Město se o bezpečný průjezd křižovatky zajímá

Město se o bezpečný průjezd křižovatky zajímá

Vážení spoluobčané, určitě by nebylo od věci zmínit subjekt, o kterém pan Blaha nehovoří a který má rozhodující vliv na posouzení dopadu na bezpečnost silničního provozu každého předkládaného projektu. Jde o dopravní inženýry Policie ČR. Jsem přesvědčen, že bychom nedostali souhlasné stanovisko s tím, co by bylo v takovém stavu, jaký popisuje. Pokud ano, toto vyjádření by mělo být spíše směřováno především k nim.

I když město Tišnov není vlastníkem komunikace ani tělesa křižovatky, přesto se již od začátku znovuotevření křižovatky zajímá, a to i na základě podnětů občanů, o zvýšení bezpečnosti při jejím průjezdu. Po konzultaci s Policií České republiky bylo navrženo omezení v podobě zákazu odbočení vlevo z ul. Brněnská, ze směru od centra města, na ul. Dvořákovu. Po společném projednání a vyhodnocení bylo od opatření upuštěno. Další variantou mohlo být umístění velkoplošného zrcadla v rohu křižovatky, ale opatření nebylo doporučeno. Osazení křižovatky
dopravními značkami STOP, které se velice osvědčily v rámci přechodné úpravy při samotné výstavbě křižovatky, je další zvažovanou možností. Omezení rychlosti na 30 km/hod. bylo též konzultováno s dotčenými orgány a neschváleno. Instalace stacionárního měření rychlosti má také svá specifika a prochází schvalovacím procesem Policie ČR, spočívajícím ve vyhodnocení míst z hlediska nebezpečnosti.

Dle informace od Policie ČR došlo v křižovatce k poslední dopravní nehodě vyžadující šetření policie v roce 2015. Ze zdrojů Městské policie Tišnov došlo po znovuotevření křižovatky k dopravní nehodě, kdy tato byla zaviněná nepozorností řidiče a vyřešená za asistence a pomoci
městské policie. Jak je správně uvedeno, křižovatka je široká a široká vždy byla. Šířka křižovatky je dána chodníky a okolní zástavbou, avšak na rozdíl od původní křižovatky je dnes podstatně bezpečnější pro chodce, protože byly vybudovány středové ostrůvky, které jsou též
bezpečnostním a zpomalovacím prvkem.

Uznávám, že ukazatel okamžité rychlosti má určitý psychologický efekt na řidiče a město tuto variantu i další opatření zvažuje a společně s majitelem komunikace připravuje. I v těchto případech se bude jednat o schvalovací proces ze strany dotčených orgánů, včetně Policie ČR.

Docela podstatným a zásadním faktorem pro bezpečnost silničního provozu, na který se občas zapomíná, je samotný řidič a ostatní účastníci silničního provozu. Drtivá většina nehod a nebezpečných událostí v silničním provozu má za sebou konkrétního člověka, ať řidiče, nebo chodce, který něco porušil, a žádné sebedokonalejší řešení nebo zařízení tomu nezabrání. Jsem rád, že se najdou lidé, kterým záleží na bezpečnosti občanů, a děkuji za každý uskutečnitelný podnět, který k této bezpečnosti přispěje.

Václav Šikula, místostarosta města

Proměna křižovatky na Brněnské a její možná řešení

Další článek:
Předchozí článek: