Od slov k činům

Od slov k činům

Vážení čtenáři, pokusím se reagovat stručně, věcně a s nadhledem na článek „První rok zastupitelem“. Hraní si na koalice a opozice v našem Tišnově mi vždy připadají úsměvná, protože v minulém i v tomto volebním období vidím snahu a ochotu všech zastupitelů podílet se na správě města Tišnova. A proto jsme byli zvoleni občany. I zastupitel, který sám sebe nazývá opoziční, byl zvolen na základě svého programu; a na základě výsledků své práce je a bude hodnocen občany města. V mých očích negativní a pesimistický příspěvek zastupitele Křehlíka se pokusím obrátit. V tomto funkčním období jsme jako zastupitelé hlasovali zatím 261×, 10× hlasoval zastupitel Křehlík nesouhlasně s navrženým usnesením a několikrát se zdržel hlasování. Nechám na čtenáři, zda se jedná o výrazně odlišné hlasování. Já v tom vidím výsledek, že 251× jsme dokázali najít shodu s předloženým materiálem a s následným usnesením! Že se v 10 bodech neshodneme, je
přirozeným důsledkem odlišných názorů, které v zastupitelstvu jsou.

Správně zastupitel Křehlík uvádí, že jsme (zejména odborné komise, zástupci občanů, externí odborníci, naši úředníci a mnozí zastupitelé) v tomto roce zpracovali a v červnu schválili Strategický plán města Tišnova na období 2021–2025, kde jsou obsaženy všechny důležité oblasti chodu města – technická infrastruktura (vodovodní a kanalizační síť), občanská vybavenost (školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, kultura, sport a volnočasové aktivity), bydlení ve městě, ekonomika a trh práce, cestovní ruch, doprava, nakládání s odpady, životní prostředí a správa města (samospráva města, řízení rozvoje města, hospodaření a majetek města, bezpečnost a vnější vztahy a vazby města). Tento jednoznačně vizionářský dokument zastupitel Křehlík nepodpořil. Jaké priority tedy pan Křehlík sleduje, mi od červnového hlasování je záhadou. Ve Strategickém plánu jsou zmíněny všechny uvedené body, které vyjmenovává: řešení kapacit škol v Tišnově a okolí, podpora
obecně prospěšných spolků (včetně sportovních), podpora biokoridoru, i ochrana přírodní památky Květnice. I posílení adaptace města na klimatické změny.

Určitě patří zastupiteli Křehlíkovi poděkování, že je schopen hledat a upozorňovat na chyby, kterých se dopouštíme v širokém záběru při správě města. I to je přirozené a naší snahou je chyby minimalizovat. V mých představách má zastupitel především analyzovat problémy a následně hledat a navrhovat řešení. Jde totiž nejen o férovou debatu, ale hlavně o práci vykonanou pro město. A v tom jsme naštěstí zajedno společně s drtivou většinou zastupitelů (vyhnul jsem se záměrně pojmu koalice).

Martin Sebera, zastupitel MOSTu

První rok zastupitelem

Další článek:
Předchozí článek: