Současný Tišnov očima čísel

Současný Tišnov očima čísel

Statistika nuda je, má však cenné údaje – zpívá se v jedné písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. A statistika, to jsou především čísla. Když jsem nedávno sestavoval zápis do Kroniky města Tišnova za rok 2018, uvědomil jsem si, jakým množstvím nejrůznějších číselných údajů se tato zpráva doslova hemží. Tak se teď o ty nejzajímavější z nich společně podělme.

Obyvatelstvo
K 31. prosinci 2018 žilo v Tišnově 9 338 obyvatel, z toho 175 cizinců. Průměrný věk občana Tišnova byl 41,14 let. Během roku se v Tišnově uskutečnilo 50 sňatků, z toho 5 církevních. Mezi stálé obyvatele města přibylo 121 nově narozených dětí, zemřelo 93 občanů. Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 262 osob, zatímco 256 občanů se odstěhovalo jinam; 197 občanů změnilo adresu v rámci města. Pokud jde o nezaměstnanost, bylo v evidenci Úřadu práce 202 osob z 5 612 obyvatel ve věku 15 až 64 let, čemuž odpovídá podíl nezaměstnaných ve výši 3,6 %.

Školství (údaje se týkají školního roku 2017/18)
Mateřské školy navštěvovalo celkem 409 dětí (Sluníčko 132, U Humpolky 147, Na Paloučku 130). Do dvou základních škol zřizovaných městem chodilo 1 436 žáků (nám. 28. října 863, Smíškova 573), z toho 796 na 1. stupni a 640 na 2. stupni. Na gymnázium docházelo 474 studentů, přičemž 241 z nich absolvuje čtyřleté a 233 osmileté studium.

Centrum sociálních služeb                                                                                                                                                                                                                                        V Centru sociálních služeb bylo evidováno 231 uživatelů pečovatelské služby. Průměrný věk klienta pečovatelské služby byl 80,25 roku. Žádost o ubytování v domech s pečovatelskou službou podalo v uvedeném roce 78 žadatelů. Nově bylo obsazeno 22 bytů.

Knihovna
Městská knihovna Tišnov evidovala k 31. 12. 2018 2 819 čtenářů, z toho 1 093 dětí do 15 let. Během roku 2018 navštívilo knihovnu 32 665 návštěvníků za účelem výpůjčky, akcí pořádaných knihovnou se zúčastnilo 16 439 osob a bezplatného internetu využilo 1 126 osob. Půjčeno bylo 91 276 knih, časopisů a audiovizuálních médií. Fond knihovny čítal 36 208 dokumentů.

Živnosti
Živnostenský úřad v Tišnově evidoval k poslednímu dni loňského kalendářního roku 6 133 subjektů podnikajících dle živnostenského zákona. Nově bylo ohlášeno 915 živností nebo žádostí o koncesi, z toho 782 pro fyzické osoby a 133 pro právnické osoby. Aktivních zemědělských podnikatelů je celkem 359.

Sbor dobrovolných hasičů
Jednotka sboru byla během roku povolána k 52 zásahům, z toho šlo 30× o požár, 8× o technickou pomoc, 11× o planý poplach, 2× o taktické cvičení a 1× o vyhlášení pohotovosti při výpomoci profesionální jednotce na stanici.

Městská policie
Projednávalo se celkem 744 přestupků na úseku dopravy, 29 přestupků proti veřejnému pořádku, 10 přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku, v 7 případech šlo o porušení nařízení o zákazu podomního prodeje. Dále bylo řešeno 50 porušení obecně závazné vyhlášky na ochranu zeleně, 20× porušení zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a 8× volný pohyb psů. Během roku byli členové přivoláni k 93 odchytům zvířat (86× šlo o psa, 4× mj. i o sršně) a k osmi mrtvým nebo sraženým zvířatům (srny, liška, ovce). Z parkovacích automatů se vybralo 848 206 Kč; na placených místech se denně vystřídalo 450 až 600 vozidel.

Zločinnost
V Tišnově bylo v roce 2018 registrováno 9 případů, které lze označit jako násilnou kriminalitu, 10 případů krádeží vloupáním do objektů, 22 případů dalších krádeží, 4 případy podezření z podvodů. Řešilo se 755 dopravních přestupků, 4 případy držení omamných a psychotropních látek, 1 případ přestupku na úseku alkoholismu či jiné toxikomanie, 92 případů přestupků na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, 68 přestupků proti majetku, z toho 13 případů bylo vyřešeno přímo na místě v blokovém řízení.

Další zajímavá čísla
V průběhu tradiční tříkrálové sbírky se v Tišnově vybralo celkem 231 241 Kč. Při akci bylo využito 323 pokladniček.

Na náměstí Míru se v roce 2018 uskutečnilo 32 trhů za účasti 453 prodejců.

Během roku bylo vytříděno 521 tun separovaného odpadu. Do motivačního systému pytlového sběru plastů se zapojilo 707 domácností. Zkompostováno bylo 147 tun bioodpadu z údržby veřejné zeleně.

Organizační složka Úklid a údržba města Tišnova pečovala v roce 2018 celkem o 27,9 km místních komunikací a 33,5 km chodníků. Udržovalo se celkem 23 hektarů parkové trávy.

Tišnovské koupaliště navštívilo v průběhu roku 2018 celkem 28 315 návštěvníků.

V roce 2018 bylo vydáno 16 loveckých a 253 rybářských lístků.

V moštárně bylo zpracováno celkem 61 825 kg ovoce. Celková produkce činila zhruba 40 200 litrů moštu. Za sezonu bylo dohromady obslouženo 799 zákazníků.

Václav Seyfert

Foto: archiv Tišnovských novin

Další článek:
Předchozí článek: