Město Tišnov začalo pracovat na novém strategickém plánu – zapojte se také!

Město Tišnov začalo pracovat na novém strategickém plánu – zapojte se také!

Plánování je součástí života každého z nás. Řešíme, co a kdy si pořídíme z našich příjmů, kam pojedeme na dovolenou, co bude třeba opravit na domě apod. U města jsou obdobné úvahy ještě důležitější, a to z několika důvodů:

  • město je společenstvím občanů žijících ve městě, mezi nimiž logicky existují různé názory na rozvoj města, které je třeba sladit;
  • rozpočet města je omezený vzhledem k množství potřebných běžných, a zejména investičních výdajů a je nutné stanovit priority;
  • rozvoj města je dlouhodobou záležitostí a je třeba rozvrhnout jednotlivé kroky.

Město Tišnov v rámci projektu „Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“ podpořeného z evropských fondů zpracovává několik koncepcí. Z nich je klíčovým zastřešujícím dokumentem Strategický plán pro město Tišnov 2021–2025, který naváže na současný plán.

V novém strategickém plánu chce město vyjasnit dlouhodobé cíle a priority rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Plán umožní lépe využít finančních prostředků a je i důležitým podkladem při získávání různých dotací.

Plán je tvořen analytickou částí, návrhovou částí a akčním plánem. V analytické části bude zachycena celková socioekonomická situace ve městě. Důležitou součástí budou i výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli. Analytická část bude zpracována do srpna 2018. Další měsíce budou věnovány diskuzím nad návrhovou částí.

Do tvorby strategického plánu se můžete zapojit i vy. Od 28. června do 24. července bude probíhat dotazníkové šetření, v němž každý občan může vyjádřit svůj názor na budoucnost města. Prosíme, využijte této příležitosti a sdělte nám své podněty a představy o budoucnosti. Děkujeme.

Dotazník města můžete vyplnit:

  • v papírové podobě na dotazníku, který je součástí tohoto čísla tišnovských novin (na konci dotazníku jsou uvedena sběrná místa),
  • nebo elektronicky na internetové adrese tisnov.cz

Ke konci roku 2018 bude zveřejněn pracovní návrh dokumentu k vyjádření občanů a návazně proběhne diskuzní setkání s občany. Vyjadřovat se budete moci i osobně, e-mailem nebo přes Facebook města v diskuzní skupině ke strategickému plánu. O postupu prací a aktuálních možnostech zapojení budete průběžně informování na webu města či v Tišnovských novinách.

Jiří Dospíšil, starosta města

 

Další článek:
Předchozí článek: