Jak to bude s ulicí Brněnskou?

Jak to bude s ulicí Brněnskou?

Na základě častých dotazů se pokusíme shrnout, jakým způsobem
probíhá rekonstrukce ulice Brněnská a jaké jsou záměry
v souvislosti s jejím opětovným otevřením. Jak vyplývá ze současného
vývoje prací, dá se konstatovat, že tyto nyní probíhají v souladu
s uzavřenou smlouvou a předloženým harmonogramem.
Posílení počtu pracovníků stavby, které jsme po dodavateli
požadovali, se pozitivně odrazilo na vývoji stavebních prací.
V tuto chvíli je třeba pro přehlednost stavbu rozdělit do několika
úseků:
Prvním úsekem je křižovatka Brněnská × Olbrachtova (bývalá
pila). Tato křižovatka je již téměř dokončena, v nejbližších
dnech bude instalováno dopravní značení a provedeny některé
další práce tak, aby byla tato křižovatka od prosince 2018
uvedena do předčasného užívání. Tím bude možné plnohodnotně
obnovit dopravu pro obyvatele místní části Trnec a také
ve směru na Drásov. Z ulice Olbrachtova se tedy již nebude projíždět
kolem garáží, ale pojede se přes křižovatku doprava směr
Drásov. Od prosince 2018 se v této lokalitě také počítá s obnovením
autobusové dopravy ve směru na Drásov.
Druhým úsekem je oblast od bývalé pily po křižovatku Brněnská
× Mánesova. Tento úsek je již proveden v podkladních
vrstvách s tím, že poslední vrstva asfaltu bude pokládána až
před celkovým dokončením ulice Brněnská. V celé této ulici se
u poslední vrstvy asfaltu počítá se speciální protihlukovou směsí,
kterou je nutné pokládat pouze za příznivých klimatických
podmínek. To je zároveň jedním z důvodů, proč nemůže být silnice
dokončena v letošním roce.
Třetím úsekem je oblast od křižovatky Brněnská × Dvořákova
až po křižovatku u stavebnin BAUMAT – Brněnská × Na Rybníčku.
I tento úsek je proveden v podkladních vrstvách s tím, že poslední
vrstva asfaltu bude rovněž pokládána až před celkovým dokončením
ulice Brněnská. Úseku byla věnována priorita, neboť se
jedná o jedinou příjezdovou cestu (pro nákladní vozidla) do ulice
Wagnerova, kde sídlí řada firem provozujících nákladní dopravu,
která se do oblasti jiným způsobem nedostane, mj. zde sídlí pracoviště
Správy a údržby silnic JmK zajišťující v regionu zimní údržbu.
Posledním, čtvrtým úsekem je oblast od křižovatky Brněnská
× Na Rybníčku až po křižovatku Brněnská x Mánesova. Tato oblast
nyní prochází intenzívními pracemi, jsou osazovány obrubníky,
budovány autobusové zastávky, pokládány jednotlivé konstrukční
vrstvy apod. Podaří-li se vše podle plánu a bude-li přát počasí, je
pravděpodobné, že i tento úsek bude v letošním roce dokončen
v podkladních asfaltových vrstvách, bez finálního povrchu.
V letošním roce by měla být rovněž dokončena výstavba
chodníku, cyklostezky a veřejného osvětlení po pravé straně
ulice ve směru z centra města tak, aby bylo možné zajistit
průchod po ulici Brněnské, zejména ze strany chodců.
V celé délce ulice Brněnské (s výjimkou křižovatky u bývalé
pily) bude až do konce prací v květnu 2019 platit zákaz
vjezdu všech vozidel a vjezd bude i nadále umožněn pouze
majitelům nemovitostí a dopravní obsluze. Řada obyvatel si
plete pojmy sjízdnost, popř. průjezdnost s pojmem obnovení
provozu nebo otevření pro veškerou dopravu. Je rozdíl v tom,
zda je vozovka průjezdná a zda je silnice uvedena do provozu.
Sjízdností, popř. průjezdností se označuje mj. stav, kdy je
možné vozovku za určitých podmínek používat, tedy i v režimu
stavby, ale nikoliv dokončení stavby a otevření veškerému
provozu. Zde se nic nemění a již od uzavření smlouvy
s dodavatelem se ani s dřívějším obnovením provozu v plném
rozsahu nepočítalo. Rovněž se až do ukončení prací nepočítá
se zimní údržbou v prostoru stavby s výjimkou chodníků.
Co se bude dělat na Brněnské v roce 2019?
Především se budou provádět práce na výstavbě chodníku podél
rodinných domů a pod bytovkami, budou se budovat nájezdy
na jednotlivé pozemky a na jaře budou probíhat terénní úpravy
a práce s osazováním zeleně. Dále budou dokončeny autobusové
zastávky. Dojde i k některým dalším úpravám v křižovatce ulic
Dvořákova × Brněnská × U Humpolky. Následně bude položena
poslední protihluková vrstva asfaltové směsi v celém rekonstruovaném
úseku. Po dokončení stavby musí rovněž dojít k instalaci
svislého a vodorovného dopravního značení a zejména musí proběhnout
řádná kolaudace.

text i foto Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: