VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Vedoucí Odboru investic a projektové podpory

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

 VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení funkce Vedoucí Odboru investic a projektové podpory

 Popis pracovní pozice:

 • Řízení činností a procesů daného odboru,
 • odpovědnost za přípravu a realizaci investic,
 • odpovědnost za získávání finančních prostředků z využitelných dotačních titulů,
 • odpovědnost za zpracování dotačních žádostí,
 • odpovědnost za kompletní koordinaci a realizaci projektů, dohled nad projekty,
 • odpovědnost za kompletní přípravu, administraci a udržitelnost projektů.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání – technického zaměření, nejlépe VUT,
 • znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu – stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů) vítána,

 • dobrá znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti,
 • schopnost vedení kolektivu,
 • nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců                 ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 07.01.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 07.01.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – vedoucí OIPP – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek; nemusí být ověřeno),
 • osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: