Činnost MAP vzdělávání Tišnovska

Činnost MAP vzdělávání Tišnovska

Jak vypadalo 1. čtvrtletí roku v MAP vzdělávání Tišnovska? Nepolevili jsme ani na chvíli. I nadále se scházely pracovní skupiny a řešily celou řadu odborných, ale i praktických záležitostí týkajících se vzdělávání naší mladé populace na Tišnovsku.

Pracovní skupině Čtenářská gramotnost se podařilo získat do knihovny dotaci na kreativní dílnu ve výši 253 000 Kč na 3D tiskárnu, mikroboty, digitální mikroskop, řezačku, laminovačku, vazačku, 3D brýle, software, hardware a také s tím spojené vzdělávání (ve výši 40 000 Kč na 10 workshopů). V listopadu se plánuje mini knižní veletrh v Tišnově, na který oslovíme zajímavá nakladatelství i osobnosti, abychom nalákali širokou veřejnost.

Pracovní skupina Matematická gramotnost byla na sdílení zkušeností v ZŠ Labyrinth v Brně.

Pracovní skupina Rovné příležitosti řešila Etický kodex a jeho promítnutí do ŠVP na všech školách na Tišnovsku. V rámci inkluzivního šetření pak některé školy získaly certifikát Férová škola – Doubravník, Deblín, Nedvědice, Olší a další označení Škola v kondici – Lomnice, Drásov a Smíškova.

Pracovní skupina Financování sdílí zkušenosti s finanční gramotností na školách, dále zpracovává informace o možných dotacích, aktualitách ohledně veřejných zakázek a legislativy.

Pracovní skupina Cizí jazyky řešila podání žádosti o dotaci pro 7 základních škol do Erasmus + na výjezdy učitelů a také soutěže v anglické konverzaci pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

Pracovní skupina Kariéroví poradci navštěvuje firmy na Tišnovsku a podílí se na organizaci veletrhu zaměstnavatelů i veletrhu středních škol na podzim letošního roku.

Pracovní skupina EVVO řeší mimo jiné katalog vycházek na Tišnovsku včetně metodiky.

Pracovní skupina Vychovatelé družin se sešla v autentickém prostředí družiny ZŠ Smíškova, kde proběhlo aktivní sdílení témat z legislativy i osvědčených příkladů z praxe.

Nadále se setkávají neziskové organizace Tišnovska, řeší i výstupy z jarmarku neziskovek, který se konal 28. 9. 2019. Náplní setkání pracovní skupiny Výchova k demokracii byla tentokrát mimo jiné prezentace sdružení Paměť.

Na ZŠ Smíškova, na Gymnáziu Tišnov a ZŠ Lomnice právě probíhá vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů pod projektem Post Bellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol pod vedením svého učitele a za podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasového dokumentu. Děti se také mohou zúčastnit video workshopu, kde se naučí základům práce s kamerou
i tomu, jak natočený materiál sestříhat. Nakonec vystoupí před publikem a výsledky své práce představí veřejnosti a odborné porotě. Prezentace proběhne v první polovině června. Celá akce probíhá za finanční podpory obcí/kraje a MAP vzdělávání Tišnovska. Od září se chystáme tento projekt
rozjet i na dalších školách v regionu.

Workshopy v tomto období byly neméně zajímavé a úspěšné.

Diagnostika dětí předškolního věku
Cílem programu bylo blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí jako východiskem pro vytváření individuálního programu rozvoje předškolního dítěte.

Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020
Řešila se především tato témata – odložené novely školského zákona, novely prováděcích vyhlášek k PHmax a nová pravidla PHAmax, vyhl. č. 161/2018 Sb. – vykazování změn pedagog. práce od 1. 9. 2020, financování žáků podle § 41 a § 38 školského zákona, normativní rozpis provozních zaměstnanců škol, zařazování ředitelů škol a školských zařízení do platových tříd, novela vyhl. č. 27/2016 Sb. o speciálních vzdělávacích potřebách, novela ZP a hrazení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, nová úprava ochrany osobních údajů, úpravy webových stránek a další.

Projekt LOKOMOCE se snaží vrátit do školek pohyb. Cílem je zlepšit pohybovou úroveň naší populace již od nejmenšího dětského věku.

Vycházka ke Dni holocaustu po Stolpersteinech
Smysl projektu Stolpersteine spočívá zejména v uctění památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války. Při vycházce po Tišnově vzpomínal tyto občany pan Miloš Sysel ze spolku Continuum vitae. Během vycházky očistili žáci ze ZŠ Smíškova tyto pamětní kameny, o které člověk zakopne.

Kreativita v hudbě, cesta ke svému hlasu, k vnitřní písni a hudbě v nás
Prostřednictvím hry hledali účastníci hudebního workshopu – v přátelské atmosféře zvuků, rytmů a ticha – svůj hlas, svou vnitřní píseň.

Jak se dělají komiksy
Workshop pod vedením Jiřího Walker Procházky představil komiks jako atraktivní umělecké médium, které lze ve výuce využít k podpoře čtenářství a rozvíjení vizuální gramotnosti. Cílem bylo propojit důležitá témata současného světa s komiksovým příběhem, prohloubit řemeslné dovednosti účastníků v oblasti komiksové tvorby a vybavit je tipy, jak vzdělávat žáky prostřednictvím komiksů, které sami navrhnou a vytvoří.

„Na čem záleží…, když mám strach“
Program, který se zabývá oblastí osobnostního růstu – jak pracovat se strachem.

Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum v RC Studánka
Na semináři se řešilo a diskutovalo následující: co se děje v klučičím testosteronovém mozku a co je u kluků vlastně všechno normální. Zjistili také, jak
pracovat s klučičí agresivitou, aby kluci svou vnitřní dynamiku uměli ovládat, a jak je možné zařídit, aby vás vaši kluci vůbec uslyšeli.

Barbora Gottwaldová

Další článek:
Předchozí článek: