Program Galerie Josefa Jambora

Program Galerie Josefa Jambora

Milovníky tradiční české krajinomalby srdečně
zveme do galerie na výstavu Josef Jambor
– Souznění s krajinou – Tišnovská sbírka,
která potrvá do 3. února 2019.
Rodnému kraji věrný idealista Josef Jambor vytvořil během
svého života nespočet obrazů, v nichž zachytil harmonický
vzhled krajinných scenérií, a to nejen z oblasti Žďárských
vrchů na Novoměstsku. Uchoval ve svých krajinomalbách idealizovaný
stav pozdějšími ničivými zásahy industrializace, kolektivizace
a dnešními eurodotacemi nevratně devastované, kdysi
tak malebné krajiny v srdci Českomoravské vysočiny. Maloval
v plenéru tak, jak podle svých slov „cítil a viděl“. Většina obrazů
z jeho vrcholného malířského období čtyřicátých až počátku šedesátých
let vznikla v okolí Sněžného, Rokytna, Podlesí, Milov,
Samotína, tedy v blízkém a vzdálenějším okolí jeho tvůrčího sídla,
jež si zřídil v chalupě na Blatinách v osadě U Háje. Počínaje
rokem 1941, kdy mu již bylo 54 let, zbývalo mu tehdy jen
posledních 23 let jeho tvůrčího života. Zde pak od roku 1941
pravidelně pobýval a trávil většinu času od jara do zimy. Svá
stěžejní díla z této své poslední tvůrčí etapy, jež prošla řadou
jeho samostatných i kolektivních výstav, uchovával ve svém tišnovském
ateliéru, aby je na sklonku svého života věnoval jako
dar československému státu a městu Tišnovu.
Celkem 41 Jamborových obrazů, z nichž většina pochází z období
40. až 60. let, dnes tvoří základ tzv. Tišnovské sbírky, jejíž
podstatnou část na výstavě prezentujeme. Zachytil v nich jedinečný
vzhled krajiny, kterou důvěrně znal. Od dětství nosil její
otisk ve své citlivé umělecké duši. Ve studentských letech, prožitých
na novoměstské reálce, stala se krajina v okolí Pohledce
a Nového Města na Moravě námětem jeho raných děl. Koncem
dvacátých let, v době své rodinné krize, se do Nového Města
na Moravě vrátil, aby pak kraj svého dětství oslavil ve svých
monumentálních krajinomalbách v závěru svého života. Dokázal
nezaměnitelným způsobem vyjádřit ve svých záznamech rodné
krajiny její barevné a světelné nálady i rozmanité přírodní stavy.
Maloval hluboké výhledy do krajiny, s oblohou potemnělou bouřkovými
mračny, s chalupami a stromy, ztrácejícími se v jarních
a podzimních mlhách, vesnická stavení zahalená sněhovými přívaly
a rozlehlé stráně se zbytky tajícího sněhu či podmáčené
jarními a podzimními mokřady. Dokázal detailně vykreslit louky,
krášlené dnes vzácnými květinami a keři, vyhubenými za našich
dnů kyselými dešti, rozlehlá kvetoucí vřesoviště uprostřed polí,
prorůstající kamenitými mezkami, navždy zaniklými v družstevních
„celinách“, i pásy kvetoucích vřesů, kdysi lemujících okraje
místních „polňaček“. Zachytil ve své době specifická rostlinná
společenstva tvořící nezaměnitelný ráz zdejšího horáckého kraje,
v němž jeho českobratrský rod helvetského vyznání zapustil
kořeny, doložené v písemných pramenech od konce 16. století.
Místní lidé ho měli rádi a obdivovali jeho dílo. Byl jedním z nich
a současně i jedním z těch, jimž se stala touha vyjádřit krásu
a specifika horáckého kraje životním posláním. Malebnost krajiny
vzkvétala v jeho obrazech v barevných symfoniích, jež rozeznívaly
jeho vnímavou duši umělce a nacházely ohlas v potěšení
diváka.
Josef Jambor svým závěrečným krajinářským dílem náleží
k předním českým krajinářům první poloviny dvacátého století,
v jejichž tvorbě doznívá tradice české realistické krajinomalby
lyrického ladění, započatá tzv. Mařákovou krajinářskou školou
koncem 19. století. Přívlastek „malíř Vysočiny“ pak degraduje
rozsah a kvalitu jeho celoživotního díla. V širším kontextu se
totiž Josef Jambor řadí svým impresionistickým obdobím dvacátých
a třicátých let k impresionistickému proudu evropské
krajinomalby. Jeho vrcholná díla z této etapy jsou však roztroušena
hlavně mezi soukromými sběrateli, a tudíž jsou veřejnosti
méně známá, jak ukázala předchozí výstava nazvaná Neznámý
Jambor. Jak zdůrazňoval Emanuel Ranný, jeden z mála znalců
Jamborova celoživotního díla, v roce 1914, kdy nastoupil výtvarná
studia na Akademii výtvarných umělců, byl již Josef Jambor
hotovým krajinářem, a tudíž jeho akademická studia figurální
malby a grafiky na jeho umění nezanechala žádný podstatný
vliv. Bylo by proto mylné domnívat se nadále, že do svých 54 let
Jambor pouze hledal svůj tvůrčí výraz. Jako u řady jiných umělců
procházela jeho tvorba různými stejně hodnotnými, avšak
historiky umění různě hodnocenými vývojovými etapami, jimž
se hodláme v dalších tematických výstavách „Jamborovského
výstavního cyklu“ věnovat také v budoucnu.
V pátek 14. 12. spustíme slavnostně od 17.00 v galerii
webové stránky www.josefjambor.cz, k nimž zájemcům poskytneme
odborný výklad.
K výstavě jsme připravili na úterní odpoledne 13. 12. anglickou
výtvarnou dílnu Radky KaclerovéLidé na cestě
krajinou, od 17 do 19 hod. Jak by vypadala krajina bez zásahu
lidské ruky? Načrtneme si naše představy divočiny a kulturní,
civilizované krajiny a obydlíme je. Jak se v nich žije mužům,
ženám a dětem? Seznámíme hosty z dalekých zemí s osobnostmi
české a moravské krajiny. A vytvoříme pro své blízké vánoční
přání.
Rodiče s dětmi zveme v sobotu 15. 12. od 10 do 12.30 hod.
na předvánoční dětskou výtvarnou dílnu s Lucií Zamazalovou
– Strom, stromek, stromeček. Přijďte k nám strávit příjemné
dopoledne s malbami Josefa Jambora. Společně vytvoříme
krajinu, do které budeme tvarovat, malovat nebo kreslit stromy
reálné, ale i fantazijní. Naučíme se tak základní pravidla při
tvorbě krajiny. Nemusíte se obávat: chuť tvořit a dobrá nálada
jsou jediné dvě věci, které s sebou potřebujete.

Marta Sylvestrová

Foto: archiv Galerie Josefa Jambora

Další článek:
Předchozí článek: