Komise pro dopravu a bezpečnost: Průvodce komisemi a výbory města – 3. část

Komise pro dopravu a bezpečnost: Průvodce komisemi a výbory města – 3. část

Pokračujeme v našem seriálu, v němž se postupně představují jednotlivé komise zřízené Radou města Tišnova jako poradní orgány. Na naše otázky, z nichž prvních šest je společných pro všechny oslovené a závěrečná vždy speciální, dnes odpovídá předseda Komise pro dopravu a bezpečnost, městský zastupitel Štěpán Pilný.

Jste předsedou jedné z komisí, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se scházíte a na co kladete hlavní důraz?
Naše komise se schází čtyřikrát až šestkrát za rok, a to na základě podnětů, které komisi přísluší. Jinak pracujeme poměrně pružně, řešíme věci aktuálně dle potřeby jak telefonicky, tak po e-mailech. Navíc pokud se jedná o bezpečnostní nebo dopravní problém, jsme schopni se sejít téměř okamžitě nebo se na konkrétní místo jedeme podívat. Hlavní důraz klademe na bezpečnost občanů, prevenci, a pokud to jde, tak se nově vyjadřujeme i k dopravní situaci a plánovaným změnám v této problematice ve městě.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
Přímo z jednání komise vzniká zápis, který je posléze předložen Radě města Tišnova. Zpravidla se naší komise účastní přímo garant za dopravu Ing. Šikula nebo člen rady pan Navrátil. Já sám jsem garantem za městskou policii, takže mám možnost po dohodě se starostou města přijít na jednání rady a řešit přímo věci spojené s bezpečností města a jeho občanů. Z tohoto důvodu vnímám spolupráci jako nadstandardní.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca posledních dvou až tří let?
Vzhledem k tomu, že jsem předsedou této komise již třetí volební období, tak těch témat bylo spousta. Z těch opravdu velkých to byl například vznik městské policie, které předcházel inspektor veřejného pořádku, její rozvoj, směr a zaměření. S tím spojená součinnost se státní policií, problematika v sociální oblasti se zaměřením na mládež. Rozvoj kamerového systému a samozřejmě dopravní  obslužnost ve městě. Vyjadřovali jsme se k dopravnímu generelu a v poslední době k rekonstrukci ulice Brněnské s dopadem na vzniklé objízdné trasy nebo uzavírky.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost, či naopak?
Nevím, zda je namístě, abychom hodnotili sami sebe. To je spíše otázka na Radu města Tišnova nebo naše občany, zda se v našem městě cítí bezpečně. Sám mohu říct, že se snažíme svoji práci pro město dělat tak, jak nejlépe umíme. Navíc nečekáme jen na podněty zvenčí, ale sami aktivně předkládáme témata na zlepšení jak bezpečnosti, tak dopravní obslužnosti.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Za dobu mého předsednictví byla vždy naše doporučení respektována a rada se jimi zpravidla řídila. Pouze v jednom případě byla rada jiného názoru, a to u vzniku vyhlášky 4/2018 o regulaci provozní doby pohostinství v centru města.

Máte v řadách své komise také členy, kteří mají s touto prací již zkušenost z minulých volebních období a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
Naše komise je téměř vždy složená z lidí, kteří mají nějakou odbornou zkušenost. Pokud mohu jmenovat, tak je to například npor. Marek Wagner, vedoucí oddělení Policie ČR Tišnov, vedoucí strážník městské policie Jiří Sokol, vedoucí sociálního odboru Mgr. Michal Kudláček, místopředseda komise je městský strážník v Brně Jiří Habart a nově také tajemnice komise Renata Korčeková odpovědná za místní komunikace ve městě. V komisi také vždy působil zástupce nízkoprahového centra pro děti a mládež.

V minulém volebním období jste vedl komisi, která se nazývala „Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality“. Jak výrazně se liší náplň práce nynější komise od té minulé?
Náplň práce naší komise se nezměnila. Pouze se upravil její název, a to z toho důvodu, že bezpečnost a prevenci nežádoucích jevů vnímáme jako samozřejmost. V minulém volebním období jsme se přihlásili k tématům dopravy jako součást bezpečnosti ve městě. Z tohoto důvodu se doprava objevila i v názvu komise.

Václav Seyfert

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: