Změna pravidel pro ubytování v Penzionu Tišnov

Změna pravidel pro ubytování v Penzionu Tišnov

Penzion – pojem, který opětovně používáme jako oficiální název pro naše zařízení. Je jednoduchý a byli jste na něj mnoho let zvyklí. Co si ale pod ním správně představit?

Jedná se o takzvané byty zvláštního určení. Domy i byty jsou bezbariérové. Slouží především seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni si sami zajistit běžné práce v domácnosti a další životní potřeby, a tudíž potřebují pomoc druhé osoby. Celkový zdravotní stav žadatele musí být ovšem takový, aby nevyžadoval komplexní péči a umožnil vést poměrně samostatný způsob života, jen za občasné výpomoci například pečovatelské služby.

V Penzionu Tišnov nelze, a to ani výjimečně, ubytovat žadatele trvale ležící, vyžadující nepřetržitou péči. Také žadatele s duševním postižením, pod jehož vlivem by narušoval život v Penzionu (např. psychopatie, asociální jednání, alkoholismus, jiné toxikománie, demence apod.), nemůžeme přijmout. Seniorům, kteří potřebují soustavnou péči nebo dohled, jsou určena jiná sociální zařízení, např. Domovy pro seniory nebo Domovy se zvláštním režimem.

Míra potřebnosti žadatele o ubytování se pro nás stala zásadním kritériem, a proto jsme se rozhodli změnit pravidla pro ubytování v Penzionu Tišnov. Nyní rozlišujeme žádosti na dvě skupiny:
• neaktuální – ty nehodnotíme, pouze evidujeme žádost a čekáme, až bude žadatel potřebný a zažádá si na základě formuláře o zařazení do aktuálního pořadníku
• aktuální – u těch hodnotíme potřebnost seniora (zdravotní, sociální, bytovou, věk žadatele, místo trvalého pobytu).

Potřebnost bodujeme na základě podrobného dotazníku, který je součástí nové Žádosti o nájem bytu a případně na základě sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele. Povinnou součástí je Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele a bezdlužnost vůči městu Tišnov. Hodnocení potřebnosti (počet bodů) pak určuje místo v pořadníku žadatelů o byt. Datum podání žádosti už tedy není rozhodujícím kritériem, podstatná je aktuální potřebnost seniora. Proto se také může stát a stává se, že žadatel, který podá žádost později, „přeskočí“ v pořadníku méně potřebné čekatele na byt, kteří podali žádost před ním. Další změnou v pravidlech je skutečnost, že žadatele lze vyřadit např. v případě odmítnutí nabízeného bytu, (bez opravdu důležitých
důvodů), v případě, že uvede nepravdivé informace ohledně svého zdravotního stavu, sociální či bytové potřebnosti, nebo v případě, že neumožní sociální šetření. 

Nová pravidla pro ubytování v Penzionu jsou platná od listopadu 2019. V té době jsme obeslali informačním dopisem s přiloženým dotazníkem všechny aktuálně evidované žadatele. Zjišťovali jsme především, zda žádají o byt do budoucna, nebo potřebují ubytovat okamžitě. V lednu 2020 byl na základě odpovědí a hodnocení dotazníku vytvořen první pořadník aktuálních žadatelů o ubytování, který byl schválený bytovou komisí města Tišnova, a tím se nyní řídíme.

Zároveň se pokoušíme telefonicky zkontaktovat i žadatele, kteří na dopis nereagovali nebo dotazník nevrátili. Všechny formuláře i nová pravidla jsou k dispozici na našich webových stránkách www.css-tisnov.cz, v sekci Ubytování a tam ve složce Formuláře, ceníky, nebo k vyzvednutí u nás v Penzionu.

Kateřina Malášková

Další článek:
Předchozí článek: