Proč bychom měli třídit odpad?

Proč bychom měli třídit odpad?

Třídění odpadu má smysl! Pro někoho fakt, pro někoho známá fráze a pro někoho nesmysl, kterým nemá potřebu se zabývat. Proto jsme připravili tento článek, abychom Vám lépe pomohli nahlédnout do této problematiky, do které může přispět svým dílem každý z nás. Pro mnohé je třídění odpadu samozřejmostí a nedílnou součástí každodenního života. Někteří však třídění odpadu rádi bojkotují a vesele, snad z pohodlnosti či neznalosti, hází vše do černé popelnice. „Proč vlastně třídit? Co z toho mám?“, říkají si asi. Pokusíme se Vám to vysvětlit v několika řádcích.

Směsný odpad z Vaší černé popelnice už nikdo netřídí. Takovýto odpad pak končí někde na skládce, v lepším případě se energeticky využije ve spalovně komunálních odpadů. Upřímně, i ta nejmodernější a nejzabezpečenější skládka odpadů představuje riziko pro budoucí generace, které budou muset řešit. Opravdu jim chceme odkázat takový problém? Tříděním tedy šetříme životní prostředí a podporujeme kvalitu našeho života. Jen na okraj, díky tomu, že velká část z nás své odpady zodpovědně třídí, se na skládky ročně uloží přibližně o 700 tisíc tun odpadu méně a to je opravdu vysoké číslo. Dalším faktem je, že vytříděný odpad je možné dále využít a ušetřit tak primární zdroje surovin, jako je uhlí, ropa či například dřevo. Pro zajímavost, recyklací 1 tuny papíru se ušetří 1,1 tuny dřeva! Recyklací odpadu také pomůžete ušetřit značné množství energie a přispějete ke snížení produkovaného CO2. Vždy je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděného odpadu než vyrábět z primárních surovin novou. Třeba taková sportovní fleecová bunda je 100% recyklátem. Věřili byste, že se oblékáte do něčeho, co bylo vyrobeno z 50 PET láhví? Neuvěřitelné! Je nezbytné zmínit, že náklady na svoz a následnou likvidaci směsného odpadu jsou pro město daleko vyšší než náklady za tříděný odpad (navíc se, dle návrhu nového zákona o odpadech, mají i nadále zvyšovat). Pokud se nám tedy společně podaří více třídit, ušetřené finance za svoz směsného odpadu může město použít jinde. Jsou tu také další bonusy, které město vytříděním odpadu získá. Jedná se například o finanční odměny od společnosti EKO-KOM, a. s., která v ČR zajišťuje zpětný odběr vytříděných složek odpadu (papír, plast, sklo), dále pak od společností Asekol a. s. a Elektrowin a. s., zajišťující zpětný odběr elektroodpadu. Tyto odměny jsou jakýmsi příspěvkem do rozpočtu města, který je použit na částečné pokrytí nákladů za odpadové hospodářství města. Tedy, čím více odpadu vytřídíme, tím více financí naše město ušetří a získá.

No a jak si momentálně vedeme v třídění odpadu? I když se každým rokem množství vytříděného odpadu zvyšuje, občané města Tišnova v současnosti vytřídí pouze 28,77 % svého odpadu. Pro rok 2020 byla pro obce/města v ČR stanovena hranice pro vytřídění 45 %. Zákon nás bude takto postupně připravovat na rok 2027, kdy bude nutné vytřídit dokonce 75 % odpadu!

Jak tedy ustát tyto zákonem stanovené cíle? Maximálně třídit. My, jako město, se snažíme a neustále se budeme snažit o to, abychom Vám v tom šli naproti a nabídli Vám možnosti, jak více, lépe a komfortněji třídit. Již v minulých letech bylo městem poskytnuto přes 200 nádob na bioodpad a více jak 600 kusů kompostérů. Každým rokem jsou postupně na vybraných místech vyměňovány nádoby na tříděný odpad (papír, plast, sklo) za nové, a v případě potřeby je jejich množství navyšováno. Město již 8 let nabízí možnost zapojit se do tzv. „Pytlového sběru plastů“. Plasty jsou tak sváženy přímo od domu. Pro některé z Vás stále ještě novinkou může být možnost třídit spolu s plastem také drobný kovový odpad z domácností. Nápojové plechovky, konzervy od potravin, hliníkové obaly aj. je tak druhým rokem možné dávat jak do žlutých nádob na plast, tak do pytlů v rámci „Pytlového sběru plastů“. Město se tak snaží občany motivovat, aby kovové obaly, namísto do směsného odpadu, vhodili do plastu, z něhož jsou kovy následně vytříděny a zpracovány pro opětovné využití. Město má úmysl i nadále v následujících letech v těchto krocích, vedoucích ke zvýšení třídění, pokračovat a již v blízké době bude chtít využít některých vypsaných dotačních titulů na podporu třídění v našem městě.

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o vyplnění dotazníku, zaměřeného na třídění odpadu ve Vaší domácnosti, který je k dispozici v budově radnice, Odbor správy majetku a komunálních služeb a na webu města. Dotazník, prosím, odevzdejte na MěÚ – podatelně, Odboru správy majetku a komunálních služeb či elektronicky, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. Předem děkujeme za spolupráci.

Žaneta Krábková, Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

 

Další článek:
Předchozí článek: