Komise majetková – Průvodce komisemi a výbory města – 9. část

Komise majetková – Průvodce komisemi a výbory města – 9. část

Na naše obvyklé otázky dnes odpovídá paní Jiřina Frýbová, předsedkyně majetkové komise. V této funkci sice teprve nedávno vystřídala
Davida Vávru, který na post předsedy v průběhu podzimu rezignoval, ale protože v komisi působila již v předcházejícím volebním období, je jí problematika, kterou svými dotazy mapujeme, dobře známa.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se scházíte
a na co kladete hlavní důraz? 
Majetková komise projednává především záležitosti týkající se nakládání s majetkem města. Komise se schází podle celoročního plánu jednou měsíčně v návaznosti na jednání zastupitelstva. Termín zasedání se na základě dohody může oproti plánu změnit, ale členové komise se navzdory svému pracovnímu vytížení zúčastňují v takovém počtu, aby komise byla usnášeníschopná.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města
pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
Z jednání komise jsou samozřejmě pořizovány zápisy, které jsou volně dostupné na stránkách města. Jednání se téměř pravidelně jako hosté účastní 1. místostarosta pan Karel Souček (oblast investic, majetku města, územního plánu a rozvoje města) a podle možností radní pan Aleš Navrátil.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Jsem velmi ráda, že městská rada doporučení komise v naprosté většině sdílí.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca posledních dvou až tří let?
Pod pojmem nakládání s majetkem se do komise dostávají většinou žádosti různých subjektů týkající se směny, pronájmů, prodeje či nákupu pozemků. Z ostatních nemovitostí se komise vyjadřovala k budoucnosti hotelu Květnice, převodu vlastnictví k jezu na Svratce, k prodejům bytů, akčnímu plánu Bytové koncepce, rozpočtu na rok 2020. 

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost či naopak?
Věřím, že práce komise přispívá ke správnému rozhodování v hospodaření města. Jsem ráda, že to nejsou jen slova, ale především viditelné změny ve městě samém. Jsou členy komise především profesní odborníci, nebo je její složení tvořeno spíše zástupci jednotlivých politických subjektů? Činnost komise je závislá na úrovni přípravy a zpracování předkládaných materiálů. Díky profesionální úrovni pracovníků Odboru správy majetku a komunálních služeb paní Petry Sedláčkové, tajemnice komise, a pana Ladislava Suchomela se lze v komisi shodnout, i když v ní většinově profesní odborníci nezasedají. Za snahu detailně – pokud možno v terénu – se seznámit s projednávanými body všem patří dík.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: