Komise pro kulturu a cestovní ruch: průvodce komisemi a výbory města – 2. část

Komise pro kulturu a cestovní ruch: průvodce komisemi a výbory města – 2. část

Minulý měsíc jsme úvodním grafickým přehledem zahájili seriál, v němž Vás budeme seznamovat s prací komisí a později i výborů, které zřizují Rada a Zastupitelstvo města Tišnova jako svoje poradní a kontrolní orgány. Každý z jejich předsedů bude naší redakcí osloven šesti stejnými otázkami mapujícími práci příslušného orgánu, sedmá bude vždy odlišná a speciální. Jako první se Vám dnes představí Komise pro kulturu a cestovní ruch prostřednictvím své předsedkyně a současně městské zastupitelky PhDr. Ireny Ochrymčukové.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se scházíte a na co kladete hlavní důraz?      

Komise pro kulturu a cestovní ruch jako iniciativní a poradní orgán Rady města Tišnova pracuje metodou řízené odborné až přátelské diskuze nad prostudovanými materiály. Koncem kalendářního roku se řeší harmonogram kulturních akcí na rok další, komise se připomínkami vyjadřuje k rozpočtu města. Doporučuje na základě přesných kritérií řádné i mimořádné dotace z rozpočtu města pro projekty spolků, fyzických osob nebo institucí související s kulturou. Sledují se průběžně aktivity z oblasti kultury a cestovního ruchu, destinačních společností (Koruna Vysočiny aj.), spolků, vedení kroniky města, ale také práce jednotlivců, kteří například chtějí vydat publikaci. Náplň práce je tedy velmi rozmanitá, její součástí je poznávání osobností, plánů a vizí, ale rovněž uměleckých děl. Jednání mají vždy své hlavní téma. Komise se schází jednou měsíčně, ale pokud nastane nutnost řešení nějakých podnětů nebo požadavků, spojí se členové obratem mezi sebou a tajemnicí komise elektronicky. Každý z členů má jinou odbornost a možnost vnést do společné debaty svůj názor, okořeněný zájmem a pozitivním zaujetím.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
S vedením města komunikujeme podle potřeby na osobních schůzkách, elektronicky nebo telefonicky. Zejména se to týká konzultací s radním – garantem pro kulturu, to je nyní Ing. Karel Souček. Finální doporučení předáváme radě v zápisu, kde jsou formulována usnesení z našich jednání.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca posledních dvou až tří let?
Opakovaně se v minulých letech probíraly otázky revitalizace Kina Svratka a letního kina, obohacení programu mineralogických burz nebo kulturní spolupráce mezi Tišnovem a jeho partnerskými městy. Každý rok přináší výročí, která jsou vhodná k pořádání větších akcí. V roce 2015 to bylo 70. výročí ukončení 2. světové války se dvěma vzpomínkovými slavnostmi, při jejichž organizování a provedení měli členové komise svoje místo. Podobně o rok později u připomínky významu Lucemburků pro naše město, předloni při otevření Cesty hrdelního práva, v roce 2018 se komise systematicky zabývala programem oslav založení Československé republiky. Loni také členové konzultovali a začátkem letošního roku podrobili připomínkám dva víceleté materiály pro Tišnov, a to Koncepci kultury a Koncepci cestovního ruchu.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost, či naopak?
Z kulturních pořadů produkovaných Městským kulturním střediskem Tišnov si může podle mého názoru vybrat téměř každý obyvatel našeho města. Činnost spolků a zájmových organizací vytváří příjemně pestrou paletu. Možná by se dalo ve sféře kultury více spolupracovat s partnerskými městy (využití výročí, historických událostí). Ukázala se potřeba určité formy manažerské činnosti při realizaci obou koncepcí v souladu se současným akčním plánem a při operativní komunikaci mezi městem a aktéry v oblasti kultury.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Podle uvedené činnosti komise zpětně za ta léta soudím, že většinu našich usnesení, návrhů a podnětů rada akceptuje, snad jen s výjimkou využití letního kina a udělení některých mimořádných dotací.

Máte v řadách své komise členy, kteří mají s touto prací již dřívější zkušenost z minulých volebních období a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
Je to především PhDr. Josef Zacpal.

Kulturní komise byla v minulosti občas spojována s oblastí školství, v některých dobách působila samostatně, teď je vaší náplní práce pro změnu rovněž cestovní ruch. Jak vnímáte tyto různé podoby orgánu zabývajícího se kulturou? Je současné spojení podle vašeho názoru šťastné?
Spojování těchto oblastí bylo a je závislé na aktuální situaci a záměrech vedení města v různých obdobích. Kultura a cestovní ruch se velmi blízce prolínají jak na linii vedoucí dovnitř města, tak i na linii opačné. Tišnov jako místo příhodné k bydlení včetně nabídky kulturních akcí by měl být úzce spjat s vnímáním Tišnova jako místa vyhledávaného pro kvalitní kulturu (včetně spolehlivého zázemí a snadné dostupnosti) i zvenčí.

 

Václav Seyfert

 

Další článek:
Předchozí článek: