benedikta Edeleho a vídeňského akademika Franze Kässmanna, působil většinu svého života v Brně. Od 60. let 19. století spojil svůj život s Tišnovem a Předklášteřím.

Sloup, schematicky zakreslený na Vokounově vedutě, krášlil městečko uprostřed nynějšího náměstí Komenského už po celé období baroka. Podle dobového popisu tvořil architekturu původního barokního sloupu podstavec, na němž stály sochy svatého Josefa, Rocha, Šebestiána, Floriána a Václava, a na vrcholu sloupu byla umístěna socha Immaculaty, tj. Panny Marie. Jedním z mála pozůstatků je restaurovaná socha sv. Rocha, dnes ve sbírkách Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Patrně špatný stav stávajícího sloupu, z něhož dle dobových záznamů zůstalo pouze torzo soch doplněných křížem, vedl k jeho nahrazení novým mariánským sloupem u příležitosti tisíciletého výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Nový sloup, vybudovaný na náklad obce,  abatyše Gabriely z kláštera v Marienthalu a zbožných farníků, byl vztyčen v jubilejním roce 1863. Celý projekt stál 2 500 zlatých, z toho 800 zlatých zaplatila městská rada.

Kompozicí se sloup vrací k typu raně barokních sloupů s neorenesanční a neobarokní inspirací. Sloup tvoří mohutný hranolový sokl s nárožními osazenými sochami svatých Cyrila, Metoděje, Floriána a Václava v životní velikosti. Na soklu spočívá stylobat s chronogramy a znakem města, na něm je vztyčen štíhlý sloup zakončený hlavicí. Na vrcholku stojí socha Immaculaty v tradičním ikonografickém pojetí – na zeměkouli s hadem, svatozáří kolem hlavy a zlatou plaménkovou aureolou za zády.

Soubor soch světců doplňuje nevelká jeskyně vyhloubená do soklu, v níž je uložena socha spící svaté Rosalie.

Mariánský sloup v Tišnově je považován za jedno z posledních velkých sochařských děl tohoto typu na Moravě a svou originalitou si vydobyl přední místo v dějinách sakrálních sochařských památek 19. století.

Další článek:
Předchozí článek: