100 let Gymnázia Tišnov – 5. díl 1961–1970

100 let Gymnázia Tišnov – 5. díl 1961–1970

Gymnázium v Kronice města Tišnova
1961 – Hodnota inventáře, zjištěná po provedení inventarisace u MNV a jím spravovaných organizací: …jedenáctiletka 3,535.000 Kčs… V životě a práci našich škol… se změnily jejich názvy: … místo vyšších ročníků jedenáctiletky máme Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) … Na oslavě Dne učitelů byli vyznamenáni…
ze SVVŠ dr. V. Šanderová, V. Babáková, řed. dr. Komárek, Ant. Stejskal…
1962 – SVVŠ měla 27 tříd a 1 večerní s 860 žáky (pozn.: včetně nižšího stupně).
1963 – SVVŠ má od 1. 9. nového ředitele B. Kabeše, který nastoupil po do důchodu odešlém dr. Komárkovi. Škola má 5 tříd 1.–3. roč. se 190 žáky, ve škole je též večerní třída SVVŠ pro pracující se 17 žáky.
1964 – Na SVVŠ vedl přípravu na III. celostátní spartakiádu Miloš Hejl, který byl zároveň náčelníkem pro nácvik dorostu v Jihomoravském kraji.
Ve školním roce 1963/64 měla SVVŠ celkem 29 tříd s 938 žáky (pozn.: včetně nižšího stupně). K rozdělení dosavadní SVVŠ došlo dne 1. 9. 1964… ředitelem SVVŠ, která zahrnuje jen dosavadní třídy 9.–11., se stal dosavadní ředitel Bohumil Kabeš.
1965 – Zahájení maturit v pondělí 7. 6. na SVVŠ bylo tento rok slavnostnější. Přítomen byl za MěstNV tajemník s. R. Dozbaba. Při zahájení školního roku 1965/66 měla SVVŠ 8 tříd s 270 studenty.
1967 – 20. 5. uspořádali studenti gymnázia majáles.

Ředitelé
V roce 1963 odešel do důchodu dlouholetý ředitel Dr. Václav Komárek a na jeho místo nastoupil bývalý okresní školní inspektor Bohumil Kabeš, profesor zeměpisu a dějepisu. Narodil se 19. května 1923 v Biskoupkách, maturoval o dvacet let později na gymnáziu v Ivančicích, filozofickou fakultu absolvoval na brněnské univerzitě v roce 1949. V padesátých létech ve svém ivančickém bydlišti režíroval několik divadelních her, byl i externím pracovníkem tamního muzea a okresního archivu Brno-venkov. Po přestěhování do Tišnova působil v létech 1964–70 též jako předseda Tělovýchovné jednoty Baník. Ve své profesní kariéře doplatil na skutečnost, že srpnový vstup vojsk Varšavské smlouvy nazval okupací a v období 29. 8. až 2. 9. 1968 odeslal z ředitelství školy několik dopisů tehdejším čelným představitelům včetně prezidenta Ludvíka Svobody a Alexandra Dubčeka, v nichž jim vyslovil podporu. Z postu ředitele byl následně v rámci tzv. normalizace k 1. lednu 1971 odvolán a vystřídala jej Zdenka Dobřická, které se budeme více věnovat za měsíc. Pro údajné pravicové názory a spolupráci se Sokolem musel Bohumil Kabeš opustit i předsednickou funkci v tělovýchovné jednotě, nevyhnul se ani pozornosti Státní bezpečnosti. Na gymnáziu pak ještě až do roku 1983 učil, v důchodovém věku mu již nebyla pedagogická činnost povolena. Počátkem devadesátých let byl občansky rehabilitován; zemřel 18. února 2000.

Tři významní profesoři
Zdeněk Salajka – angličtina, francouzština, ruština, 1962–1984 a 1990–1993
Dlouholetého profesora, který po určitou dobu působil rovněž na místě zástupce ředitele školy, dobře charakterizuje vzpomínka absolventa z roku 1980 Ing. Ilji Krejčího: „Nadchnul mě svým precizním přístupem. Byl čestný, spravedlivý a i student, který nebyl nadaný, ale poctivě se snažil, mohl dosáhnout dobrého hodnocení. Byl pro mě představitelem staré profesorské školy.“ Žil v létech 1924–2008. Na gymnáziu souběžně vyučovala prakticky tytéž
předměty i jeho manželka Františka, jen místo angličtiny to u ní byla čeština.

Jarmila Kapounová – ruština, tělesná výchova, 1965–2002
Dcera legendárního tišnovského učitele Jaroslava Hudce byla sama absolventkou tišnovského gymnázia (1960), svůj pozdější profesorský post na téže škole pak pouze dvakrát dočasně opustila z důvodů mateřské dovolené, jinak byla Tišnovu věrná až do důchodového věku. Pro svou vlídnou a přátelskou povahu byla velmi oblíbená mezi ostatními profesory i studenty, byť v jejich případě logicky spíše v hodinách tělocviku než nepříliš populárního ruského jazyka.

RNDr. Vilém Štourač – fyzika, chemie, 1965–2002
Narodil se v roce 1941, bydlel v Kuřimi a na zdejším gymnáziu rovněž strávil celou svoji pedagogickou kariéru. Byl znám svérázným sarkastickým humorem; jakmile při vstupu do třídy prohlásil „omlouvám všechny a nikoho“, znamenalo to, že se bude psát pověstný písemný test. Byl mým třídním profesorem; dodnes si vybavuji úsměvnou situaci, kdy si na výletě do Vysokých Tater po namáhavém výstupu na Solisko uložil do zbytků sněhu chladit přinesené lahvové pivo a k nám, závistivě hledícím žíznivým studentům, pravil: „Ale vážení, na to jste měli už dole
myslet…“ Zemřel v srpnu 2019.

Absolvent hodný pozornosti
František Fárník (*1946)
– maturita 1965, třídní profesorka Dr. Vlasta Šanderová
Absolvoval obor fyziky na brněnské Univerzitě J. E. Purkyně a v roce 1974 obhájil titul RNDr. Od roku 1970 získal trvalé místo v Astronomickém ústavu Československé akademie věd v Ondřejově. Jeho hlavním zájmem byl podíl na nových experimentech, prohlubujících poznatky o emisi slunečního záření a jejich následné využití pro lepší porozumění fyzikálním procesům na Slunci. Toto zaměření ho postupně zavedlo na řadu mezinárodně uznávaných pracovišť ve světě (Nizozemí, USA, Japonsko). V roce 2004 obdržel Cenu ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy za výzkum, roku 2016 mu byla udělena Cena města Tišnova. Má velký podíl na zapojení České republiky do ambiciózního kosmického projektu ESA – Solar Orbiter, podle databáze NASA ADS publikoval celkem 150 vědeckých prací.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: