VYHLAŠUJE                VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností)

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností)

                            Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

                               VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovní pozice

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

(výkon dopravně – správních činností)

Popis pozice:

 • Komplexní zajišťování správní agendy v oblasti přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb.,
 • komplexní zajišťování správní agendy v oblasti přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb.,
 • vedení správního řízení o zadržení řidičského průkazu, o odejmutí a vrácení řidičského oprávnění podle zákona č. 361/2000 Sb.,
 • projednávání přestupků podle zákona č. 168/1999 Sb.,
 • projednávání námitek a rozhodování ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení řidiče,
 • zajišťování agendy podle zákona č. 111/1994 Sb., v oblasti taxislužby,
 • výkon státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – autoškol.

Požadavky:

 • VŠ, nejlépe právní zaměření, znalost přestupkového řízení výhodou,
 • znalost zákonů v oboru a ve státní správě vítána, důraz na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu); zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti vozidla); zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.; zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; vše ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost práce na PC,
 • morální bezúhonnost,
 • samostatnost,
 • schopnost jednat s lidmi,
 • zkouška ZOZ vítána, jinak nutnost absolvování do 18 měsíců po nástupu.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  8.10.2018

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 8.10.2018 – do 17:00 hod.

a to v zalepené obálce s textem:  „Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ – NEOTVÍRAT“

– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

 

 

Další článek:
Předchozí článek: