Aktuálně z města

Aktuálně z města

Změny ve vedení a zastupitelstvu města
Po rezignaci Václava Šikuly na mandát člena zastupitelstva a také na post jednoho z místostarostů města proběhla jednání koaličních stran (MOST, ANO 2011 a ODS) o personálním řešení vzniklé situace. V zastupitelstvu jako náhradník z kandidátní listiny téže volební strany zasedne Vladimír Lieberzeit (ANO 2011). Členem rady města se stal Štěpán Pilný (ANO 2011), jenž má svěřenou oblast bezpečnosti a veřejného pořádku. Neuvolněným místostarostou se stává Aleš Navrátil (MOST), v jehož gesci je doprava, vodovody a kanalizace, podnikání a zaměstnanost a také komunikace s osadními výbory.

O dopravě z kamenolomu
V únoru bylo vedení města Tišnova informováno o řízení, které probíhá na krajském úřadě ve věci žádosti provozovatele kamenolomu v Lomničce na prohloubení a rozšíření těžby. O vyjádření k aktuální situaci jsme proto požádali místostarostu Tišnova Aleše Navrátila, který má oblast dopravy v současné době na starosti:
„Všichni víme, jak se doprava z kamenolomu neblaze projevuje v našem městě. Vždyť dnes musí nákladní auta projíždět nebezpečnou křižovatkou v Lomničce s prudkou zatáčkou k Tišnovu, projet mj. okolo základní školy, Střediska volného času Inspiro, gymnázia, sokolovny a v neposlední řadě okolo spousty rodinných domů. Postupem času se vžil název „lom Lomnička“, ač se paradoxně nachází na katastrálním území obce Předklášteří. Bohužel negativní dopady se projevují především v Lomničce a Tišnově. Dříve projektanti silnic nemohli tušit, že vzroste takto výrazně intenzita dopravy nejen osobní, ale také nákladní. Dnes jedna souprava váží kolem 45 tun. A to se na našich silnicích podepisuje. Důkazem toho je například zvlněná vozovka pod školou u křižovatky Riegrova a Kukýrna, neustálé opravy výtluků nebo též havarijní stav kanalizace na ulici Dvořákova. K tomu nebezpečné dopravní situace, hluk a prašnost.
Ačkoliv město Tišnov nebylo účastníkem výše uvedeného řízení, Rada města Tišnova dne 10. března schválila negativní vyjádření, stejně jako obce Lomnička a Předklášteří. Následně vedení města v této věci také vyvolalo schůzky s provozovatelem kamenolomu a vedením obcí Předklášteří a Lomnička. Účelem bylo se vzájemně informovat o pohledu na věc a snažit se hledat vhodné řešení tohoto zapeklitého problému.
Vedení města si uvědomuje, že v tomto případě to není nic jednoduchého a je to běh na dlouhou trať. Všichni určitě chápeme potřebnost kamene z lomu jako základní suroviny ve stavebnictví, ale zároveň je nutné dodat, že bezpečnost našich dětí u škol, místních obyvatel a také komfort bydlení by měly mít prioritu vyšší.“
O dalším vývoji situace kolem dopravy z kamenolomu vás budeme informovat.

COVID -testování v Tišnově
Tišnovská nemocnice zahájila první dubnový týden provoz nového testovacího místa na POC antigen testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2v Tišnově. Ve městě jsou již tedy k dispozici celkem dvě místa, ve kterých lze testování podstoupit:
Testovací místo v Nemocnici Tišnov
adresa: Purkyňova 279, Tišnov
provozní doba: pondělí, středa, čtvrtek od 10.00 do 14.30 hod.,
úterý, pátek od 7.00 do 14.30 hod.
rezervace termínu: http://rezervace.nemtisnov.cz/
Testovací místo v divadelním sále Městského kulturního střediska Tišnov
adresa: Mlýnská 152, Tišnov
provozní doba: pondělí, středa, pátek od 7.00 do 14.30 hod.
rezervace termínu: http://rezervace.nemtisnov.cz/meks/
Informace ohledně testování >> odběrová ambulance Nemocnice Tišnov tel. 549 410 330

Nekvalitní bioodpad
S novou jarní sezonou se u nás v Tišnově, stejně jako v řadě dalších měst, řeší otázka bioodpadu. Bohužel musíme neustále řešit nevhodný obsah biopopelnice, určený výhradně biologickému odpadu převážně rostlinného původu. V případě, že někdo tuto hnědou popelnici využije jako kontejner na komunální odpad, znehodnotí úsilí sousedů a kontejner musí být svezen s komunálním odpadem. Problém je převážně u společných velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které jsou veřejně přístupné. Některá města byla nucena svoz bioodpadu omezit, z důvodu stížností kompostáren na kvalitu přiváženého materiálu. Mnohá města tak zůstala pouze u sběru bioodpadu v rámci sběrných dvorů, kde je možné kvalitu odpadu přivezeného od občanů kontrolovat. Většině občanů ale tento způsob nevyhovuje a biologický odpad tak převážně končí ve směsném odpadu. Tento způsob tedy není výhodný ani pro občany, ani pro město, ani pro naše životní prostředí.

V případě, že se do kompostárny spolu s bioodpadem dostane i nevhodný obsah, je nemožné od sebe složky oddělit a rozdrcením dojde ke znehodnocení velkého objemu kompostu. Prosíme tedy, odkládejte do biokontejneru pouze biologický obsah bez sáčků a nádob, v kterých jste bioodpad přinesli.

Zrekonstruovaná Tatra pro SDH Tišnov
V pondělí 29. března starosta města Jiří Dospíšil slavnostně předal veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova Jaroslavu Musilovi zrekonstruované hasičské vozidlo Tatru 148 CAS 32. Tato „staronová“ cisterna plně nahradí dosluhující Tatru z roku 1968. I v současné době je takovéto vozidlo prakticky nepřekonatelné hlavně v tom, že se dokáže v těžce dostupných terénech, zejména při lesních požárech, maximálně přiblížit k místu požáru a zasáhnout poměrně velkou zásobou vody, téměř 7 m3.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova je organizační složkou města a zázemí má na ulici Olbrachtova v Tišnově, společně s profesionální jednotkou v areálu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Je zařazena v kategorii JPO III v plošném pokrytí Jihomoravského kraje a ročně je povolávána zhruba k 40–50 výjezdům v rámci svého hasebního obvodu v souladu s požárním poplachovým plánem. Mimo toto vozidlo jednotka disponuje ještě hasičskou cisternou CAS 20 na podvozku T 815 z roku 2008 a dopravním automobilem IVECO pořízeným v roce 2011.

Na rekonstrukci předávaného automobilu město Tišnov získalo dotaci ve výši 1 milion korun z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020“. Celkové náklady rekonstrukce Tatry činily 1 435 060 Kč. Zhotovitelem zakázky byl, na základě výběrového řízení, Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky, z Havlíčkova Brodu.

Město Tišnov děkuje Jihomoravskému kraji za významnou podporu technického vybavení organizační složky města – Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova. Poděkování rovněž patří všem aktivním členům jednotky za jejich dobrovolnou činnost při zabezpečení ochrany zdraví a

majetku nás všech.
Foto: archiv města

Jiří Dvořák, Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: