Lažánecky prales Slunná

Lažánecky prales Slunná

Přírodní rezervace Slunná je zbytek původního jedlobukového lesa pralesního charakteru s výskytem chráněných rostlin v podrostu.  Nejmohutnější buky dosahují výšky až kolem 40 metrů s průměry kmenů při zemi více než jednoho metru. Stáří stromů se odhaduje na 200 let. Na Brněnsku jde o jediné území s touto původní pralesovitou strukturou.

Prales se rozkládá na prudkém svahu údolí Maršovského potoka (Maršovský žleb) severně od obce Lažánky v okrese Brno-venkov. Nachází se v místních lokalitách Javor a Roviny. Území patří geomorfologicky k Deblínské vrchovině. Plocha je spravována Lesy města Brna.

Důvodem ochrany je ekosystém starého listnatého lesa, tvořený původními bukovými porosty místy pralesovitého charakteru, které jsou významným refugiem pro hnízdění ptactva a poskytují zázemí pro celou řadu vzácných a chráněných druhů rostlin. Ve stromovém patru dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), místy je zastoupená lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides) a klen (Acer
pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinud excelsior).
V bylinném patru jsou zastoupeny bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), hrachor jarní (Lathyrus vernus), korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum) a žindava evropská (Sanicula eurapaea).
Ptáky zastupuje lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a holub doupňák (Columba oenas).

Přírodní rezervace Slunná byla vyhlášena 1. července 1985 a nově potvrzena 15. listopadu 2011. Její plocha byla rozšířena z původních 5 ha na současných 15,67 ha. Rezervace je ponechaná svému přirozenému vývoji. Její podobu v minulých letech narušily silné větrné kalamity, proto je nejstarší část oplocena, aby tamní stromy neničila zvěř a les se rychleji obnovil.

Rezervací samotnou turistická značka neprochází, lze se k ní dostat z turistického rozcestí Pravková.

Lokalitě Slunná je věnován 6. díl televizního seriálu Příroda Tišnovska natočeného v roce 2006 s doc. Janem Lacinou Tišnovskou televizí: https://youtu.be/6xY3VRKG-Ic.

Další článek:
Předchozí článek: