Horní Loučky

Horní Loučky

Obec Horní Loučky leží západně od Tišnova v jižní části Pernštejnské vrchoviny, která je součástí Hornosvratecké vrchoviny. Horní Loučky patřily do Kraje Vysočina a okresu Žďár n. Sázavou, ale od roku 2005 jsou součástí  Jihomoravského  kraje a okresu Brno-venkov. V obci žije cca 320 obyvatel v průměrném věku 42,2 let. Patří k ní místní část Vrbka.

Z historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1353. Horní Loučky v této době patřily Hrochovi (Heroltovi)  z  Kunštátu,  který na obou Loučkách a Malhostovicích upsal své manželce Markétě, dceři Matouše ze Šternberka věnem 50 hřiven ročního důchodu. Téhož  roku Gerhard, syn Smila z Kunštátu, daroval svým strýcům Kunovi z Luk, Vilémovi z Polehradic  a Hrochovi z Loučky své zboží, a to hrad a město Kunštát. Obě vesnice Loučky zůstaly při panství kunštátském až do roku 1502, kdy prodal Heralt Kuna z Kunštátu obě vsi, zpustlý hrad, faru a dvůr  bratřím Janovi a Václavovi z Lomnice, kteří byli českobratrského vyznání. V letech 1519–1848 náležely Horní Loučky klášteru v Předklášteří. První zmínky o hornoloučských osadnících lze nalézt v Urbáři z roku 1632.

K místním pamětihodnostem patří pomník padlým v první světové válce, busta Hynka Kokojana, pískovcový kříž, mramorový kříž a dva dřevěné kříže.

Vybavenost obce
V obci se nachází obecní úřad s kulturním domem, hospoda, víceúčelové a dětské hřiště. Obec má vlastní vodovod, vodojem a čistírnu odpadních vod. Obecní úřad vydává několikrát do roka obecní zpravodaj. Pravidelně k nám dojíždí pojízdná pekárna a masna.

V současné době pracuje vedení obce na několika projektech. Plánuje se revitalizace rybníka ve Žlíbcích, opravy místních komunikací, vrtu, kulturního domu a hospody. Prioritou příštího roku bude získání dotace na rekonstrukci dětského hřiště. Stejně tak bychom rádi vytvořili prostor pro starší děti a sportovně založené občany. Tímto prostorem by mělo být hřiště workoutové. V jednotlivých etapách také pokračuje výstavba chodníků a pracujeme na novinkách v odpadovém hospodářství.

Kulturní život
Přestože jsou Horní Loučky malou obcí, žijí bohatým kulturním životem. Kulturní rok je zahájen ostatky s průvodem masek za doprovodu harmonikáře. V dubnu pořádáme pro místní občany pálení čarodějnic, které si užívají zejména děti. Několikátým rokem se zapojujeme do projektu – Ukliďme svět, ukliďme Česko. Při této akci uklízíme na jaře a na podzim obec a její přilehlé okolí. Kromě toho, že se nám podařilo zlikvidovat několik starých skládek, nás velmi těší hojná účast místních obyvatel, a to zejména z řad dětí.

Velkou část kulturních akcí pořádá Spolek Kultura Horní Loučky (KHL), jednou z již tradičních akcí je letní odpoledne pro děti, které se koná v prázdninových měsících. Dětské odpoledne je vždy tematicky  zaměřené. Setkali jsme se s piráty, indiány, zabloudili jsme do pravěku, užili si duhové radovánky a vydali se s mimozemšťany do vesmíru.

Od minulého roku pořádá místní spolek vědomostní kvízy, které  získaly na oblibě a jsou hojně navštěvovány.

V měsíci srpnu pořádá obec tradiční slavnost Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcená kaple na návsi. Oslavy jsou započaty odsloužením mše svaté u kapličky, poté následuje program s dechovou hudbou a posezením na výletišti. Koncem prázdnin se tradičně koná Nohejbalový turnaj trojic, kterého se účastní mnoho týmů z širokého  okolí. Do kulturního dění  v obci se zapojuje i místní sbor dobrovolných hasičů, který každoročně pořádá dvě taneční zábavy na místním výletišti.

Největší akcí, na kterou se připravujeme několik měsíců, jsou Martinské hody. Již devět let vystupují s chasou i krojované děti. Hodový víkend začíná v pátek přípravami sálu. V sobotu ráno jdou hoši kácet máju, kterou odpoledne zdobíme společně s dětmi. Večer probíhá tradiční hodová zábava s bohatým programem. Chasa a děti tančí moravskou, českou a československou besedu a další lidové tance. V neděli ráno je mše svatá v kostele sv. Martina. Po obědě zvou stárci a stárky místní na hodový program pod májou za doprovodu kapely. U máje se sejdeme vždy v hojném počtu, pokaždé je to příjemné sousedské setkání. Zde můžeme zhlédnout bohatý taneční program a poslechnout si tradiční ortel nad beranem.

V prosinci se setkáváme při Mikulášské nadílce pro děti. Spolek sportovců pořádá Mikulášskou zábavu. Vánoční atmosféru načerpáme při výrobě dekora- cí na adventních dílničkách a vánočním koncertě s cimbálovou muzikou.

Budeme rádi, když se na našich akcích potkáme i s Vámi, občany z okolních vesnic. Jste vítáni.

Barbora Dufková, Jana Midrlová

Další článek:
Předchozí článek: