Rozdělujeme další evropské peníze

Rozdělujeme další evropské peníze

Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 milionu korun z evropského operačního programu Zaměstnanost. Díky těmto finančním prostředkům může MAS vyhlásit v roce 2019 další tři výzvy v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Výzvy budou zaměřeny na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření, jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí, a na vznik a rozšíření sociálních podniků.

Výzva na sociální podnikání je cílena na podporu činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Budou podporovány aktivity, které přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a povedou ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením.

V Integrovaném regionálním operačním programu plánuje MAS vyhlásit v roce 2019 dvě výzvy – výzvu na infrastrukturu vzdělávání pro základní školy a pro neformální a zájmové vzdělávání a výzvu na zajištění bezpečnosti chodců v obcích.

V operačním programu Životní prostředí byly v únoru 2019 vyhlášeny dvě výzvy – 1. výzva na realizaci ÚSES (založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů) a protierozní opatření (vodní a větrná eroze) a 2. výzva na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím MS2014+ do 24. 10. 2019.

V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. výzva na fiši A Investice do zemědělských podniků, fiši B Investice do zemědělských produktů a fiši C Diverzifikace zemědělství. Informace o vyhlášených výzvách najdete na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/, sekce Výzvy. Na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/, sekce Dokumenty pro stažení si můžete přečíst Výroční zprávu za rok 2018. V sekci Strategie 2014–2020 si můžete přečíst Evaluační zprávu ze střednědobé evaluace činnosti MAS.

Petr Šústal, koordinátor pro IROP a OP Z, MAS Brána Vysočiny, z. s.

 

Další článek:
Předchozí článek: