Vývoj ve společnosti Teplo T

Vývoj ve společnosti Teplo T

Vážení občané, v minulém čísle TN jsme slíbili podrobnější informace o vývoji ve společnosti Teplo T, která je provozovatelem soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Tišnově.

Ve společnosti došlo k interní změně, kdy od března letošního roku je novým společníkem firmy TEPLO T s. r. o. společnost innogy Energo, s. r. o. Podíl společnosti innogy Energo ve společnosti TEPLO T činí 80 procent. Společnost innogy Energo, s. r. o., je součástí nadnárodní skupiny innogy, která je evropským leaderem v oboru energetiky, teplárenství a obnovitelných zdrojů energie. Společnost innogy Energo, s. r. o., je výrobní divizí společnosti innogy v České republice a podniká v oblasti výroby a distribuce tepla na českém trhu již od roku 1997. innogy Energo provozuje soustavy centrálního i lokálního zásobování teplem se zaměřením na moderní technologie s ohledem na maximální účinnost jednotlivých zařízení a ochranu životního prostředí. Společnost dodává ročně více než 900 000 GJ tepla zákazníkům ve zhruba 20 lokalitách.

Při dubnovém jednání s novým vedením společnosti Teplo T jsme byli ujištěni, že veškeré smluvní vztahy s odběrateli tepla tímto nejsou nijak dotčeny a dodávky tepla jsou a budou i nadále realizovány na základě stávajících smluv na dodávku tepla. Odběratelé tepelné energie ze soustavy CZT Tišnov mají tedy i nadále plnou garanci odběru tepla ze soustavy CZT na základě stávajících platných smluv. Vstup nového partnera do společnosti Teplo T umožní dále akcentovat orientaci na stabilitu, moderní technologie a ochranu životního prostředí při provozu soustavy CZT a jsme přesvědčeni, že pro zákazníky přinese další výhody. Z provozního hlediska jsou plně zachovány stávající kontaktní údaje (telefony, e-maily), kontaktní místo v sídle společnosti na adrese Jungmannova 1899, i personální zajištění provozu v čele s výkonným ředitelem společnosti Radkem Slámou, provozním technikem Tomášem Maloňem a jeho týmem dispečerů.

Zároveň bych rád zdůraznil, že veškerá vzájemná ujednání, uzavřená zastupitelstvem města Tišnova dne 18. června 2018, vyplývající z uzavřené Dohody o společném záměru v oblasti výroby a distribuce tepla, Smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí, Smlouvy o předkupním právu věcí movitých a nemovitých určených k výrobě a distribuci tepla i Kupní smlouvy (na části teplovodního potrubí), nejsou touto změnou nijak dotčena a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. V návaznosti na tato smluvní ujednání s  městem Tišnov společnost TEPLO T již:

• provedla nahrazení ekologicky nevyhovujících a technicky zastaralých zdrojů tepla pro budovy Centra sociálních služeb v Tišnově (CSS) formou napojení na soustavu CZT, dodávky tepla pro CSS jsou tak nově realizovány s využitím stávajících, již instalovaných zdrojů tepla v blokové kotelně K30;

zajistila vyvázání města Tišnov z pozice ručitele za investiční úvěry na rekonstrukci CZT Tišnov (investiční úvěry s ručením města Tišnov byly plně splaceny);

• provede nejpozději do 31. prosince 2019 ekologickou likvidaci kotlů instalovaných v kotelně K28, které jsou z důvodu jejich stáří v technicky nevyhovujícím stavu a nesplňují požadavky na ekologický provoz a nově určené emisní limity;

• bude činit další opatření v oblasti technologického vybavení soustavy CZT za účelem zvyšování ekologické šetrnosti a efektivity provozu soustavy CZT.

Podle aktuálních předpokladů cena tepelné energie pro rok 2020 při ročním úhrnu prodeje tepla ve výši 46 500 GJ/rok, průměrné nákupní ceně komodity zemního plynu na úrovni 520 korun bez DPH/MWh a zachování ostatních vstupních a legislativních podmínek dle předběžné kalkulace nepřesáhne hranici 600 Kč/GJ vč. DPH.

Martin Sebera, místostarosta pro energetiku

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: