Výběrové řízení

Výběrové řízení

Příloha č. 1 k Výběrovému řízení  vyhlášeném dne 13. 3. 2019 pro obsazení funkce

Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 Tajemnice Městského úřadu Tišnov

PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 do 24. 4. 2019, do 17:00 hod.

 Všechny ostatní náležitosti vyhlášení zůstávají beze změn.

 

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce

Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Popis pracovní pozice:

 • Řízení, koordinace a usměrňování činností a procesů daného odboru (pozemková agenda, odpadové hospodářství, bytové a nebytové hospodářství, správa sportovišť města),
 • odpovědnost za komunální oblast (údržba veřejné zeleně a místních komunikací, veřejné osvětlení, úklid města).

Požadavky:

 • VŠ vzdělání, technického nebo právního zaměření výhodou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě (zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon               č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek),
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • morální bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti podmínkou,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, důslednost.

Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10 – 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 8.4.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 8.4.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – vedoucí OSMKS – NEOTVÍRAT“.

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis, vč. data možného nástupu do funkce,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (nemusí být ověřeno),
 • osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění.

 Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: